Search result for

crooked

(65 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crooked-, *crooked*, crook, crooke
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crooked[ADJ] โค้งงอ, Syn. curved, bent, Ant. unbent
crooked[ADJ] เบี้ยว, See also: เอียง (เช่น รูปภาพ)
crooked[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, Syn. dishonest, corrupt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent

English-Thai: Nontri Dictionary
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tune the sound base, it seems crooked.ปรับเสียงเบสด้วย, ดูมันแปร่งๆ เพี้ยนๆนะ Beethoven Virus (2008)
This says your mind is crooked.มันบอกได้ว่าใจคุณกระยึกกระยือ Heartbreak Library (2008)
Then your eyes must be crooked.แล้ว สายตาคุณก็กระยึกกระยือ Heartbreak Library (2008)
"Truman had his Fair Deal, now Ford has his crooked deal. "ทรูแมนทำข้อตกลงที่เป็นธรรมแล้ว และตอนนี้ฟอร์ดและทีมงาน Frost/Nixon (2008)
I want the middle piece, so it'll be crooked on both sides.ฉันอยากได้เสี้ยวตรงกลาง มันจะได้อยู่ระหว่างสองัฝ่ง Pineapple Express (2008)
I hate her crooked teeth.ผมเกลียดฟันเกๆของเธอ 500 Days of Summer (2009)
A crooked money monger pretending to be a do-gooder have no right preaching about education and compassion.พวกเห็นแก่เงิน แสร้งเป็นคนดี ไม่มีสิทธิที่จะมาพูดเพกี่ยวกับการศึกษา และความเมตตา Gokusen: The Movie (2009)
- Your wig, it was crooked.- วิกของเธอ มันดูเบี้ยวๆ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Crooked bastard soaked my 401k for ten grand.เจ้าตัวแสบเอาเงินผม $401,000 ไปร่วมจุ่มด้วได้กลับมา $100,000 เดียว In Plane Sight (2009)
Alexander had crooked teeth Stained from excessive smokingอเล็กซานเดอร์จะต้องมีฟันเอียง และสกปรกเพราะการสูบบุหรี่มากไป The Tourist (2010)
Are you planning a trip to that silly little house on Arrowhead Road, the one with the crooked mailbox?คุณกำลังจะวางแผนไปเที่ยวพักผ่อน ในบ้านหลังกระจ่อยรอย ที่อยู่ตรงถนนแอโรเฮด ตรงหัวมุม ที่มีตู้ไปรษณีย์บิดเบี้ยว This Is Why We Stay (2010)
Oh, wait, you're wondering if there's some kind of crooked accounting here?โอ้ เดี๋ยวก่อน คุณกำลังสงสัย ว่ามีการทุจริตบัญชีในตรงนี้? The Beginning in the End (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crookedHer windows were broken and her shutters hung crookedly.
crookedHe was egging an innocent young man on to join him in his crooked deal.
crookedI have crooked teeth.
crookedMy son's front teeth have come in crooked.
crookedThe picture is hung crooked.
crookedYour tie is crooked.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงี้ยว[ADJ] crooked, See also: tortuous, bent, curved, Syn. คด, งอ, Ant. ตรง, Example: เขาเป็นคนที่พูดจางอเงี้ยวไปมากว่าจะเข้าใจได้ต้องอธิบายเสียหลายครั้ง
มุ้ม[ADJ] crooked, See also: hooked, curved downward, bent, Syn. งุ้ม, Example: ปากเหยี่ยวมักจะแหลมคม งอมุ้ม เพื่อใช้ในการฉีกเนื้อสัตว์
ชุ้ง[ADJ] crooked, See also: bent, curved, Syn. โค้ง, คด, โก่ง, Ant. ตรง
กระยึกกระยือ[ADJ] crooked, See also: askew, distorted, disordered, Syn. ยึกยือ, Example: ฉันไม่ชอบลายมือที่กระยึกกระยือของฉันเลย, Thai definition: ไม่ตรง, ไม่เป็นระเบียบ
กังฉิน[ADJ] corrupt, See also: crooked, treacherous, Ant. ตงฉิน, Example: นายอำเภอกังฉิน, Thai definition: คดโกง, ไม่ซื่อตรง, Notes: (ทับศัพท์-จีน)
โกง[ADJ] bent, See also: crooked, arched, curved, Syn. คด, งอ, โค้ง, โก่ง, Ant. ตรง, Example: ชายหลังโกงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในวัด
ทุจริต[ADJ] dishonest, See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent, Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์, Ant. สุจริต, ซื่อสัตย์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky   
จมูกดั้งหัก[n. exp.] (jamūk dang hak) EN: crooked nose   
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous   FR: courbé ; arrondi
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked   FR: frauduleux
โกง[adj.] (kōng) EN: bent ; crooked ; curved   FR: courbé ; incurvé
หงิก[v.] (ngik) EN: be crinkled ; be bent ; be distorted ; be crooked   

