Search result for

ศาล

(121 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศาล-, *ศาล*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อย่ามามหาศาล (slang ) อย่าเยอะ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศาลพระภูมิspirit house

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมclerk to the juristic 6

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาล[N] shrine, Syn. ศาลพระภูมิ, ศาลเจ้า, Count unit: ศาล
ศาล[N] court, Syn. ศาลยุติธรรม, ศาลสถิตยุติธรรม, Count unit: ศาล
ศาล[N] court, See also: law court, court of justice, tribunal, Example: ผมทำทุกอย่างถูกต้อง ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ไปพูดกันในศาล, Count unit: ศาล, Thai definition: องค์กรที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี, Notes: (กฎหมาย)
ศาล[N] shrine, See also: joss house, Syn. ศาลเจ้า, ศาลพระภูมิ, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ ตัวศาลเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง หลังคามุงสังกะสี, Count unit: ศาล, Thai definition: ที่เทพารักษ์สถิต
ศาล[N] pavilion, See also: hall, Count unit: หลัง
ศาล[N] pavilion, See also: wayside shelter, hall, public house/building, Example: ชาวบ้านช่วยกันจับชายผ้า แห่ผ้าป่ามาโอบล้อมศาลาที่เตรียมไว้สำหรับเทศน์, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารหรือสถานที่บางแห่ง ใช้เพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศาลสูง[N] Supreme court, Example: ในสหรัฐฯ คนผิวดำมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ในศาลสูง ที่ถือว่าเป็นสถาบันตุลาการที่สำคัญ, Count unit: ศาล, Thai definition: ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา, Notes: (กฎหมาย)
ศาลฎีกา[N] The Supreme Court
ศาลฎีกา[N] Supreme Court, See also: Dika Court, Example: เจ้าของรถคันนั้นประกาศว่าจะสู้ให้ถึงศาลฎีกา, Count unit: ศาล, Thai definition: ศาลสูงสุดซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการฎีกา นอกจากนี้ ยังมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยได้ตามกฎหมายอื่น, Notes: (กฎหมาย)
ศาลทหาร[N] military court, See also: court martial, Example: การร่วมมือก่อสงครามรุกรานนั้น ศาลทหารไม่รับฟังข้ออ้างเรื่องสภาพย้อนหลัง, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา และมีอำนาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆ ที่กระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาล(สาน) น. องค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดี, ผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ศาลที่ชำระความ เช่น ศาลแพ่ง ศาลอาญา
ศาลที่สิงสถิตของเทวดา เทพารักษ์ หรือเจ้าผี เป็นต้น เช่น ศาลเทพารักษ์ ศาลเจ้า ศาลเจ้าแม่ทับทิม.
ศาลคดีเด็กและเยาวชนดู ศาลเยาวชนและครอบครัว.
ศาลจังหวัดน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่ตั้งประจำในแต่ละจังหวัดหรือในบางอำเภอ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ.
ศาลชั้นต้นน. ศาลที่เป็นที่เริ่มต้นแห่งคดีโดยทั่วไป.
ศาลฎีกาน. ศาลยุติธรรมชั้นสูงสุด คำสั่งและคำพิพากษาของศาลฎีกาย่อมเป็นที่สุด.
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมทั้งกิจการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศบางเรื่อง.
ศาลทหารน. ศาลที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร เช่น ทหารพลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหาร.
ศาลปกครองน. ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
courtศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tribunalศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consular courtศาลกงสุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
children's courtศาลคดีเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Court, Children and juvenile; Children and Juvenile Courtศาลคดีเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Children and Juvenile Court; Court, Children and juvenileศาลคดีเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Central Children's and Juvenile Courtศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile courtศาลคดีเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile courtศาลคดีเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
court, juvenileศาลคดีเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International courtศาลระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Tax courtศาลภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Administrative courtsศาลปกครอง [TU Subject Heading]
Admiraltyศาลพาณิชยนาวี [TU Subject Heading]
Appellate courtsศาลอุทธรณ์ [TU Subject Heading]
Constitutional courtsศาลรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Courtsศาล [TU Subject Heading]
Courts of last resortศาลฎีกา [TU Subject Heading]
Criminal courtsศาลอาญา [TU Subject Heading]
District courtsศาลแขวง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Justice,-ศาล Rise of the Villains: Scarification (2015)
How about no more games or puzzles until I have something called a court date and a little friend called a lawyer?จนถึงวันที่ฉันนัดศาล และนัดทนายความ ล่ะ? Odyssey (2008)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
You didn't call the guy? You have to show up at the arraignment.คุณไม่ได้เรียกชายคนนั้น/ซึ่งมันเห็นได้ตอนส่งฟ้องศาล Birthmarks (2008)
Well, not to the supreme court.ใช่... อาจไม่นับในศาลสูง Last Resort (2008)
We're picking up a large energy reading from the target sir.เราอ่านค่าพลังงานมหาศาล ได้จากเป้าหมายครับท่าน Rising Malevolence (2008)
I followed him, hoping to get some ammo to use against him in court.ตามเขาไป เผื่อว่าจะได้มีอะไรไปสวนกลับเขาในศาล And How Does That Make You Kill? (2008)
But the jury decided it was manslaughter.แต่ศาลตัดสินว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยประมาท And How Does That Make You Kill? (2008)
Look,Lieutenant, the court ordered me to go to see Dr. Marsh.ฟังนะ ผู้หมวด ศาลสั่งให้ผมไปพบ ดร.มาร์ช And How Does That Make You Kill? (2008)
It was his court-ordered night of visitation.เป็นคำสั่งศาลให้เยี่ยมได้ตอนกลางคืนค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
You know,somehow she knows enough to tell the court that he's a changed man?แล้วเธอก็รู้ดีพอที่จะไปบอกกับศาลว่า เขาเปลี่ยนไปแล้วน่ะเหรอ? And How Does That Make You Kill? (2008)
Correct me if I'm wrong, but doctor-patient confidentiality remains intact after her death unless there's a court order.ฉันคิดผิดรึเปล่าว่า ความลับของคนไข้ จะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าหมอจะตายแล้ว จนกว่าจะมีคำสั่งศาล And How Does That Make You Kill? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาล[n.] (sān) EN: court ; tribunal ; law court ; court of justice   FR: cour (de justice) [f] ; tribunal [m] ; juridiction [f] ; palais de justice [m]
ศาล[n.] (sān) EN: shrine ; joss house   FR: autel [m] ; sanctuaire [m]
ศาลกีฬา[n. exp.] (sān kīlā) FR: tribunal sportif [m]
ศาลจังหวัด[n. exp.] (sān jangwat) EN: provincial court   
ศาลจำลอง[n. exp.] (sān jamløng) EN: moot court   
ศาลชั้นต้น[n. exp.] (sān chan ton) EN: court of first instance ; trial court   FR: tribunal de première instance [m] (Belg.)
ศาลชำระความ[n. exp.] (sān chamrakhwām) EN: tribunal   FR: tribunal [m]
ศาลฎีกา[org] (Sān Dīkā) EN: Supreme Court of Thailand ; Supreme Court of Justice   
ศาลปกครอง[n. exp.] (sān pokkhrøng) EN: administrative court ; administrative tribunal   FR: juridiction administrative [f] ; tribunal administratif [m]
ศาลพระภูมิ[n. exp.] (sān phraphūm) EN: spirit house ; shrine of the household god ; joss house   FR: maison des esprits (du lieu) [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
motion(n) คำร้องต่อศาล
milling(adj) (คน) จำนวนมหาศาล เช่น Do you imply that in the dark, amid yelling, bottle throwing and insults, while faced with thousands of milling people, the police could sort out the four groups and could then apply the appropriate kinds of restraint? You must be dreaming., When he was 24 and 25 so many songs came to him that he began to write everywhere-in cars, trains, and in backstage rooms with milling people.
pavilion(n) ซุ้ม, ศาลา เช่น Visit a festive pavilion with an active marketplace, music and dining, and enjoy the delightful Gran Fiesta Tour.,
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
court writ(n) หมายศาล
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง
big data(n ) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bangkok Metropolitan Administration[N] ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
chancery[N] ศาลฎีกา
court[N] ศาล, See also: ศาลยุติธรรม, ที่ตัดสินความ, Syn. courthouse, justice building
court-martial[N] ศาลทหาร
forum[N] ศาล, Syn. court, tribunal
guildhall[N] ศาลากลาง, See also: ห้องสมาคม, Syn. town hall
joss house[N] ศาลเจ้าของจีน, See also: วัดจีน, Syn. Chinese temple
juvenile court[N] ศาลคดีเด็กและเยาวชน
moot court[N] ศาลฝึกหัดสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมาย
pavilion[N] กระโจม, See also: ศาลา, พลับพลา, Syn. marque, tent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)
amicus curiae(อะไม' คัส คู' ริอี) pl. amici curiae ผู้อาสาสมัครให้การต่อศาล
apparitor(อะพาร์'ริเทอะ) n. จ่าศาล,ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
arraign(อะเรน') vt. นำตัวมาขึ้นศาล,กล่าวหา,กล่าวร้าย-arraigner n. (charge,accuse)
arraignment(อะเรน'เมินทฺ) n. การกล่าวหา,การนำตัวมาขึ้นศาล,ภาวะที่ถูกกล่าวหาหรือถูกนำตัวมาขึ้นศาล

