ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rent

R EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rent-, *rent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
differential(n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.
inherently(adv) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rent(n) ค่าเช่า, Syn. fee, hire, payment
rent(vt) เช่า, Syn. hire, lease
rent(vt) ให้เช่า, Syn. hire, lease, let
rent(n) รอยฉีก, See also: รอยขาด, Syn. hole, rift, tear
rental(n) ค่าเช่า, See also: รายได้จากการให้เช่า, Syn. fee, hire
rental(n) การเช่า, Syn. hire, lease, let
rental(n) สิ่งที่ให้เช่า
rental(adj) สำหรับเช่า
rented(adj) ซึ่งจ่ายค่าเช่า, Syn. hired, contracted
renter(n) ผู้ให้เช่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rent(เรนทฺ) n. ค่าเช่า, การเช่า, ทรัพย์สินที่ให้เช่า, รอยแยก, รูฉีก, รูขาด, การแตกร้าว vt., vi. ให้เช่า, กิริยาช่อง2และ3ของrend (ดู) -Phr. (for rent ให้เช่า), See also: rentability n. rentable adj.
rental(เรน'เทิล) n. ค่าเช่า, บ้านเช่า, ห้องเช่า, รายได้จากการให้เช่า, adj. เกี่ยวกับค่าเช่า
renter(เรน'เทอะ) n. ผู้ให้เช่า, เจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่า
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ, -เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น, สาวก, ผู้ติดตาม, Syn. follower
afferent(แอฟ' เฟอเรนท) adj. ไปทางอวัยวะ, ส่งเข้า
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ภายนอก, เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม, เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident, Ant. doubtful, hazy
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน, เด็กฝึกงาน, ผู้เรียนรู้, ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม, ทำสงคราม, มุ่งร้าย, ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม, ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious, Ant. pacific

