ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deferentially

D EH2 F ER0 EH1 N CH AH0 L   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deferentially-, *deferentially*, deferential
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา deferentially มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *deferentially*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deferential[ADJ] ซึ่งแสดงความเคารพ, See also: ยอมเชื่อฟัง, ยอมผ่อนผัน, คล้อยตาม, Syn. obeisant, respectful, submissive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deferential(เดฟฟะเริน'เชิล) adj. น่าเคารพนับถือ,ซึ่งอนุโลม

English-Thai: Nontri Dictionary
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're going to succeed at this thing you're trying to do you've got to stop being so damn deferential.ถ้าคุณอยากทำเรื่องนี้ให้ได้ - เรื่องไหน - เรื่องที่คุณพยายามจะทำ Bicentennial Man (1999)
-I can't help being deferential.มันช่วยไม่ได้ ผมถูกสร้างมาอย่างนี้ Bicentennial Man (1999)
they used to be polite and deferential.พวกเขาเคยชินกับการแสดงความสุภาพและความเคารพ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
They were trying to be deferential, I think.พวกเขากำลังพยายามที่จะเป็น เคารพผมคิดว่า Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
- They use the force of gravity, redirecting it into deferential equation slopes that you can surf.- พวกเขาใช้แรงโน้มถ่วง, เปลี่ยนเส้นทางลงในเคารพ ลาดสมการที่คุณสามารถท่อง Jupiter Ascending (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFERENTIAL    D EH2 F ER0 EH1 N CH AH0 L
DEFERENTIAL    D EH2 F ER0 EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deferential    (j) dˌɛfərˈɛnʃl (d e2 f @ r e1 n sh l)
deferentially    (a) dˌɛfərˈɛnʃəliː (d e2 f @ r e1 n sh @ l ii)
undeferential    (j) ˌʌndɛfərˈɛnʃl (uh2 n d e f @ r e1 n sh l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭敬[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] deferential; with respect, #18,055 [Add to Longdo]
尊称[zūn chēng, ㄗㄨㄣ ㄔㄥ, / ] to address sb deferentially; title; honorific, #35,658 [Add to Longdo]
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] reverent and respectful; extremely deferential, #51,801 [Add to Longdo]
客客气气气[kè kè qi qì qì, ㄎㄜˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] politely; extremely deferential [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ehrerbietig; respektvolldeferential [Add to Longdo]
ehrerbietig {adv}deferentially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful [Add to Longdo]
強持て;恐持て[こわもて, kowamote] (n) deferential treatment (out of fear) [Add to Longdo]
妄言多謝[もうげんたしゃ;ぼうげんたしゃ, mougentasha ; bougentasha] (exp) Kindly excuse my reckless remarks; Please excuse my thoughtless words. (used deferentially, in a letter, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deferentially \Def`er*en"tial*ly\, adv.
   With deference.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deferentially
   adv 1: in a servile manner; "he always acts so deferentially
       around his supervisor" [syn: {deferentially},
       {submissively}]
   2: in a respectfully deferential manner; "he listened
     deferentially"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top