Search result for

หน่วง

(54 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน่วง-, *หน่วง*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
延误[yán wù, ㄧㄢˊ ˋ] หน่วงเหนี่ยวจนเสียเวลา, เสียเวลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วง[V] delay, See also: retard, bog down, detain, hinder, hold back, impede, hold up, slow up, Syn. ถ่วง, เหนี่ยว, ดึง, รั้ง, Example: พม่าพยายามหน่วงเวลามิให้ไทยเข้าโจมตีในขณะพม่ายังกังวลศึกด้านอื่น โดยการส่งทูตมาเจริญพระราชไมตรี, Thai definition: ดึงไว้แต่น้อยๆ, เหนี่ยวไว้, ทำให้ช้า
หน่วงเวลา[V] delay, See also: put off, postpone, Syn. ถ่วงเวลา, Example: การเปลี่ยนความเร็วของคีย์บอร์ดมีจุดประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนอัตราเร็วของการกดคีย์บอร์ดซ้ำ และหน่วงเวลาก่อนที่จะส่งค่าการกดคีย์ซ้ำในครั้งแรกออกไป, Thai definition: ทำให้ช้าลง
หน่วงเหนี่ยว[V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
หน่วงเหนี่ยว[V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
หน่วงเหนี่ยว[V] hold back, See also: detain, retain, Syn. ดึง, ถ่วง, กัก, หน่วง, รั้ง, ยื้อ, Ant. ปล่อย, Example: บิดามารดาที่ฉลาดไม่ควรหน่วงเหนี่ยวเด็กไว้หรือใช้อำนาจเด็ดขาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วง(หฺน่วง) ก. ดึงไว้แต่น้อย ๆ, เหนี่ยวไว้, ทำให้ช้า, เช่น หน่วงเรื่องไว้ หน่วงเวลาไว้ หน่วงตัวไว้.
หน่วง(หฺน่วง) ว. อาการที่รู้สึกปวดถ่วงที่บริเวณท้องในเวลามีประจำเดือนหรือเป็นบิดเป็นต้น.
หน่วงเหนี่ยว(หฺน่วงเหฺนี่ยว) ก. รั้งตัวไว้, ดึงถ่วงไว้, กักไว้, เช่น เขาถูกฟ้องฐานะที่หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น.
ดึงหน่วงเหนี่ยวไว้ เช่น ดึงเรื่องไว้ตรวจสอบให้ละเอียดก่อน อย่าเพิ่งปล่อยผ่านออกไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delayหน่วงเนิ่น, ล่าช้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His Highness drove away the Black Shadows on their way to the shrine.องค์ชายได้สกัดหน่วงเงาดำ ออกจากเส้นทางที่จะไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธ์แล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
He was driving to his base but we have detained him for questioning.เขากำลังขับรถกลับฐาน แต่เราหน่วงเขาไว้เพื่อถามคำถาม 24: Redemption (2008)
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย Changeling (2008)
I wish I'd gone in sooner and harder.รู้อะไรมั้ย? ผมหวังไว้ด้วยซ้ำว่า ได้เข้าไปไวขึ้นและหนักหน่วงขึ้น Frost/Nixon (2008)
Peter Petrelli has joined Matt Parkman as priority one.ปีเตอร์ พีเทรลลี่ ได้เข้าร่วมกับ แมต พาร์กแมน เป็นเป้าหมายระดับแรก ถูกตั้งข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว และทำร้ายร่างกาย Chapter Five 'Exposed' (2009)
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ Public Enemies (2009)
If we go in heavy-handed,then... he could shut downถ้าเราบุกเข้าไปแบบหนักหน่วงเกินไป... เขาอาจปิดกั้นจิตใจก็ได้ The No-Brainer (2009)
The air feels heavy and ominous.อากาศก็หน่วงๆบอกลางไม่ดีแฮะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The air feels heavy.อากาศหนักหน่วงแฮะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Have Olivia hold him for 24 hours.โอลิเวีย มีเวลา หน่วงเขาไว้แค่ 24 ชม Night of Desirable Objects (2009)
Has tackled numerous social and environmental issues."ตีแผ่ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างหนักหน่วง Enough About Eve (2009)
You know, our very work shows us that, that those people that call the world an abattoir- a slaughterhouse- they have a point.คุณรู้มั๊ย งานอันหนักหน่วงของเราชี้ให้เห็นว่า คนที่เรียกเรียงโลกใบนี้ว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ พวกเค้ามีเหตุผลให้คิดเช่นนั้น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down   FR: retenir ; arrêter ; empêcher
หน่วง[v.] (nūang) EN: delay ; pull back ; retard ; slow up   FR: retarder ; ralentir
หน่วงเวลา[v. exp.] (nūang wēlā) EN: delay ; put off ; postpone   FR: retarder
หน่วงเหนี่ยว[v.] (nūang-nīo) EN: hold back ; hold s.o. back   
หน่วงเหนี่ยว[v.] (nūang-nīo) EN: delay   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detain[VT] กักขัง, See also: หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, เหนี่ยวรั้ง, Syn. retain, hold, confine, Ant. discard, lose
retard[VT] ทำให้ช้า, See also: หน่วงเหนี่ยว, Syn. hinder, restrain, slow down
temporize[VI] หน่วงเหนี่ยว, Syn. delay, hedge, stall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
defer(ดีเฟอร์') {deferred,deferring,defers} v. คล้อย,อนุโลม,เชื่อตาม,ทำตาม,ยึดเวลา,หน่วงเหนี่ยว,ผลัดผ่อน,ทำให้ล่าช้า, See also: deferable adj. ดูdefer deference n. ดูdefer
detain(ดีเทน') vt. กักตัว,หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ช้า,ยับยั้ง., See also: detainable adj. detainment n., Syn. keep
dissuade(ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade, Syn. discourage,avert,warn ###A. encourage
dissuasion(ดิสเว'เชิน) n. การชักชวนไม่ให้ทำ,การหน่วงเหนี่ยว,การห้ามปราม,การยับยั้ง
dissuasive(ดิสเว'ซิฟว) adj. ซึ่งหน่วงเหนี่ยว,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งยับยั้ง., See also: dissuasiveness n. ดูdissuasive
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
holdoutn. การยึดหน่วง,คนที่ไม่ยอมเข้าร่วมกิจการ
impede(อิมพีด') vt. ต้าน, ต้านทาน, ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว., See also: impeder n., Syn. retard
impedient(อิมพี' เดียนทฺ) adj. ซึ่งต้าน, ซึ่งได้ขวาง, ซึ่งหน่วงเหนี่ยว. -n. สิ่งที่ต้าน, สิ่งที่ขัดขวาง, สิ่งที่หน่วงเหนี่ยว, Syn. impeding