CMU English Pronouncing Dictionary
CROOKED    K R UH1 K AH0 D
CROOKEDNESS    K R UH1 K AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crooked    (j) (k r u1 k i d)
crooked    (v) (k r u1 k t)
crookedly    (a) (k r u1 k i d l ii)
crookedness    (n) (k r u1 k i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屈曲[qū qū, ㄑㄩ ㄑㄩ, ] crooked, #35,259 [Add to Longdo]
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, ] crooked; not straight; staggering from side to side, #57,270 [Add to Longdo]
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest, #61,525 [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] crooked; obstinate; twist a cord, #345,539 [Add to Longdo]
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krumm {adj} | krummer | am krummstencrooked | more crooked | most crooked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26) [Add to Longdo]
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods [Add to Longdo]
鎌首[かまくび, kamakubi] (n) crooked neck (lit. a neck shaped like a sickle) (found in snakes or praying mantises); gooseneck [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P) [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
屈曲[くっきょく, kukkyoku] (n,vs,adj-no) crookedness; bending; indentation [Add to Longdo]
杓れる;決れる;抉れる[しゃくれる, shakureru] (v1) (1) (uk) to be concaved; to have a concave shape; (2) (See 顎がしゃくれる) to be crooked (chin) [Add to Longdo]
麻の中の蓬[あさのなかのよもぎ, asanonakanoyomogi] (exp) if even the most crooked person is surrounded by good people, he will straighten up as does mugwort growing in a hemp field [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crook \Crook\ (kr??k), v. t. [imp. & p. p. {Crooked} (kr??kt);
   p. pr. & vb. n. {Crooking}.] [OE. croken; cf. Sw. kr?ka, Dan.
   kr?ge. See Crook, n.]
   1. To turn from a straight line; to bend; to curve.
    [1913 Webster]
 
       Crook the pregnant hinges of the knee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn from the path of rectitude; to pervert; to
    misapply; to twist. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       There is no one thing that crooks youth more than
       such unlawfull games.         --Ascham.
    [1913 Webster]
 
       What soever affairs pass such a man's hands, he
       crooketh them to his own ends.    --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crooked \Crook"ed\ (kr??k"?d), a.
   1. Characterized by a crook or curve; not straight; turning;
    bent; twisted; deformed. "Crooked paths." --Locke.
    [1913 Webster]
 
       he is deformed, crooked, old, and sere. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not straightforward; deviating from rectitude; distorted
    from the right.
    [1913 Webster]
 
       They are a perverse and crooked generation. --Deut.
                          xxxii. 5.
    [1913 Webster]
 
   3. False; dishonest; fraudulent; as, crooked dealings.
    [1913 Webster]
 
   {Crooked whisky}, whisky on which the payment of duty has
    been fraudulently evaded. [Slang, U.S.] --Barlett.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crooked
   adj 1: having or marked by bends or angles; not straight or
       aligned; "crooked country roads"; "crooked teeth" [ant:
       {straight}]
   2: not straight; dishonest or immoral or evasive [syn:
     {crooked}, {corrupt}] [ant: {square}, {straight}]
   3: irregular in shape or outline; "asymmetrical features"; "a
     dress with a crooked hemline" [syn: {asymmetrical},
     {crooked}]
   4: having the back and shoulders rounded; not erect; "a little
     oldish misshapen stooping woman" [syn: {hunched}, {round-
     backed}, {round-shouldered}, {stooped}, {stooping},
     {crooked}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top