ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toss out

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toss out-, *toss out*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will you toss out that box of junk?เธอจะทิ้งกล่องขยะนั้นมั้ย? Dr. Estrangeloved (2010)
Over there are some old magazines and newspapers that you can just toss out.ตรงนั้นมีนิตยสารและ หนังสือพิมพ์เก่าๆ ที่เธอสามารถทิ้งได้ และของพวกนี้ Funeral (2011)
All right, let's put the bar up front, the D.J. in back, and the caterers can sit up in the bullpen and we toss out those moving boxes.ใช่แล้ว เอาบาร์มาไว้ด้านหน้า ดีเจไว้ด้านหลัง และตามด้วยซุ้มอาหาร สามารถนั่งได้ที่ bullpen I Am Number Nine (2011)
Toss out your guns and come on out!ทิ้งปืนซะ แล้วออกมา Episode #1.2 (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toss out
   v 1: throw or cast away; "Put away your worries" [syn:
      {discard}, {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck
      out}, {cast aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out},
      {throw away}, {cast away}, {put away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top