Search result for

cong

(151 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cong-, *cong*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conga[N] เต้นคองกา, See also: การเต้นประเภทหนึ่งของละตินอเมริกา
conger[N] ปลาไหลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
congeal[VT] ทำให้หนาขึ้น (โดยใช้ความเย็น)
congeal[VI] ทำให้หนาขึ้น (โดยใช้ความเย็น)
congest[VT] ทำให้เกิดเลือดหรือของเหลวคั่ง (ในร่างกาย)
congest[VT] ทำให้แออัด, Syn. overcrowd
congest[VI] เลือดหรือของเหลวคั่ง
congener[N] คนหรือสิ่งของประเภทเดียวกัน
congress[N] การพบปะกัน, Syn. meeting, joining
congress[N] การมีเพศสัมพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congabbr. congenital
conge(คอน'เจ) n. การอำลา,การขออนุญาตลาจาก
congeal(คันจีล') {congealed,congealing,congeals} vt.,vi. เปลี่ยนจากนิ่มหรือเหลวเป็นแข็ง,ทำให้ข้นแข็ง,ทำให้คงที่หรือแน่น., See also: congealability,congealableness,congealedness,congealment,congealation n., Syn. stiffen,solidify
congener(คอน'จิเนอะ) n. ชนิดเดียวกัน,พืชหรือสัตว์ชนิดเดียวกัน (genus) ., See also: congeneric adj. ดูcongener congenerous adj. ดูcongener
congenial(คันจี'เนียล) adj. ซึ่งเข้ากันได้,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ., See also: congeniality n. ดูcongenial congeneric adj. ดูcongenial congenerous adj. ดูcongenial congenialness n. ดcongenial ู congenerous adj. ดูcongenial คำที่มีความหมายเหมือนก
congenital(คันเจน'นิเทิล) adj. แต่กำเนิด,มีมาแต่กำเนิด., See also: congenitalness n. ดูcongenital, Syn. connate,natal,innate ###A. acquired
congeries(คอนเจอ'รีซ) n. กลุ่ม,กอง,คณะ
congest(คันเจสทฺ') {congested,congesting,congests} vt. ใส่จนเกิน,ทำให้แออัด,แออัดไปด้วย,ทำให้เลือดคั่ง. vi. (เลือด) คั่ง,แออัด., See also: congestion n. congestive adj.
congestive heart failureโรคเลือดคั่ง
conglobe(คอนโกลบ) {conglobed,conglobing,conglobes} vi.,vt. จับหรือเกาะเป็นลูกหรือก้อนกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
congeal(vi) ทำให้ข้นแข็ง,ทำให้เป็นวุ้น
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ
congenital(adj) ตั้งแต่เกิด,แต่กำเนิด
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(n) ก้อน,กลุ่ม,การชุมนุม,การรวม,กลุ่มบริษัทในเครือ
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล
congratulation(n) การแสดงความยินดี,การอวยพร,การถวายพระพร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
congenericสกุลเดียวกัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
congenericร่วมสกุล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
congenersสกุลเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
congenital goiter; goitre, congenitalโรคคอพอกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital goitre; goiter, congenitalโรคคอพอกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital hereditory diseaseโรคกรรมพันธุ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital immunityภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital malformationรูปวิปริตแต่กำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
congested-คั่ง [มีความหมายเหมือนกับ injected ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congestedเบียดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cong Fouกังฟู [การแพทย์]
Congenita Limb-Reduction Defectsความพิการที่แขนขา [การแพทย์]
Congenitalเป็นมาตั้งแต่กำเนิด,แต่กำเนิด,แบบที่เป็นมาแต่กำเนิด,เป็นมาแต่กำเนิด,เป็นแต่กำเนิด,ก่อนเกิด [การแพทย์]
Congenital Disordersโรคที่เป็นมาแต่กำเนิด,ความพิการตั้งแต่กำเนิด [การแพทย์]
Congenital Formชนิดที่เป็นโดยกำเนิด [การแพทย์]
Congenital hypothyroidismภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Congesitionเยื่อบุมดลูกมีเลือดมาเลี้ยงมาก [การแพทย์]
Congestedคั่ง [การแพทย์]
Congestionการคั่งของโลหิต,บวม,การคั่งของเลือด,การคั่งเลือด,เลือดคั่ง [การแพทย์]
