ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courtly

K AO1 R T L IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courtly-, *courtly*, court
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courtly[ADJ] สุภาพเรียบร้อย, Syn. elegant, formal, stately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courtly(คอร์ท'ลี) adj. สภาพ,สุภาพเรียบร้อย,ช่างประจบสอพลอ,เกี่ยวกับหรือเหมาะกับราชสำนัก adv. อย่างสุภาพเรียบร้อย,ช่างเอาใจ, See also: courtliness n. ดูcourtly, Syn. ceremonial
uncourtly(อันคอร์ท'ลี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพ,ไม้คุ้นเคยกับธรรมเนียมปฎิบัติในวัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
courtly loveรักเทิดทูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtly loveความรักในราชสำนัก [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
COURTLY    K AO1 R T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courtly    (j) kˈɔːtliː (k oo1 t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vornehm; höflich {adj} | vornehmer; höflicher | am vornehmsten; am höflichstencourtly | courtlier | courtliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミンネ[, minne] (n) love of a knight for a courtly lady (upon which he is unable to act) (ger [Add to Longdo]
小歌[こうた, kouta] (n) (from the Heian era onward) type of popular song, as opposed to courtly oouta [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courtly \Court"ly\ (-l?), a. [From {Court}.]
   1. Relating or belonging to a court.
    [1913 Webster]
 
   2. Elegant; polite; courtlike; flattering.
    [1913 Webster]
 
       In courtly company or at my beads.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Disposed to favor the great; favoring the policy or party
    of the court; obsequious. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courtly \Court"ly\, adv.
   In the manner of courts; politely; gracefully; elegantly.
   [1913 Webster]
 
      They can produce nothing so courtly writ. --Dryden
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courtly
   adj 1: refined or imposing in manner or appearance; befitting a
       royal court; "a courtly gentleman" [syn: {courtly},
       {formal}, {stately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top