ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lousy

L AW1 Z IY0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lousy-, *lousy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lousy[ADJ] น่ารังเกียจ, Syn. disliked, miserable
lousy[ADJ] มีเหา (หมัด เล็น โลนหรือไร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด,เล็น,โลนหรือไร) ,ต่ำช้า,ชั่ว,น่าเหยียดหยาม,เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
blousy(เบลา'ซี) adj. หยาบ,ยุ่งหยิง,ไม่น่าดู
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา,ความริษยา,ความหึงหวง, Syn. distrust,envy,misgiving

English-Thai: Nontri Dictionary
lousy(adj) มีเหา,มีหมัด,มีเห็บ
jealousy(n) ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You lousy bunch of bleeding' hearts.You lousy bunch of bleedin' hearts. 12 Angry Men (1957)
- Lousy poet. Critic's voice, take your choice.เสียงวิจารณ์ของใช้ที่คุณเลือก Yellow Submarine (1968)
Michael, you lousy bastard!Michael, you lousy bastard! The Godfather (1972)
You lousy cold-hearted bastard!You lousy cold-hearted bastard! The Godfather (1972)
One lousy line. I don't believe it.แค่ 1 บรรทัดเท่านั้น ไม่อยากเชื่อเลย Oh, God! (1977)
Your lousy, disgusting dog has bitten Albert!แกมันแย่, น่ารังเกียจ! หมากัด อัลเบิรต์! Suspiria (1977)
-...to ride in no lousy school bus! -Okay, settle down!ให้ฉันเสี่ยงขึ้นรถนี่หรอก โอเค เย็นไว้ก่อน The Road Warrior (1981)
Take your lousy hands off!เอามีที่น่ารังเกียจออกไป! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If you ain't on board when that happens, you're likely to have a lousy afternoon.ถ้าคุณขึ้นเครื่องไม่ทัน ก็ถือเป็นฝันร้ายตอนกลางวัน Day of the Dead (1985)
I'm a lousy lay.เรื่องบนเตียงผมไม่เก่ง Punchline (1988)
Pissed that he made such lousy money... pissed that my kid brother Michael was in a wheelchair.อารมณ์เสียที่เขาได้เงินน้อย อารมณ์เสียที่น้องชายผม ไมเคิล นั่งแหง่กอยู่บนรถเข็น Goodfellas (1990)
- You're a lousy bastard! - You got a problem.เธอมันชาติชั่ว มีปัญหาละ Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lousyI expect it's his lousy personality that drives off the ladies.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้หึง[adj.] (khīheung) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious   FR: jaloux
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: speak with jealousy   
ความอิจฉา[n.] (khwām itchā) EN: jealousy ; envy   FR: jalousie [f] ; envie [f]
ไม่ได้ความ[adj.] (mai dāikhwām) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid   
ริษยา[n.] (ritsayā) EN: envy ; jealousy ; ill-will   FR: jalousie [f] ; envie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUSY    L AW1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lousy    (j) lˈauziː (l au1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
widerlich {adj} | widerlicher | am widerlichstenlousy | lousier | lousiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
ジェラシー[, jierashi-] (n) jealousy; (P) [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
角を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) (See 角を生やす) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
角を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
欣羨[きんせん, kinsen] (n) (arch) being very jealous; extreme jealousy [Add to Longdo]
嫉視[しっし, shisshi] (n) (1) jealousy; (vs) (2) to be jealous [Add to Longdo]
嫉視反目[しっしはんもく, shisshihanmoku] (n,vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other) [Add to Longdo]
嫉妬[しっと, shitto] (n,vs) jealousy; envy; (P) [Add to Longdo]
嫉妬の炎[しっとのほのお, shittonohonoo] (n) flames of jealousy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lousy \Lous"y\, a.
   1. Infested with lice.
    [1913 Webster]
 
   2. Mean; contemptible; as, lousy knave. [informal]
    [1913 Webster]
 
       Such lousy learning as this is.    --Bale.
 
   3. Very bad; as, to feel lousy; to do a lousy job.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lousy
   adj 1: very bad; "a lousy play"; "it's a stinking world" [syn:
       {icky}, {crappy}, {lousy}, {rotten}, {shitty},
       {stinking}, {stinky}]
   2: infested with lice; "burned their lousy clothes"
   3: vile; despicable; "a dirty (or lousy) trick"; "a filthy
     traitor" [syn: {dirty}, {filthy}, {lousy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top