ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปริญญา

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปริญญา-, *ปริญญา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอtesis
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ (phrase ) with all the rights, privileges and honors appertaining thereto

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริญญา[N] degree, See also: academic degree, Example: วินัยมีวุฒิปริญญาทางเกษตรกรรม, Thai definition: นักศึกษาทุกคนที่จบเป็นบัณฑิตต้องขึ้นรับพระราชทานปริญญาที่นี่
ปริญญาโท[N] master's degree, See also: master's, Example: งานวิจัยส่วนใหญ่ทางภาษาศาสตร์เป็นผลงานของนิสิตระดับปริญญาโท
ปริญญาตรี[N] bachelor's degree, Example: เขากลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเดิมที่จบปริญญาตรี, Thai definition: ระดับความรู้ขั้นต้นที่มหาวิทยาลัยที่ประสาทให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
ปริญญาเอก[N] doctor's degree, See also: doctorate, Example: อาจารย์ได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกา
ปริญญาบัตร[N] degree, See also: testimonial, Example: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้, Count unit: ใบ
ปริญญากิตติมศักดิ์[N] honorary degree, Example: ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ศิษย์เก่าที่ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง, Thai definition: ปริญญาที่ประสาทแก่ผู้ทรงวิทยาคุณ หรือผู้มีเกียรติตามที่เห็นสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริญญา(ปะริน-) น. ความกำหนดรู้, ความหยั่งรู้, ความรู้รอบ
ปริญญาชั้นความรู้ขั้นมหาวิทยาลัยซึ่งประสาทให้แก่ผู้ที่สอบไล่ได้ตามที่กำหนดไว้, ถ้าประสาทแก่ผู้ทรงวิทยาคุณหรือผู้มีเกียรติตามที่เห็นสมควร เรียกว่า ปริญญากิตติมศักดิ์.
ปริญญาบัตรน. บัตรที่แสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษาว่ามีศักดิ์และสิทธิ์ระดับปริญญา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degreeปริญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
university degreeปริญญามหาวิทยาลัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degrees, Academicปริญญาบัตร [TU Subject Heading]
Doctor of philosophy degreeปริญญาเอก [TU Subject Heading]
Master of business administration degreeปริญญาโททางบริหารธุรกิจ [TU Subject Heading]
Bachelor of Science in Pharmacyปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's an idiot.เขาคือคนงี่เง่า ปริญญาในงานไม้ Help! (1965)
- Haven't you a degree in Eastern?ทางตะวันออก คุณยังไม่ได้ปริญญา ในภาคตะวันออก? ฉันไม่คิดอย่างนั้น Help! (1965)
Master.ปริญญาโท Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I ain't no psychiatrist I ain't no doctor with degreeฉันไม่ใช่จิตแพทย์ ฉันไม่ใช่แพทย์ที่มีปริญญา The Blues Brothers (1980)
Afterwards to postgraduate studies at the university.หลังจากนั้นการศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย The Russia House (1990)
Master.ปริญญาโท Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Your empire flourishes, Master Shredder.อาณาจักรของคุณเจริญก้าวหน้า, ปริญญาโท Shredder Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
"Einstein's Twin Paradox: A New Interpretation.คุณจบอนุปริญญา ด้านฟิสิกซ์ แล้วนี่... Deep Throat (1993)
Then he winds up in gladiator academies like Chino and Tracy.เจนจบการศึกษาได้ปริญญาคุก Heat (1995)
I got my Masters in Divinity then left the seminary to do secular humanitarian work coordinating Third World churches.ฉันได้รับปริญญาโท ของฉันในพระเจ้า จากนั้นก็ออกธรรมะในการ ทำงานด้านมนุษยธรรมฆราวาส ประสานงานคริสตจักร โลกที่สาม Contact (1997)
Yeah, but I will have a degree, and you'll be servin' my kids fries at a drive through on our way to a skiing trip.แต่อย่างน้อยชั้นก็ได้ปริญญา ส่วนพวกนายก็เป็นได้แค่พนักงาน เสริร์ฟอาหารให้ลูกๆ ชั้น Good Will Hunting (1997)
