Search result for

courtship

K AO1 R CH IH2 P   
32 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courtship-, *courtship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courtship[N] การขอความรัก, Syn. courting, wooing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courtship(คอร์ท'ชิพ) n. การเกี้ยว,การจีบ,การขอความรัก,ระยะเวลาที่มีการเกี้ยวกัน,การประจบ

English-Thai: Nontri Dictionary
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtshipการเกี้ยวพาน [TU Subject Heading]
Courtshipการเกี้ยวพาราสี,การผสมพันธุ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
courtship[คอร์ท-ชิพ] การหาคู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, it was an odd courtship but one befitting a man who went up a hill but came down a mountain.ใช่ มันเป็นคู่ที่แปลกมาก แต่เขาก็เหมาะกับชื่อ ชายอังกฤษที่ขึ้นเนิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
WE NEED TO FIGURE OUT HOW THEY MET. THERE'S GOTTA BE SOMETHING IN ALL THIS ABOUT THEIR COURTSHIP."มันดูเหมือนสิ้นหวังสุดๆ แต่สุดท้ายผมก็พ้นมันมาได้" Soul Mates (2009)
Depending on the length of your courtship.ขึ้นอยู่กับระยะเวลาความรักของพวกคุณ Chuck Versus the Three Words (2010)
Lucy never introduced you during your storybook romantic courtship?ลูซี่ไม่เคยเคยแนะนำเธอ ตอนที่คบกันเหรอ? Meet the Grandparents (2010)
- It's a fact of courtship--/ มันเป็นข้อเท็จจริงของการจีบหญิงหน่ะ Then I Really Got Scared (2011)
Yes, me too. Courtship, all that.ใช่ ผมด้วย อะไรๆทำนองนั้นชอบหมด Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
Well, after your lengthy courtship, who wouldn't?หลังจากที่คุณจีบมาตั้งนาน ใครจะไม่ต้องการละ Commitment (2012)
I wish I could say the same about you. Well, in our defense, this courtship practically materialized out of thin air.ผมเองก็ปรารถนาที่จะบอก เช่นเดียวกันกับคุณ ด่านใหญ่ของเรา การหาคู่ครอง Perception (2012)
When you two are done using that turkey as a courtship device, would you put it in the oven?เมื่อพวกเธอเลิกใช้ไก่งวงนั่น จีบกัน จะอบมันมั๊ยเนี่ย? Thanksgiving (2012)
A successful courtship would make Lord Baelish acting Lord of the Vale.หากการแต่งงานลุล่วงไปด้วยดี ลอร์ดเบลิช จะเป็นลอร์ดรักษาการณ์แคว้นหุบเขา Walk of Punishment (2013)
Courtship, wooing, asking permission.จีบกัน จริงจัง และขออนุญาต I'm So Lonesome I Could Die (2013)
- Courtship.- หาคู่ Pizza Box (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเกี้ยว[n.] (kān kīo) EN: courtship   FR: cour [f] ; parade nuptiale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COURTSHIP    K AO1 R CH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courtship    (n) kˈɔːt-ʃɪp (k oo1 t - sh i p)
courtships    (n) kˈɔːt-ʃɪps (k oo1 t - sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balzverhalten {n} [zool.]courtship behaviour; courtship behavior [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌垣[うたがき, utagaki] (n) (arch) gathering of men and women who sang courtship songs to each other and danced; dancing and singing feast of young men and women in ancient Japan [Add to Longdo]
求愛誇示[きゅうあいこじ, kyuuaikoji] (n) courtship display [Add to Longdo]
求愛行動[きゅうあいこうどう, kyuuaikoudou] (n) courtship behavior (animals) [Add to Longdo]
求縁[きゅうえん, kyuuen] (n,vs) courtship [Add to Longdo]
求婚[きゅうこん, kyuukon] (n,vs) marriage proposal; courtship [Add to Longdo]
結婚活動[けっこんかつどう, kekkonkatsudou] (n) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]
婚活;婚カツ[こんかつ(婚活);こんカツ(婚カツ), konkatsu ( kon katsu ); kon katsu ( kon katsu )] (n) (abbr) (See 結婚活動) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courtship \Court"ship\ (k?rt"sh?p), n.
   1. The act of paying court, with the intent to solicit a
    favor. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of wooing in love; solicitation of woman to
    marriage.
    [1913 Webster]
 
       This method of courtship, [by which] both sides are
       prepared for all the matrimonial adventures that are
       to follow.              --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Courtliness; elegance of manners; courtesy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Trim gallants, full of courtship and of state.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Court policy; the character of a courtier; artifice of a
    court; court-craft; finesse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She [the Queen] being composed of courtship and
       Popery.                --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courtship
   n 1: a man's courting of a woman; seeking the affections of a
      woman (usually with the hope of marriage); "its was a brief
      and intense courtship" [syn: {courtship}, {wooing},
      {courting}, {suit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top