English-Thai: Nontri Dictionary
rent(n) การให้เช่า, ค่าเช่า
rent(vt) ให้เช่า
rent(vt pt และ pp ของ) rend
rental(n) ห้องเช่า, บ้านเช่า, ค่าเช่า
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, น่าเกลียดชัง, น่าชิงชัง
adherent(n) ผู้ติดตาม, พรรคพวก, ภาคี, สาวก, ผู้สนับสนุน
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนย์กลาง
apparent(adj) ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, เด่นชัด, ชัดเจน
apprentice(n) เด็กฝึกงาน, ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด, ฝึกงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rentให้เช่า, ค่าเช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rental periodกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rentierผู้มีรายได้ประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rentเช่าทรัพย์ [TU Subject Heading]
Rentค่าเช่า [การบัญชี]
Rent (Economic theory)ค่าเช่า (ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Rent chargesค่าเช่า [TU Subject Heading]
Rent controlการควบคุมค่าเช่า [TU Subject Heading]
Rental housingการเคหะแบบให้เช่า [TU Subject Heading]
Rental libraryการให้เช่าหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why not rent his barbershop for him?ทำไมไม่ให้ผมเช่าร้านตัดผมล่ะ The Great Dictator (1940)
He's like an old mother hen with his bills and rents and taxes.ถ้าเรื่องเงินๆ ทองๆ ล่ะก็ เขาเหมือนจงอางหวงไข่ Rebecca (1940)
Notifying all the tenants that in celebration of Maxim's return with his bride, this week's rent will be free.แจ้งข่าวให้ผู้เช่าทั้งหมดทราบ เรื่องการกลับมาของแม็กซิมกับเจ้าสาวของเขา สัปดาห์นี้ยกค่าเช่าให้ฟรีครับ Rebecca (1940)
Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dearร้อนที่เราสามารถเช่า กระท่อม ในไอล์ออฟไวท์ถ้ามันไม่ได้คือแพง เกินไป Yellow Submarine (1968)
The landlords say we must pay our rent in cash.เจ้าของที่ บอกว่าเราต้องจ่ายค่าเช่าเป็น เงินสด Gandhi (1982)
You yourself raised the rent simply to finance a hunting expedition.คุณขึ้นค่าเช่าเพื่อเอาเงินไปใช้ล่าสัตว์ Gandhi (1982)
There's a rebate on rents paid.ให้จ่ายคืนค่าเช่า Gandhi (1982)
How not all of them rent babies when panhandling.-วันนี้ชั้นจะต้อง... . -เฮ้ Hero (1992)
Will you rent me your gear for the day?คุณให้ยืมอุปกรณ์ได้ไม๊ Léon: The Professional (1994)
Does paying rent here mean I have to put up with you guys?ฉันจ่ายเงินแล้วหมายความว่า พวกนายยังมีสิทธิ์ที่นี่อีกใช่มั้ย Léon: The Professional (1994)
That's great. Maybe tomorrow we can rent a car, run over some puppies.เยี่ยม งั้นพรุ่งนี้ไปขับรถ ขับรถทับลูกหมาเลย The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Hey, man... you know any place to rent around here?พรรคพวก มีบ้านให้เช่าแถวนี้บ้างมั้ย Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rentAny apartment will do as long as the rent is reasonable.
rentCan I rent rackets?
rentCan we rent a car?
rentCarol is driving a rent-a-car.
rentDid you rent an apartment?
rentExcuse me. I'd like to rent a car.
rentHe always seems to be living rent-free in somebody's house.
rentHe decided to rent his property to that company.
rentHe had to pay a high rent for his farm.
rentHe is way behind on his rent.
rentHelen and Kathy rented an apartment in a suburb of Tokyo.
rentHe rented a room on the top floor in order to enjoy a good view.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีรายได้ประจำ(n) rentier, Example: การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งหมายความว่า การสร้างคนในชุมชนมีอาชีพ เป็นผู้มีรายได้ประจำ เพื่อทำให้ครอบครัวอบอุ่นไม่มีปัญหา และเกิดความรักสามัคคีในชุมชน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หาเลี้ยงชีพตัวเองได้ โดยมีรายรับประจำเดือน
รถเช่า(n) rented car, See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi, Example: เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า, Count Unit: คัน
เหมา(v) hire, See also: rent, charter, engage, lease, Syn. ว่า, ว่าจ้าง, Example: ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai Definition: ว่าจ้างทั้งหมด
ค่าเช่า(n) rent, See also: rental fee, charge, Example: ในอังกฤษมีบริการให้ทนายเช่าพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไว้ในสำนักงานเสียค่าเช่าเดือนละประมาณ 2, 000 บาท, Count Unit: บาท
บ้านเช่า(n) rented house, See also: house to let, Example: หล่อนอยู่บ้านเช่ากับสามีและลูกๆ อีก 2 คนแถวบางบัวทอง, Count Unit: หลัง, บ้าน, Thai Definition: บ้านที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นเช่า
เช่าบ้าน(v) rent a house, Syn. เช่าที่อยู่อาศัย, Example: พนักงานที่บริษัทส่วนใหญ่เช่าบ้านอยู่กันทั้งนั้น ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง
เช่า(v) rent, See also: hire, lease, Syn. เช่าซื้อ, Ant. ซื้อขาด, Example: เขาเช่าตึกแถวสีลมเพื่อเปิดบริษัท, Thai Definition: เข้าใช้ทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ของผู้อื่นชั่วคราว โดยให้ค่าเช่า
การเช่า(n) hiring, See also: renting, leasing, letting out, Example: การเช่าบ้านต้องทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า, Thai Definition: การเข้าใช้ทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ของผู้อื่นชั่วคราวโดยให้ค่าเช่า
เมียเช่า(n) rent wife, See also: hired wife, Syn. นางบำเรอ, คู่ขา, Example: ในยามที่ทหารจีไอเต็มบ้านเต็มเมือง หญิงสาวชาวไทยที่เรียกว่า “เมียเช่า” เดินกันเกลื่อนถนน
ห้องเช่า(n) rented room, Example: ฉันพึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในห้องเช่านี้ได้ไม่กี่วัน, Count Unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญ-[an-] (x) EN: other, different (prefix)  FR: autre, différent (préfixe)
อนาถา[anāthā] (adj) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless  FR: indigent ; nécessiteux
อนุพันธ์[anuphan] (adj) EN: differential
บ้านเช่า[bān chao] (n, exp) EN: rented house ; house to let  FR: maison à louer [ f ] ; maison en location [ f ]
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีรายวัน[banchī rāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บรรดา[bandā] (x) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various  FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บิดามารดา[bidā-māndā] (n) EN: parents  FR: parents [ mpl ] ; père et mère [ mpl ]
บริษัทแม่[børisat maē] (n, exp) EN: parent company  FR: société mère [ f ] ; société fille [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RENT R EH1 N T
RENTA R EH1 N T AH0
RENTS R EH1 N T S
RENTZ R EH1 N T S
RENTON R EH1 N T AH0 N
RENTER R EH1 N T ER0
RENTED R EH1 N T IH0 D
RENTED R EH1 N T AH0 D
RENTAS R EH1 N T AH0 Z
RENTAL R EH1 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rent (v) rˈɛnt (r e1 n t)
rents (v) rˈɛnts (r e1 n t s)
rental (n) rˈɛntl (r e1 n t l)
rented (v) rˈɛntɪd (r e1 n t i d)
rentals (n) rˈɛntlz (r e1 n t l z)
rentier (n) rˈaːntɪɛɪ (r aa1 n t i ei)
renting (v) rˈɛntɪŋ (r e1 n t i ng)
rentable (j) rˈɛntəbl (r e1 n t @ b l)
rentiers (n) rˈaːntɪɛɪz (r aa1 n t i ei z)
rent-free (j) rˈɛnt-frˈiː (r e1 n t - f r ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zū, ㄗㄨ, ] rent; taxes #2,679 [Add to Longdo]
租金[zū jīn, ㄗㄨ ㄐㄧㄣ, ] rent #6,498 [Add to Longdo]
房租[fáng zū, ㄈㄤˊ ㄗㄨ, ] rent for a room or house #14,548 [Add to Longdo]
包租[bāo zū, ㄅㄠ ㄗㄨ, ] rent land or a house for subletting; fixed rent for farmland #35,817 [Add to Longdo]
租房[zū fáng, ㄗㄨ ㄈㄤˊ, ] rented apartment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mieterhöhung { f }rent increase [Add to Longdo]
Rentabilität { f } | Rentabilitäten { pl }profitability; (economic) viability | profitabilities [Add to Longdo]
Rentabilität { f }profitableness; profit-earning capacity; earning power; return [Add to Longdo]
Rentabilitäts-Vergleichsrechnung { f }average return method [Add to Longdo]
Rente { f } (im Alter ...) | in Rente gehen | in Rente sein | jdn. auf Rente setzenpension | to start drawing one's pension | to be on a pension | to pension sb. off [Add to Longdo]
Rente { f } (aus Versicherung) | nachschüssige Rente { f } | vorschüssige Renteannuity | annuity immediate | annuity due [Add to Longdo]
Rentenanleihe { f }annuity bond [Add to Longdo]
Rentenalter { n }retirement age [Add to Longdo]
Rentenanhebung { f }pension increase [Add to Longdo]
Rentenanpassung { f }tying of pensions to the national average wage [Add to Longdo]
Rentenanspruch { m }pension entitlement [Add to Longdo]
Rentenaufwand { m }annuity cost [Add to Longdo]
Rentenberechnung { f }calculation of a pension [Add to Longdo]
Rentenbescheid { m }notice of the amount of one's pension [Add to Longdo]
Rentenempfänger { m }pensioner [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
trente(numéro) สามสิบ, 30
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

