ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แผนผัง

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผนผัง-, *แผนผัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผนผัง[N] diagram, See also: plan, layout, scheme, plot, Example: หน้าบันไดเลื่อนจะมีแผนผังบอกที่ตั้งร้านค้าต่างๆ ที่อยู่บนชั้นนั้น, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบเขียนย่อหรือขยายจากสิ่งของต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผนผังน. แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่าง ๆ เช่น ตึก เรือน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
layout planแผนผังบริเวณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
seating planแผนผังที่นั่ง (ในโต๊ะอาหาร) [การทูต]
Circuit Diagramsแผนผังวงจร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Architectural, electrical plans?มีแผนผังอาคารกับไฟหรือเปล่า Heat (1995)
I think the plans and the mould were a little bonus.ผมคิดว่าแผนผังกับแม่พิมพ์ มีค่ามากเป็นพิเศษ The Jackal (1997)
Open the charts. Turn around.กางแผนผัง หันกลับไป Seven Years in Tibet (1997)
Keep your back to the gate. Open the charts!หันหลังให้ประตูหน้า กางแผนผังSeven Years in Tibet (1997)
I saw the chart on Balford.ฉันได้ดูแผนผังของบัลฟอร์ดแล้ว City of Angels (1998)
Accessing schematic of the Hive.กำลังเข้าถึงแผนผังของรังผึ้ง กำลังเข้าถึงแผนผังของรังผึ้ง Resident Evil (2002)
Here's the seating chart and Spencer's list of groomsmen.แผนผังที่นั่ง กับรายชื่อเพื่อนเจ้าบ่าวค่ะ Mona Lisa Smile (2003)
Ladder 49 to command.เรามีแผนผังแสดงการทรุดตัวข้างในนั้น Ladder 49 (2004)
Let's check the original plans against these revised plans.ลองดูแผนผังเดิมเทียบกับอันนี้ซิ The Key and the Clock (2006)
All right, Jack. We'll pull a schematic of the airport and forward it to your cell.เราจะหาแผนผังสนามบินมาแล้วส่งเข้ามือถือคุณ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
It's like a floor plan to make a movie.มันเหมือนแผนผัง ในการสร้างหนัง Almost Love (2006)
Casey: this is the floor plan of ben lo pan's estate.คือแผนผังบ้านเบน โล Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot   FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
แผนผังบ้าน[n. exp.] (phaēnphang bān) FR: plan d'une maison [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chart[N] ตาราง, See also: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภูมิ, Syn. table, diagram
plan[N] แบบแปลน, See also: แผนผัง, แบบ, Syn. drawing, floor plan
plot[N] แผนผัง, See also: แผนที่
schematic[N] แผนผัง, See also: แบบแผน, โครงการ, แผนการ
tree[N] แผนผังรูปต้นไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diagram(ได'อะแกรม) n. แผนภาพ,แผนผัง,แปลน,ภาพอธิบาย,โครงการ. -vt. ใช้แผนภาพแสดง, See also: digrammatic adj. ดูdiagram digrammatical adj. ดูdiagram
gantt chartแผนภูมิแกนต์หมายถึง แผนผังคุมกำหนดงาน มักใช้ในด้านการจัดการโครงการ ผังในลักษณะนี้จะแสดงถึงปริมาณงานและกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ เพื่อทำงานนั้นให้ลุล่วง
half-breadth planแผนผังกึ่งลำเรือตามยาว
memory mapแผนที่แสดงการใช้หน่วยความจำหมายถึงแผนที่หรือแผนผังที่แสดงถึงการใช้หน่วยความจำส่วนที่เรียกว่า แรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับแผนที่แสดงที่ตั้งจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละประเทศนั้นเอง สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้เลยก็ได้
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch,plan,draw
plot(พลอท) n. ที่ดินแปลเล็ก,แผน,แผนการ,แผนการลับ,แผนที่,แผนผัง.,ที่ดินแปลเล็ก vt.,vi. แบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆ ,วางแผน
rendering(เรน'เดอริง) n. การแปล,การถอดความ,การแสดง,แผนผังจำลอง,สิ่งจำลอง
schematic(สคีแมท'ทิค) adj.,n.เกี่ยวกับ (แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ) ., See also: schematically adv., Syn. plan
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด

English-Thai: Nontri Dictionary
chart(n) แผนภูมิ,แผนที่,แผนผัง,บัญชี,ตาราง,แผนภาพ
diagram(n) แผนภาพ,แปลน,โครงการ,แผนผัง
diagrammatic(adj) เกี่ยวกับแผนผัง,เกี่ยวกับแปลน,เกี่ยวกับแผนภาพ
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
layout(n) แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
plan(n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง
plan(vt) วางแผน,ทำแผนผัง,กะโครงการ,ออกแบบ,ทำแผนที่
plot(n) ที่ดิน,แผนการ,ร่าง,อุบาย,โครงการ,แผนผัง
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flow chartแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top