Hey, Gerry, in the 1960s, there was a young man graduated from University of Michigan.เรื่องปี 1 960 เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จบปริญญา จากมหา'ลัยมิชิแกน Good Will Hunting (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปริญญา[n.] (parinyā) EN: academic degree ; degree   FR: diplôme universitaire [m] ; titre universitaire [m] ; maîtrise [f]
ปริญญา ตันติสุข[n. prop.] (Parinyā Tantisuk) EN: Parinya Tantisuk   FR: Parinya Tantisuk
ปริญญา เจริญผล (น้องตุ้ม)[n. prop.] (Parinyā Jaroēnphon (Nøng Tum)) EN: Parinya Charoenphol (Nong Thoom, Nong Toom or Nong Tum)   FR: Parinya Charoenphol (Nong Thoom, Nong Toom ou Nong Tum)
ปริญญากิตติมศักดิ์[n. exp.] (parinyā kittimasak) EN: honorary degree   
ปริญญาตรี[n. exp.] (parinyā trī) EN: bachelor ; bachelor's degree   FR: bachelier [m]
ปริญญาบัตร [n.] (parinyābat) EN: degree   
ปริญญาเอก[n. exp.] (parinyā ēk) EN: doctor's degree ; doctorate   FR: doctorat [m]
ปริญญาโท[n. exp.] (parinyā thō) EN: master's degree   FR: maîtrise [f] ; licence [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bachelor's Degree[N] ปริญญาตรี, Syn. B.A.
degree[N] ปริญญา, Syn. title, qualification
dissertation[N] ปริญญานิพนธ์, See also: วิทยานิพนธ์, Syn. thesis, report, essay
doctorate[N] ปริญญาเอก
honorary degree[N] ปริญญากิตติมศักดิ์
M.A.[ABBR] ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts), See also: ปริญญาโท
MA[N] ปริญญาโท
master's degree[N] ปริญญาโท, See also: ปริญญามหาบัณฑิต, Syn. Master's degree, master's
Ph.D.[ABBR] ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Philosophy)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
cap and gownn. หมวกและเสื้อปริญญา
commence(คะเมนซฺ') ฐcommenced,commencing,commences} vi.,vt. เริ่ม,ริเริ่ม,เริ่มต้น,ได้รับปริญญา, See also: commenceable adj. ดูcommence commencer n. ดูcommence, Syn. begin -Conf. start,begin
commencement(คะเมนซฺ'เมินทฺ) n. การเริ่มต้น,การเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
conferree(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
degree(ดีกรี') n. ปริญญา,ขั้น,ระดับ,ขีด,ขั้น,องศา,ความหนักเบา,ฐานะ, Syn. order
diploma(ดิโพล'มะ) n.,อนุปริญญา,ประกาศนียบัตร,ในอนุญาต,หนังสือสำคัญ vt. ให้ diploma

English-Thai: Nontri Dictionary
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
conferee(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
conferree(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
degree(n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด
diploma(n) ปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร,อนุปริญญา,หนังสือสำคัญ
graduate(n) ผู้ได้รับปริญญา,ผู้สำเร็จการศึกษา,บัณฑิต
graduate(vi) ได้รับปริญญา,สำเร็จการศึกษา
graduation(n) การได้รับปริญญา,การสำเร็จการศึกษา,พิธีมอบปริญญา
inception(n) การเริ่มต้น,พิธีมอบปริญญา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ปริญญานิพนธ์ (n ) ปริญญานิพนธ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
absegnen(vt) |segnete ab, hat abgesegnet| อนุญาต, ยอมให้ เช่น Der Professor hat seine Doktorarbeit endlich abgesegnet. ในที่สุดศาสตราจารย์ก็ยอมให้งานปริญญาเอกของเขาผ่านได้, See also: S. genehmigen,
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, See also: S. eine Doktorarbeit machen,
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
Magister(n) วุฒิปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่น Magister der Rechtswissenschaft

French-Thai: Longdo Dictionary
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top