Congestion, Chronic Passiveเลือดคั่งเรื้อรัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cong (n slang) เวียดกง
See also: S. viet cong,
congenital disease (n ) โรคแต่กำเนิด
congestiveภาวะหัวใจล้มเหลว
congratulationยินดี
congressman[คอง'กริสเมิน] (n) สมาชิก(ขาย)รัฐสภาอเมริกา(โดยเฉพาะของสภาผู้แทน)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cong:คอง: Athens (2014)
Congratulations.ยินดีด้วยคะ There Might be Blood (2008)
Well, congratulations, s., for ruining my future again.งั้น ยินดีด้วย เอ ทำลายอนาคตฉัน อีกแล้ว There Might be Blood (2008)
Congratulations.ยินดีด้วยนะ There Might be Blood (2008)
Please join me in congratulating lily and bart bass.ร่วมแสดงความยินดีกับ ลิลี่ และ บาส แบลส There Might be Blood (2008)
Congratulations. To Jimmy and Chloe.ขอแสดงความยินดี จิมมี่และโคลอี้ Committed (2008)
Congratulations, James Olsen, Chloe Sullivan.คุณเท่านั้น, จิมมี่, ตลอดไป. Committed (2008)
Congratulations, Jimmy.ยินดีด้วยนะ, จิมมี่. Committed (2008)
Are you going to congratulate me?คุณไม่เคยหาฉันพบ ที่นั่น ไม่นะ คุณจะแสดงความยินดีกับฉันไหม Lucky Thirteen (2008)
He's got a congenital heart defect... and gastroschisis- a tear in his abdomen.หัวใจของเขาบกพร่องตั้งแต่กำเนิด... และผนังหน้าท้องพิการแต่กำเนิด ผนังท้องของเขาฉีกขาด Pilot (2008)
congratulations on graduating! Kawaguchi!ทุกคน ยินดีด้วยที่จบการศึกษา และพิเศษสุด คาวากูชิ Akai ito (2008)
Congratulations.ยินดีด้วยนะ Akai ito (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
congThe Congress went into recess.
congPlease accept our heartiest congratulations on the marriage of your son.
congIn spite of the terrible congestion, I was in time for the appointed time.
congThe President vetoed the bill, but Congress overrode his veto.
congThe priest blessed the congregation.
congCongratulations on coming first in the competition.
congThe priest blessed the congregation at the end of the mass.
congOur delay was due to traffic congestion.
congWe are very congenial.
congCongratulations on the victory!
congI congratulate you on your engagement.
congI am sure that more flags were burned as a result of Congress passing that law than had ever been burned before.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัคคี[N] harmony, See also: congruity, Syn. สมัครสมาน, Ant. สามัคคีเภท
แออัด[ADJ] congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
เถ้าถ่าน[ADV] congenially, See also: conformably, well, comfortably, openly, Example: ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง 2 คนจะคุยถูกคอกันได้, Thai definition: อย่างชอบพอกัน, อย่างมีรสนิยมเข้ากันได้ดี
อนุโมทนา[N] congratulations, See also: felicitations, Syn. ความเห็นดี, ความชอบใจ, Thai definition: ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำแสดงความยินดี[N] congratulations, Example: ฉันซาบซึ้งใจในคำแสดงความยินดีของญาติๆ และเพื่อนๆ ทุกคน, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกชอบใจหรือดีใจร่วมด้วย
ขอแสดงความยินดี[V] congratulate, See also: felicitate, Example: ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ปีนี้ทุกคน, Thai definition: แสดงความพอใจหรือชอบใจในสิ่งนั้นร่วมด้วย
คั่ง[ADJ] congested, See also: jammed, crowded, Example: ดินประสิวอาจทำให้มีการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร และลำไส้อักเสบอาเจียน หรืออุจจาระเป็นเลือดคั่ง และอาจทำให้ถึงตายได้, Thai definition: ค้างอยู่, ออกัน, อัดแน่นอยู่
คั่ง[V] congest, See also: jam, crowd, Example: นมหลงมักจะพบระหว่างสัปดาห์แรกหลังคลอดโดยที่มีน้ำนมคั่งมาก เด็กดูดไม่ทันควรจะค่อยๆ บีบออกเบาๆ, Thai definition: ค้างอยู่, ออกัน, อัดแน่นอยู่
คัด[ADJ] congested, See also: obstructive, stuffy, Example: การใส่ยกทรงจะช่วยป้องกันอาการนมคัดได้ แต่ต้องเป็นยกทรงที่ไม่รัดควรเป็นแบบที่พยุงเต้านม, Thai definition: แน่นหรือตึง
