ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lousy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lousy-, *lousy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lousy(adj) น่ารังเกียจ, Syn. disliked, miserable
lousy(adj) มีเหา (หมัด เล็น โลนหรือไร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด, เล็น, โลนหรือไร) , ต่ำช้า, ชั่ว, น่าเหยียดหยาม, เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
blousy(เบลา'ซี) adj. หยาบ, ยุ่งหยิง, ไม่น่าดู
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา, ความริษยา, ความหึงหวง, Syn. distrust, envy, misgiving

English-Thai: Nontri Dictionary
lousy(adj) มีเหา, มีหมัด, มีเห็บ
jealousy(n) ความอิจฉา, ความหึงหวง, ความริษยา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You lousy bunch of bleeding' hearts.You lousy bunch of bleedin' hearts. 12 Angry Men (1957)
- Lousy poet. Critic's voice, take your choice.เสียงวิจารณ์ของใช้ที่คุณเลือก Yellow Submarine (1968)
Michael, you lousy bastard!Michael, you lousy bastard! The Godfather (1972)
You lousy cold-hearted bastard!You lousy cold-hearted bastard! The Godfather (1972)
One lousy line. I don't believe it.แค่ 1 บรรทัดเท่านั้น ไม่อยากเชื่อเลย Oh, God! (1977)
-...to ride in no lousy school bus! -Okay, settle down!ให้ฉันเสี่ยงขึ้นรถนี่หรอก โอเค เย็นไว้ก่อน The Road Warrior (1981)
Take your lousy hands off!เอามีที่น่ารังเกียจออกไป! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If you ain't on board when that happens, you're likely to have a lousy afternoon.ถ้าคุณขึ้นเครื่องไม่ทัน ก็ถือเป็นฝันร้ายตอนกลางวัน Day of the Dead (1985)
I'm a lousy lay.เรื่องบนเตียงผมไม่เก่ง Punchline (1988)
Pissed that he made such lousy money... pissed that my kid brother Michael was in a wheelchair.อารมณ์เสียที่เขาได้เงินน้อย อารมณ์เสียที่น้องชายผม ไมเคิล นั่งแหง่กอยู่บนรถเข็น Goodfellas (1990)
- You're a lousy bastard! - You got a problem.เธอมันชาติชั่ว มีปัญหาละ Goodfellas (1990)
They're just lousy with loyalty to Ali!พวกเขาต่ำต้อยแต่ก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าชายอาลี เจ้าชายอาลี Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lousyI expect it's his lousy personality that drives off the ladies.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้หึง[khīheung] (adj) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious  FR: jaloux
ค้อนติง[khønting] (v) EN: speak with jealousy
ความอิจฉา[khwām itchā] (n) EN: jealousy ; envy  FR: jalousie [ f ] ; envie [ f ]
ไม่ได้ความ[mai dāikhwām] (adj) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid
ริษยา[ritsayā] (n) EN: envy ; jealousy ; ill-will  FR: jalousie [ f ] ; envie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lousy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lousy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
widerlich { adj } | widerlicher | am widerlichstenlousy | lousier | lousiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫉妬[しっと, shitto] (n, vs) jealousy; envy; (P) #11,376 [Add to Longdo]
カインコンプレックス[kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
ジェラシー[jierashi-] (n) jealousy; (P) [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
角を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp, v5s) (refers to a woman's jealousy) (See 角を生やす) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
角を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp, v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
欣羨[きんせん, kinsen] (n) (arch) being very jealous; extreme jealousy [Add to Longdo]
嫉視[しっし, shisshi] (n) (1) jealousy; (vs) (2) to be jealous [Add to Longdo]
嫉視反目[しっしはんもく, shisshihanmoku] (n, vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other) [Add to Longdo]
嫉妬の炎[しっとのほのお, shittonohonoo] (n) flames of jealousy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lousy \Lous"y\, a.
   1. Infested with lice.
    [1913 Webster]
 
   2. Mean; contemptible; as, lousy knave. [informal]
    [1913 Webster]
 
       Such lousy learning as this is.    --Bale.
 
   3. Very bad; as, to feel lousy; to do a lousy job.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lousy
   adj 1: very bad; "a lousy play"; "it's a stinking world" [syn:
       {icky}, {crappy}, {lousy}, {rotten}, {shitty},
       {stinking}, {stinky}]
   2: infested with lice; "burned their lousy clothes"
   3: vile; despicable; "a dirty (or lousy) trick"; "a filthy
     traitor" [syn: {dirty}, {filthy}, {lousy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top