ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

从此

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -从此-, *从此*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从此[cóng cǐ, ㄘㄨㄥˊ ㄘˇ, / ] from now on; since then; henceforth, #3,376 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mike, I may be a sucker for saying this, but from here on, it's a deal.[CN] 麦克 我这样说也许很傻 但是从此以后 说定了 Dead Reckoning (1947)
I'd have found you, Ma.[CN] 从此再也不能见面 我找到你们了 The Grapes of Wrath (1940)
The scroll he ordered buried with me, that no such sacrilege might disgrace Egypt again.[CN] 将那卷轴与我同葬 让那渎神之举从此在埃及绝迹 The Mummy (1932)
Take Her Imperial Highness, the grand duchess... and turn her over to my mistress of the robes... with instructions that from this minute on she's to be attached to my personal staff... where I can keep her under my eye, where I can educate her and teach her... what it means to be a Russian wife and how to accept the embraces of a husband... like a Russian wife![CN] 把殿下 这位大公夫人带走 把她交给我的女侍长... 告诉她这样的指示 从此刻开始 她会是我私人看管的对象... The Scarlet Empress (1934)
I would bid you farewel here and look away should our paths ever cross,[CN] 定会自今日起与你断交 从此道中相见亦必唾弃 Taki no shiraito (1933)
- They're going to love you here.[CN] - 他们会从此爱上你的 The Lodger (1944)
They ain't bothered since.[CN] 他们从此就不会找麻烦了 The Grapes of Wrath (1940)
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.[CN] 从此以后迈克斯跟他亲爱的小新娘 将会继续幸福地在曼陀丽生活 Rebecca (1940)
The gambler had since disappeared, and Floyd knew about the disappearance.[CN] 赌客从此失踪,佛洛知道了... The Maltese Falcon (1941)
Will you promise me to be careful from now on?[CN] 你答应我从此以后会小心吗? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
" Shall be our true love " " As links to the chain. "[CN] 我们的爱从此相连 The Blue Angel (1930)
(BELLS CLANGING)[CN] {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}从此以后 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top