ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comfortably

K AH1 M F ER0 T AH0 B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comfortably-, *comfortably*, comfortab
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfortably(adv) อย่างเพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: อย่างพอเพียง, อย่างกว้างขวาง, อย่างกว้างใหญ่, Syn. adequately, amply, sufficiently, Ant. inadequately, insufficiently
comfortably(adv) อย่างมั่งคั่ง, See also: อย่างร่ำรวย, อย่างมีเงินมาก, อย่างมีอันจะกิน, Syn. luxuriously, affluently, prosperously, richly, Ant. poorly
comfortably(adv) อย่างสบายใจ, See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ, Syn. reposefully, pleasantly, easily, Ant. uncomfortably
comfortably(adv) อย่างสะดวกสบาย, See also: อย่างสบายๆ, Syn. restfully, snugly, cozily, conveniently, easily, Ant. uncomfortably

English-Thai: Nontri Dictionary
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย, อย่างสบาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to have your advice on how to live comfortably without hard work.ฉันอยากได้คําเเนะนำจากนาย ถึงวิธีใช้ชีวิตสุขสบายโดยไม่ต้องทํางานหนัก Rebecca (1940)
When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence.เมื่อคุณก็สามารถปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นสำหรับนาทีและสะดวกสบายแบ่งปันความเงียบ Pulp Fiction (1994)
As far as we know, Mr. Farmer is resting comfortably probably watching this press conference on television.เท่าที่เรารู้ คุณฟาร์มเมอร์ยังคงอยู่สบายดี... ...เป็นไปได้ว่าอาจกำลังดูข่าวนี้อยู่หน้าโทรทัศน์ The Astronaut Farmer (2006)
I sent you overseas so I can live comfortably someday, instead, you came back as a vagrant.ผมอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาหา ขอผมอยู่สบายๆซักวันไม่ได้เหรอครับ แต่เธอกลับมาแบบ เธอมันพวก พเนจร Dasepo Naughty Girls (2006)
Think comfortably and write.คิดแบบง่ายๆ และเขียนลงไป Gangster High (2006)
and then you get to side three, comfortably numb, ต่อมาคุณไปอยู่ด้านซ้าย ตัวชาไปหมด The Ten (2007)
/Is everybody comfortably seated? /Does anyone need to use the bathroom?คุณข้างหลังเหรอ Bedtime Stories (2008)
And I just hope that someday you and I could be sitting somewhere, comfortably and look back on this as the great, big adventure that it is.แล้วผมก็หวังว่าสักวัน คุณกับผมจะ นั่งกันอยู่ที่ไหนสักแห่ง แบบสบายใจ แล้วก็มองว่าเรื่องนี้ เป็นแค่การผจญภัยครั้งใหญ่เท่านั้นเอง RED (2010)
It's simple math, Mr. Shue. The Glists are posted at a height of five and a half feet, comfortably out of my reach.บัญชีนั่นแปะอยู่สูง 5 ฟุตครึ่ง Bad Reputation (2010)
Her face fits comfortably within the golden ratio.มีเสน่ห์ดี เหมาะกับ ใบหน้าของเธอ ที่มีอัตราส่วนทองคำ เชียวแหละ The Couple in the Cave (2010)
I won't be living comfortably with your money.หนูจะไม่อยู่อย่างสุขสบายด้วยเงินของแม่ Episode #1.12 (2010)
Just think comfortably that you've come to watch a movie.แค่คิดซะว่าคุณมา ดูหนัง Episode #1.11 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comfortablyAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
comfortablyHe lives comfortably.
comfortablyI slept comfortably last night.
comfortablyI want to live comfortably when I become old.
comfortablyNo matter how cold it is outside, the rooms are comfortably heated.
comfortablyPeople often live comfortably in the suburbs.
comfortablyThis airplane accommodates 400 passengers quite comfortably.
comfortablyWe are comfortably established in our new home.
comfortablyWe were sitting comfortably.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะดวกสบาย(adv) comfortably, Syn. สะดวก, สบาย
สุขสบาย(v) comfortably, Syn. สุข, สบาย
สุขสบาย(adv) comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด
สบาย(adv) easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai Definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
เขลง(adv) comfortably, See also: cosy, Example: พรุ่งนี้เราก็ได้นอนเขลงอยู่ทั้งวัน เพราะหมดภาระหน้าที่แล้ว, Thai Definition: ทอดอารมณ์อย่างสบายใจ (ใช้แก่กริยา นอน)
อุตุ(adv) soundly, See also: comfortably, Thai Definition: สบาย
เอ้เต(adv) comfortably, See also: restfully, Thai Definition: นั่ง หรือนอนปล่อยตัวตามสบายมีท่าสง่าผ่าเผย
เอกเขนก(adv) reclining, See also: comfortably, Example: พ่อนอนเอกเขนกอยู่บนเก้าอี้นอน, Thai Definition: เอนตัวลงเอาศอกข้างหนึ่งเท้ากับหมอนหรือพื้น
สะดวก(adv) conveniently, See also: comfortably, smoothly, expediently, easily, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Example: ถนนตัดใหม่นี้ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน, Thai Definition: อย่างคล่อง, อย่างไม่ติดขัด
คล่อง(adv) easily, See also: comfortably, smoothly, Syn. สะดวก, ง่ายดาย, ง่าย, Ant. ขัด, Example: เครื่องจักรในโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องเดินเครื่องคล่องไม่ติดขัดเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินดีอยู่ดี[kin dī yū dī] (v, exp) EN: live happily ; live comfortably  FR: vivre confortablement
สะดวก[sadūak] (adv) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily
สะดวกสบาย[sadūak sabāi] (adv) EN: comfortably
อุตุ[utu] (adv) EN: soundly ; comfortably  FR: profondément

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMFORTABLY K AH1 M F ER0 T AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comfortably (a) kˈʌmftəbliː (k uh1 m f t @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, / ] comfortably off; ample; plenty #22,173 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly #19,763 [Add to Longdo]
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv, adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
温々;温温[ぬくぬく, nukunuku] (adv) comfortably; snugly; cosily; easy; carefree [Add to Longdo]
温湯[おんとう, ontou] (n) comfortably hot bath; hot spring [Add to Longdo]
楽楽;楽々[らくらく, rakuraku] (adv, adv-to) comfortably; easily [Add to Longdo]
悠々自適;悠悠自適[ゆうゆうじてき, yuuyuujiteki] (adj-na, adj-no, n) living a life of leisure with dignity; living quietly and comfortably free from worldly cares; otium cum dignitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comfortably \Com"fort*a*bly\, adv.
   In a comfortable or comforting manner.
   [1913 Webster]
 
      Speak ye comfortably to Jerusalem.    --Is. xl. 2.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comfortably
   adv 1: in mental comfort; without stress; "he works comfortably
       on three continents"
   2: in physical comfort; "she could have been lying comfortably
     in bed getting the same relief" [ant: {uncomfortably}]
   3: in financial comfort; "They live well"; "she has been able to
     live comfortably since her husband died" [syn: {well},
     {comfortably}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top