ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สามัคคี

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สามัคคี-, *สามัคคี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัคคี[V] harmonize, See also: get together, accord, Ant. แตกสามัคคี
สามัคคี[N] harmony, See also: congruity, Syn. สมัครสมาน, Ant. สามัคคีเภท
สามัคคี[V] unite, See also: be in harmony, be in unity, cohere, get together, Syn. ปรองดอง, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าบุคลากรภายในองค์กรสามัคคีกัน จะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้, Thai definition: เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, พร้อมเพรียงกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สามัคคีน. ความพร้อมเพรียงกัน, ความปรองดองกัน.
สามัคคีว. ที่พร้อมเพรียงกันทำ, ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำ, เช่น กฐินสามัคคี ผ้าป่าสามัคคี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
esprit de corps (Fr.)สามัคคีจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you think the harmonyหากคุณคิดว่าความสามัคคี Yellow Submarine (1968)
"... where people lived in harmony.♪ ผู้คนใช้ชีวิตกันสามัคคี ♪ Blazing Saddles (1974)
Yet hope remains while the Company is true.แต่อย่างไรซะ ก็ยังมีความหวังอยู่ เมื่อพวกเจ้ายังสามัคคีกัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Not if we hold true to each other.ไม่ ถ้าพวกเราสามัคคีกัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Can't we all get along?เราสามัคคีกันไม่ได้รึไง The Longest Yard (2005)
Wherever we may go, we must carry on his vision.และนั่นคือวิสัยทัศน์ของโลก ที่สามัคคี X-Men: The Last Stand (2006)
It's a symbol of our unity, a symbol of our faith.มันเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของพวกเรา สัญลักษณ์ของความศรัทธาของพวกเรา Silent Hill (2006)
-And our unity. -Unity.และความสามัคคี ความสามัคคี Silent Hill (2006)
All-understanding high school~รวมเป็นความรัก และ สามัคคีของเราชาวไฮสคูล~ Dasepo Naughty Girls (2006)
Is this harmony?จะมาร้องเพลงสามัคคีกลมเกลียวกันตอนนี้รึ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Vampire solidarity. Rah, rah, rah and all that.ความสามัคคีของแวมไพร์ บลาๆๆและทั้งหมด No Such Thing as Vampires (2007)
Two lanterns in the steeple signaled Paul Revere... that British were on their way to Concord.สองโคมไฟในยอดส่งสัญญาณพอลรีเวียร์ ว่าอังกฤษอยู่ในทางของ พวกเขาเพื่อความสามัคคี Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord, harmony   FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f]
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere   FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis
สามัคคี[adj.] (sāmakkhī) EN: united ; harmonious   FR: uni ; harmonieux
สามัคคีกัน[v. exp.] (sāmakkhī kan) EN: keep together   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
disunion(ดิสยู'เนียน) n. การแยกออก,การแตกแยก,ความไม่สามัคคี,
disunite(ดิสยูไนทฺ') vt. ทำให้แตกแยก,แยกออก,ทำให้แตกความสามัคคี.vi. แยกออก,แตกแยก, Syn. separate,disjoin,part
disunity(ดิสยู'นิที) n. การขาดความสามัคคี,การแตกแยก, Syn. separation
divorce(ดิวอร์ส') n. การหย่าร้าง,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี.vt. หย่า,แยก vi. ขอหย่า (ทางกฎหมาย) ., See also: divorceable adj. ดูdivorce divorcer n.ดูdivorce divorcive adj. ดูdivorce
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
harmonic(ฮาร์มอน'นิค) adj. ประสานกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันสนิท,สามัคคี., See also: harmonically adv. harmonicness n., Syn. cordial
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable
incongruous(อินคอง' กรูเอิส) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน, ไม่เข้ากัน., See also: incongruously adv. incongruousness n. -S.discordant, clashing
rapport(แรโพ',ระพอร์') n. สายสัมพันธ์,ความสามัคคี,ความเห็นอกเห็นใจ,ไมตรีจิต

English-Thai: Nontri Dictionary
discord(n) ความบาดหมาง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่สามัคคี
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี
harmonic(adj) กลมกลืนกัน,สอดคล้องกัน,ประสานเสียงกัน,สามัคคีกัน
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
harmonize(vi) เข้ากัน,ประสานกัน,ลงรอยกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
rapport(n) ความสามัคคี,ความปรองดอง,สายสัมพันธ์,ไมตรีจิต
rupture(n) ความแตกสามัคคี,ความแตกแยก,ความบาดหมางกัน
rupture(vi,vt) แตกสามัคคี,แตกหัก,โกรธกัน,บาดหมางกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
Versöhnung(n) |die| การกลับมาปรองดองหรือ สามัคคีกันอีกครั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top