ความแออัด[N] crowed, See also: congestion, jam, Syn. การเบียดเสียด, ความยัดเยียด, ความแน่น, Example: ประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความแออัด และแก่งแย่งกันในทุกทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อนุโมทนา[n.] (anumōthanā) EN: congratulations   
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   
แช่แข็ง[v.] (chaēkhaeng) EN: freeze   FR: surgeler ; congeler
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice   FR: célébrer ; fêter

CMU English Pronouncing Dictionary
CONG    K AO1 NG
CONGA    K AO1 NG G AH0
CONGO    K AA1 NG G OW0
CONGER    K AO1 NG ER0
CONGDON    K AA1 NG D AH0 N
CONGEAL    K AH0 N JH IY1 L
CONGEST    K AH0 N JH EH1 S T
CONGROVE    K AA1 NG G R AH0 V
CONGRESS    K AA1 NG G R AH0 S
CONGRUITY    K AH0 N G R UW1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cong    (n) (k o1 ng)
Congo    (n) (k o1 ng g ou)
cong_e    (n) (k o1 n zh ei)
conger    (n) (k o1 ng g @ r)
cong_es    (n) (k o1 n zh ei z)
congeal    (v) (k @1 n jh ii1 l)
congers    (n) (k o1 ng g @ z)
congeals    (v) (k @1 n jh ii1 l z)
congress    (n) (k o1 ng g r e s)
Congleton    (n) (k o1 ng g l t @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
お目出度うご座います;御目出度う御座います[おめでとうございます, omedetougozaimasu] (exp) (uk) congratulations; (P) [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
アフリカ民族会議[アフリカみんぞくかいぎ, afurika minzokukaigi] (n) African National Congress; ANC [Add to Longdo]
アメリカ連邦議会[アメリカれんぽうぎかい, amerika renpougikai] (n) US Congress [Add to Longdo]
オリンピックコングレス;オリンピック・コングレス[, orinpikkukonguresu ; orinpikku . konguresu] (n) Olympic Congress [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, ] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space [Add to Longdo]
全等[quán děng, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥˇ, ] congruence (geometry) [Add to Longdo]
全等形[quán děng xíng, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, ] congruent figure [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] congealed; frozen [Add to Longdo]
刚果[Gāng guǒ, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ, / ] Congo [Add to Longdo]
刚果河[Gāng guǒ hé, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ ㄏㄜˊ, / ] Congo river [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, ] hurried; hasty [Add to Longdo]
匆促[cōng cù, ㄘㄨㄥ ㄘㄨˋ, ] hastily; in a hurry [Add to Longdo]
匆匆[cōng cōng, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, ] hurriedly [Add to Longdo]
匆忙[cōng máng, ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ, ] hasty; hurried [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] traffic congestion [Add to Longdo]
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (Inter)net congestion [Add to Longdo]
ポート輻輳[ポートふくそう, po-to fukusou] port congestion [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification [Add to Longdo]
輻輳[ふくそう, fukusou] congestion [Add to Longdo]
輻輳状態[ふくそうじょたい, fukusoujotai] congestion condition, congestion state [Add to Longdo]
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (collision) congestion control [Add to Longdo]
渋滞[じゅうたい, juutai] congestion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cong \Cong\, n. (Med.)
   An abbreviation of {Congius}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congius \Con"gi*us\, n. [L.]
   1. (Roman Antiq.) A liquid measure containing about three
    quarts.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A gallon, or four quarts. [Often abbreviated to
    {cong.}]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top