Search result for

detain

(60 entries)
(0.0493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detain-, *detain*
Possible hiragana form: でたいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detain[VT] กักขัง, See also: หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, เหนี่ยวรั้ง, Syn. retain, hold, confine, Ant. discard, lose
detainee[N] ผู้ถูกกักขัง, See also: ผู้ถูกคุมขัง, นักโทษ, Syn. prisoner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detain(ดีเทน') vt. กักตัว,หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ช้า,ยับยั้ง., See also: detainable adj. detainment n., Syn. keep
detainer(ดีเทน'เนอะ) n. การยึดทรัพย์ของคนอื่นไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,หมายศาลให้กักตัวผู้ต้องหา

English-Thai: Nontri Dictionary
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detain๑. กักขัง, หน่วงเหนี่ยว (บุคคล), ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. ยึดหน่วง (ก. แพ่ง) [ดู retain ความหมายที่ ๑ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detainer๑. ผู้กักขัง, ผู้หน่วงเหนี่ยว (บุคคล) (ก. อาญา)๒. ผู้ยึดหน่วงทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detaining for questioningการควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detaining or delaying mailการกักหรือหน่วงเหนี่ยวไปรษณียภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was driving to his base but we have detained him for questioning.เขากำลังขับรถกลับฐาน แต่เราหน่วงเขาไว้เพื่อถามคำถาม 24: Redemption (2008)
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย Changeling (2008)
Want to get detained at the Guadalajara Airport when you're coming back from visiting your nana?หลังจากเยี่ยมคุณย่าที่เม็กซิโกเหรอ Blow Out (2008)
- They've been detained.- พวกเค้าโดนกักตัวอยู่ค่ะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I can barely handle the one detainee I...ผมรับมือกับแค่นักโทษคนเดียวยังแทบไม่ไหว... Chapter Three 'Building 26' (2009)
I was detained by people with badges for three hours.ฉันถูกกักตัวไว้ โดยพวกคนมีสี สามชั่วโมง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
- Hospital for depression. - Detained in Finland on work.อยู่โรงพยาบาลรักษาโรคซึมเศร้า ถูกกักตัวไว้ที่ฟินแลนด์ Confessions of a Shopaholic (2009)
Get back with the other green cards or I'll have you detained.กลับไปรวมกัลพวกถือใบเขียว ไม่้อย่างนั้น ผมจะจับคุณ ที่เขาพูดถึงคุณกับซาช่าฃNเป็นเรื่องจริงหรือ? 2012 (2009)
Now, in these circumstances, unless the state has obtained some new information relating to my involvement in the matter, then I find it highly prejudical, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail.ในสถานการณ์เช่นนี้ เว้นซะแต่ว่ารัฐมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผมในเรื่องนี้ และผมก็พบว่าเป็นผลร้ายอย่างมาก แม้กระทั่งการล่วงละเมิดสิทธิ Law Abiding Citizen (2009)
We're sorry if detaining you has caused you any hardship.เราต้องขอโทษด้วย Demonology (2009)
State Attorney dismissed the case, but we can detain for up to 30 days, in the hopes that the case gets reinstated.อัยการสหรัฐอเมริกายกเลิกคดีนี้ แต่เราสามารถกักสูงสุด 30 วัน หวังว่านั่น Albification (2009)
Got my guy detained in Oakland.คนของฉันถูกกักขังอยู่ที่โอคเเลนด์ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ Fa Guan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detainMy boss detained me more than 30 minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุมตัว[V] restrain, See also: detain, take somebody into custody, Thai definition: นำตัวไป
หน่วงเหนี่ยว[V] hold back, See also: detain, retain, Syn. ดึง, ถ่วง, กัก, หน่วง, รั้ง, ยื้อ, Ant. ปล่อย, Example: บิดามารดาที่ฉลาดไม่ควรหน่วงเหนี่ยวเด็กไว้หรือใช้อำนาจเด็ดขาด
กักกัน[V] detain, See also: confine, Example: แม่กักกันลูกไม่ให้หนีออกไปทำความผิดนอกบ้านอีก
กักตัว[V] detain, See also: take(somebody) into custody, Example: ตำรวจกักตัวผู้ต้องสงสัย
กักขัง[V] detain, See also: hold in custody, detain under custody, confine, imprison, incarcerate, Syn. ขัง, Ant. ปล่อย, Example: กรมราชทัณฑ์กักขังนักโทษประหารชีวิตไว้ในแดนห้า
กักคุม[V] detain, See also: take somebody into custody, hold in custody, Syn. กัน, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: ผู้ต้องหาถูกกักคุมตัวไว้บนโรงพัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
จับได้[v. exp.] (jap dāi) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net   FR: arrêter ; appréhender
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain   FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
กักกัน[v.] (kakkan) EN: confine ; restrict ; detain   FR: interner ; détenir
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody   FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down   FR: retenir ; arrêter ; empêcher
ผู้ต้องขัง[n.] (phūtǿngkhang) EN: detainee ; person in confinement   FR: détenu [m]
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down   FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir

CMU English Pronouncing Dictionary
DETAIN    D AH0 T EY1 N
DETAINED    D AH0 T EY1 N D
DETAINEE    D IY2 T EY0 N IY1
DETAINEES    D AH0 T EY2 N IY1 Z
DETAINING    D AH0 T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detain    (v) (d i1 t ei1 n)
detains    (v) (d i1 t ei1 n z)
detained    (v) (d i1 t ei1 n d)
detainee    (n) (d ii2 t ei n ii1)
detainees    (n) (d ii2 t ei n ii1 z)
detaining    (v) (d i1 t ei1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き止める(P);引止める(io)(P);引き留める[ひきとめる, hikitomeru] (v1,vt) to detain; to check; to restrain; (P) [Add to Longdo]
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P) [Add to Longdo]
手間を取る[てまをとる, temawotoru] (exp,v5r) to be detained; to take time [Add to Longdo]
捕まる(P);掴まる(P);捉まる;摑まる(oK)[つかまる, tsukamaru] (v5r,vi) (1) (usu. 捕まる) to be caught; to be arrested; (2) (uk) (usu. 掴まる) to hold on to; to grasp; (3) (uk) to find (e.g. proof); to get (e.g. a taxi); (4) (uk) to be detained by; (P) [Add to Longdo]
抑留[よくりゅう, yokuryuu] (n,vs) internment; detainment; detention; (P) [Add to Longdo]
抑留者[よくりゅうしゃ, yokuryuusha] (n) detainee [Add to Longdo]
留め置く;留置く[とめおく, tomeoku] (v5k,vt) to detain; to keep; to lock up; to retain; to leave (letter) till called for [Add to Longdo]
留置[りゅうち, ryuuchi] (n,vs) detainment; imprisonment; poundage; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扣留[kòu liú, ㄎㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, ] detain; hold in custody, #17,463 [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, ] detain; hinder, #86,321 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detain \De*tain"\, n.
   Detention. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detain \De*tain"\ (d[-e]*t[=a]n"), v. t. [imp. & p. p.
   {Detained}; p. pr. & vb. n. {Detaining}.] [F. d['e]tenir, L.
   detinere, detentum; de + tenere to hold. See {Tenable}.]
   1. To keep back or from; to withhold.
    [1913 Webster]
 
       Detain not the wages of the hireling. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To restrain from proceeding; to stay or stop; to delay;
    as, we were detained by an accident.
    [1913 Webster]
 
       Let us detain thee, until we shall have made ready a
       kid for thee.             --Judges xiii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   3. To hold or keep in custody.
 
   Syn: To withhold; retain; stop; stay; arrest; check; retard;
     delay; hinder.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detain
   v 1: deprive of freedom; take into confinement [syn: {confine},
      {detain}] [ant: {free}, {liberate}, {loose}, {release},
      {unloose}, {unloosen}]
   2: stop or halt; "Please stay the bloodshed!" [syn: {stay},
     {detain}, {delay}]
   3: cause to be slowed down or delayed; "Traffic was delayed by
     the bad weather"; "she delayed the work that she didn't want
     to perform" [syn: {delay}, {detain}, {hold up}] [ant:
     {hurry}, {rush}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top