Search result for

เลื่อนเวลา

(6 entries)
(0.0368 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลื่อนเวลา-, *เลื่อนเวลา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื่อนเวลา [V] postpone, See also: adjourn, delay, suspend, put off, defer, Syn. เลื่อน, Example: การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปจะต้องเลื่อนเวลาออกไปหากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเสียชีวิต, Thai definition: ย้ายหรือเปลี่ยนเวลาให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นกว่าเวลาเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postpone    [VT] เลื่อนเวลาออกไป, See also: เปลี่ยน, ผลัด, ถ่วงเวลา, Syn. defer, delay, put off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
postpone(โพสทฺโพน') vt. เลื่อน,เลื่อนไป,เลื่อนเวลา,ยึดเวลา,ถ่วงเวลา,จัดไว้ในตำแหน่งรอง., See also: postponable adj. postponement n. postponer n., Syn. defer
protractor(โพรแทรค'เทอะ) n. ไม้วัดมุม,ผู้ยืด,ผู้กาง,ผู้เลื่อนเวลา,สิ่งยืด,สิ่งกาง,กล้ามเนื้อยืดแขนขาหรือส่วนอื่นของร่างกาย
waiting(เวท'ทิง) n. การรอคอย,การรับใช้,การหยุด,ช่วงเวลาการรอคอย,การรอจังหวะ,การเลื่อนเวลา, -Phr. (in waiting รับใช้ ปรนนิบัติ) adj. รับใช้,ปรนนิบัติ,รอปรนนิบัติราชนิกุล

Are you satisfied with the result?

Go to Top