ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flowchart

F L OW1 CH AA2 R T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flowchart-, *flowchart*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flowchartผังงานหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานกว้าง ๆ (general flowchart) และผังงานละเอียด (detailed flowchart) ผังงานจะช่วยทำให้เข้าใจการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้กำหนดให้ ผังงานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ง่ายเข้า และไม่เกิดความสับสน โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ ดู general flowchart และ detailed flowchart ประกอบ
flowchart symbolสัญลักษณ์ผังงานหมายถึงรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนการปฏิบัติงานของข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (flowchart) ดู flowchart ประกอบ
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
program flowchartผังงานโปรแกรมหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมจริง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flowchartผังงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flowchart symbolสัญลักษณ์ผังงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flowchartผังงาน [คอมพิวเตอร์]
Flowchartแผนภูมิสายการทำงาน [การบัญชี]
Flowchartผังงาน หรือแผนภาพ [การจัดการความรู้]
flowchartผังงาน,  ผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน สัญลักษณ์แต่ละแบบจะมีความหมายถึงกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยจะมีคำอธิบายสั้นๆ เพิ่มเติมในรูปสัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานได้ถูกกำหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผังภาพ[n.] (phangphāp) EN: flowchart ; diagram   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOWCHART    F L OW1 CH AA2 R T
FLOWCHARTS    F L OW1 CH AA2 R T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufplansymbol {n}flowchart symbol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フローチャート[, furo-cha-to] (n) {comp} flowchart [Add to Longdo]
流れ図[ながれず, nagarezu] (n) {comp} flowchart; flow diagram [Add to Longdo]
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] (n) {comp} flowchart symbol [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
流れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram [Add to Longdo]
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flowchart
   n 1: a diagram of the sequence of operations in a computer
      program or an accounting system [syn: {flow chart},
      {flowchart}, {flow diagram}, {flow sheet}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 flowchart
  n.
 
   [techspeak] An archaic form of visual control-flow specification employing
   arrows and speech balloons of various shapes. Hackers never use flowcharts,
   consider them extremely silly, and associate them with {COBOL} programmers,
   {code grinder}s, and other lower forms of life. This attitude follows from
   the observations that flowcharts (at least from a hacker's point of view)
   are no easier to read than code, are less precise, and tend to fall out of
   sync with the code (so that they either obfuscate it rather than explaining
   it, or require extra maintenance effort that doesn't improve the code).
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top