English-Thai: Nontri Dictionary
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
dissuade(vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม
dissuasion(n) การหน่วงเหนี่ยว,การยับยั้ง,การห้ามปราม,การปราม
impede(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,หน่วงเหนี่ยว,ต้านทาน
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
procrastination(n) การหน่วงเหนี่ยว,การผัดวันประกันพรุ่ง,การเลื่อน
retard(vt) ถ่วงเวลา,ทำให้ช้า,หน่วงเหนี่ยว,เป็นอุปสรรค
retardation(n) การถ่วง,การหน่วงเหนี่ยว,ความชักช้า
stay(vt) ให้ที่พัก,ทำให้หยุด,ระงับ,ยับยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,สกัด,คอย

German-Thai: Longdo Dictionary
Verzögerung(n) |die, nur Sg.| ความหน่วง, See also: A. die Beschleunigung,
aufhalten(vt) |hält auf, hielt auf, hat aufgehalten| หยุดยั้ง, รั้ง, ยั้ง, หน่วงเหนี่ยว เช่น Wir können ihn beim Jammern nie aufhalten. พวกเราไม่เคยสามารถยั้งเขาขณะที่เขาบ่นได้เลย , See also: abhalten
Verzögerungszeit(n) |die, pl. Verzögerungszeiten| เ้วลาหน่วง, เวลาที่ต้องรอ เวลาที่ผ่านไปโดยไม่เกิดอะไรขึ้น เช่น Im Zuge der Miniaturisierung steigt der Widerstand der Verbindungsleitungen und damit die Verzögerungszeiten der Leitungen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top