ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deferment

D IH0 F ER1 M AH0 N T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deferment-, *deferment*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deferment(ดิเฟอร์'เมินทฺ) n. การเลื่อน,การยึดเวลาออกไป,การยกเว้น,การถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had a job in a defense plant and I could've taken a deferment, but that ain't right.ฉันมีงานในโรงงานป้องกันได้ และฉันจะได้ดำเนินการผัดผ่อน, แต่ที่ไม่ถูกต้อง Hacksaw Ridge (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFERMENT    D IH0 F ER1 M AH0 N T
DEFERMENTS    D IH0 F ER1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deferment    (n) dˈɪfˈɜːʳmənt (d i1 f @@1 m @ n t)
deferments    (n) dˈɪfˈɜːʳmənts (d i1 f @@1 m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zurückstellung {f} | Zurückstellungen {pl}deferment | deferments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
据え置き(P);据置き[すえおき, sueoki] (n) deferment (e.g. of savings); leaving (a thing) as it stands; (P) [Add to Longdo]
据え置き期間[すえおききかん, sueokikikan] (n) period of deferment [Add to Longdo]
保留[ほりゅう, horyuu] (n,vs) (1) reserve; putting on hold; deferment; (2) hold (e.g. telephone button); pending; (P) [Add to Longdo]
猶予[ゆうよ, yuuyo] (n,vs) postponement; deferment; extension (of time); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deferment \De*fer"ment\, n. [See 1st {Defer}.]
   The act of delaying; postponement. [R.]
   [1913 Webster]
 
      My grief, joined with the instant business,
      Begs a deferment.            --Suckling.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deferment
   n 1: act of putting off to a future time [syn: {postponement},
      {deferment}, {deferral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top