Search result for

สามัคคี

(44 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สามัคคี-, *สามัคคี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัคคี[V] harmonize, See also: get together, accord, Ant. แตกสามัคคี
สามัคคี[N] harmony, See also: congruity, Syn. สมัครสมาน, Ant. สามัคคีเภท
สามัคคี[V] unite, See also: be in harmony, be in unity, cohere, get together, Syn. ปรองดอง, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าบุคลากรภายในองค์กรสามัคคีกัน จะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้, Thai definition: เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, พร้อมเพรียงกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สามัคคีน. ความพร้อมเพรียงกัน, ความปรองดองกัน.
สามัคคีว. ที่พร้อมเพรียงกันทำ, ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำ, เช่น กฐินสามัคคี ผ้าป่าสามัคคี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
esprit de corps (Fr.)สามัคคีจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- # Gotta work together- ต้องสามัคคีกันไว้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- # Work together- สามัคคีกันไว้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
One for all and all for one.สามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียว Julie & Julia (2009)
We're all just gonna get on board, hold hands and sing "Kumbaya"?คุณคิดว่าทุกคนจะได้ขึ้นยาน จับมือกันแล้วร้องเพลง สามัคคีชุมนุม? 2012 (2009)
Let's huddle up.ต้องสามัคคีกันเอาไว้ Pilot (2009)
Everyone in the country every country in the world are holding hands and singing songs about peace and love.ทุกคนในประเทศ... .ทุกประเทศในโลก ตอนนี้จับมือกัน... ...โยกตัวร้องเพลงรักสามัคคีชุมนุม Watchmen (2009)
- [man] Come here, you little rodent. - [horn honking]เอาล่ะ ,ตอนนี้ช่วยสามัคคีกัน มานี่ , นี่คือทีม G-Force (2009)
Nope, "make peace and listen". Asuka, you're going too.ไม่ได้นะ แบบนั้นก็"สามัคคีคือพลัง"ไม่ได้น่ะสิ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The spirit of co-operation.ความสามัคคีไงเล่า Faith (2010)
- Prime Minister. - Your Majesty.และสามัคคีกัน ในช่วงเวลาแห่ง การทดสอบนี้ The King's Speech (2010)
It's an ancient Wiccan symbol that stands for solidarity- some say sisterhood.เป็นสัญลักษณ์ฺโบราณ ที่สาวกใช้แสดงถึง ความสามัคคี-- บางคนบอกว่าเป็นพี่น้องกัน The Witch in the Wardrobe (2010)
We wanted Zephyra to live in harmony, but she kept cursing at us and casting spells.เราต้องการให้ซีไซร่ากลับมา ใช้ชีวิตสามัคคีด้วยกัน แต่เธอยังคง สาปส่งพวกเรา และร่ายมนตร์ใส่เรา The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord, harmony   FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f]
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere   FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis
สามัคคี[adj.] (sāmakkhī) EN: united ; harmonious   FR: uni ; harmonieux
สามัคคีกัน[v. exp.] (sāmakkhī kan) EN: keep together   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
disunion(ดิสยู'เนียน) n. การแยกออก,การแตกแยก,ความไม่สามัคคี,
disunite(ดิสยูไนทฺ') vt. ทำให้แตกแยก,แยกออก,ทำให้แตกความสามัคคี.vi. แยกออก,แตกแยก, Syn. separate,disjoin,part
disunity(ดิสยู'นิที) n. การขาดความสามัคคี,การแตกแยก, Syn. separation
divorce(ดิวอร์ส') n. การหย่าร้าง,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี.vt. หย่า,แยก vi. ขอหย่า (ทางกฎหมาย) ., See also: divorceable adj. ดูdivorce divorcer n.ดูdivorce divorcive adj. ดูdivorce
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
harmonic(ฮาร์มอน'นิค) adj. ประสานกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันสนิท,สามัคคี., See also: harmonically adv. harmonicness n., Syn. cordial
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable
incongruous(อินคอง' กรูเอิส) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน, ไม่เข้ากัน., See also: incongruously adv. incongruousness n. -S.discordant, clashing
rapport(แรโพ',ระพอร์') n. สายสัมพันธ์,ความสามัคคี,ความเห็นอกเห็นใจ,ไมตรีจิต

English-Thai: Nontri Dictionary
discord(n) ความบาดหมาง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่สามัคคี
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี
harmonic(adj) กลมกลืนกัน,สอดคล้องกัน,ประสานเสียงกัน,สามัคคีกัน
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
harmonize(vi) เข้ากัน,ประสานกัน,ลงรอยกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
rapport(n) ความสามัคคี,ความปรองดอง,สายสัมพันธ์,ไมตรีจิต
rupture(n) ความแตกสามัคคี,ความแตกแยก,ความบาดหมางกัน
rupture(vi,vt) แตกสามัคคี,แตกหัก,โกรธกัน,บาดหมางกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
Versöhnung(n) |die| การกลับมาปรองดองหรือ สามัคคีกันอีกครั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top