English-Thai: Nontri Dictionary
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
arraign(vt) ออกหมายเรียกตัว,กล่าวหา,นำตัวมาขึ้นศาล,ฟ้องร้อง
BENCH bench warrant(n) หมายศาล
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
chancery(n) ศาล,ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
citation(n) การอ้าง,การอ้างอิง,การกล่าวถึง,การส่งหมาย,หมายศาล
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
colossal(adj) ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
consistory(n) สภาศาสนา,ศาลศาสนา,คณะสงฆ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Court of Justice of the European Union (name ) ศาลแห่งสหภาพยุโรป
European Court of Justice (name ) ศาลยุติธรรมยุโรป
garden house (n ) ศาลาพักผ่อนในสวน, ศาลาในสวน อ้างอิง: http://www.dictionaryofconstruction.com/definition/garden-house.html
gazebo (n) ศาลาพักผ่อน
non-exclusive jurisdiction of court (n ) ศาลที่่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่่วไป
rehabilitation courtศาลฟื้นฟูกิจการ
second circuit court ศาลสัญจรชั้น2
superior courtศาลสูง
This matter coming on to be heard ศาลได้ออกนั่้งพิจารณาคดี
ศาลล้มละลายกลาง (n org uniq) ศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ http://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
最高裁判所[さいこうさいばんじょ, saikousaibanjo] ศาลฎีกา
公民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
公民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม

German-Thai: Longdo Dictionary
Gericht(n) |das| ศาล
Verfügung(n) |die| คำสั่งศาล
schwören(vi vt) |schwor, hat geschworen| สาบานต่อหน้าศาลว่าที่พูดมาเป็นความจริง
Schrein(n) |der, pl. Schreine| ศาลเจ้า, อาราม, สถานที่บูชา, สถูป, เจดีย์ปูชนียสถาน, แท่นบูชา,หิ้งบูชา เช่น Laos bereitet sein Nationalsymbol, den Thatluang-Schrein, für des Treffen der Asean-Staaten vor.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top