ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

congener

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congener-, *congener*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congener[N] คนหรือสิ่งของประเภทเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congener(คอน'จิเนอะ) n. ชนิดเดียวกัน,พืชหรือสัตว์ชนิดเดียวกัน (genus) ., See also: congeneric adj. ดูcongener congenerous adj. ดูcongener

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
congenericสกุลเดียวกัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
congenericร่วมสกุล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
congenersสกุลเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congener \Con"ge*ner\ (?; 277), n. [From L. congener. See
   {Congenerous}.]
   A thing of the same genus, species, or kind; a thing allied
   in nature, character, or action.
   [1913 Webster]
 
      The cherry tree has been often grafted on the laurel,
      to which it is a congener.        --P. Miller.
   [1913 Webster]
 
      Our elk is more polygamous in his habits than any other
      deer except his congener, the red deer of Europe.
                          --Caton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congener
   n 1: a minor chemical constituent that gives a wine or liquor
      its distinctive character
   2: an animal or plant that bears a relationship to another (as
     related by common descent or by membership in the same genus)
     [syn: {relative}, {congener}, {congenator}, {congeneric}]
   3: a whole (a thing or person) of the same kind or category as
     another; "lard was also used, though its congener, butter,
     was more frequently employed"; "the American shopkeeper
     differs from his European congener"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top