Japanese-English: EDICT Dictionary
東京[とうきょう, toukyou] (n) Tokyo (current capital of Japan); (P) #96 [Add to Longdo]
現在[げんざい, genzai] (n-adv, n-t) now; current; present; present time; as of; (P) #168 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (adj-no, adj-na, n, n-suf) distinction; difference; different; another; particular; separate; extra; exception; (P) #249 [Add to Longdo]
[てん, ten] (n) (1) (abbr) (See 御店) merchant's home; (2) (See 店子) rented home; (3) (orig. meaning, also written as 棚) (See 店棚) store; shop #497 [Add to Longdo]
[げん, gen] (pref) present; current #578 [Add to Longdo]
状態(P);情態[じょうたい, joutai] (n) current status; condition; situation; circumstances; state; (P) #624 [Add to Longdo]
[こん, kon] (pref) (1) the current ...; this; (2) today's ... #735 [Add to Longdo]
[はん, han] (n, n-suf) fiefdom; domain (precursor to current prefectures); (P) #889 [Add to Longdo]
種類[しゅるい, shurui] (n) (1) variety; kind; type; category; (ctr) (2) counter for different sorts of things; (P) #989 [Add to Longdo]
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past #1,164 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ボリューム指示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
年金[ねんきん, nenkin] Rente, Pension [Add to Longdo]
連帯[れんたい, rentai] Solidaritaet [Add to Longdo]
連帯感[れんたいかん, rentaikan] Solidaritaetsgefuehl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rent \Rent\ (r[e^]nt), v. t.
   To tear. See {Rend}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rent \Rent\ (r[e^]nt), n. [F. rente, LL. renta, fr. L. reddita,
   fem. sing. or neut. pl. of redditus, p. p. of reddere to give
   back, pay. See {Render}.]
   1. Income; revenue. See {Catel}. [Obs.] "Catel had they
    enough and rent." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Bacchus] a waster was and all his rent
       In wine and bordel he dispent.    --Gower.
    [1913 Webster]
 
       So bought an annual rent or two,
       And liv'd, just as you see I do.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Pay; reward; share; toll. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Death, that taketh of high and low his rent.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A certain periodical profit, whether in money,
    provisions, chattels, or labor, issuing out of lands and
    tenements in payment for the use; commonly, a certain
    pecuniary sum agreed upon between a tenant and his
    landlord, paid at fixed intervals by the lessee to the
    lessor, for the use of land or its appendages; as, rent
    for a farm, a house, a park, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term rent is also popularly applied to compensation
      for the use of certain personal chattels, as a piano, a
      sewing machine, etc.
      [1913 Webster]
 
   4. (Polit. Econ.)
    (a) That portion of the produce of the earth paid to the
      landlord for the use of the "original and
      indestructible powers of the soil;" the excess of the
      return from a given piece of cultivated land over that
      from land of equal area at the "margin of
      cultivation." Called also {economic rent}, or
      {Ricardian rent}. Economic rent is due partly to
      differences of productivity, but chiefly to advantages
      of location; it is equivalent to ordinary or
      commercial rent less interest on improvements, and
      nearly equivalent to ground rent.
    (b) Loosely, a return or profit from a differential
      advantage for production, as in case of income or
      earnings due to rare natural gifts creating a natural
      monopoly.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Black rent}. See {Blackmail}, 3.
 
   {Forehand rent}, rent which is paid in advance; foregift.
 
   {Rent arrear}, rent in arrears; unpaid rent. --Blackstone.
 
   {Rent charge} (Law), a rent reserved on a conveyance of land
    in fee simple, or granted out of lands by deed; -- so
    called because, by a covenant or clause in the deed of
    conveyance, the land is charged with a distress for the
    payment of it. --Bouvier.
 
   {Rent roll}, a list or account of rents or income; a rental.
    
 
   {Rent seck} (Law), a rent reserved by deed, but without any
    clause of distress; barren rent. A power of distress was
    made incident to rent seck by Statute 4 George II. c. 28.
    
 
   {Rent service} (Eng. Law), rent reserved out of land held by
    fealty or other corporeal service; -- so called from such
    service being incident to it.
 
   {White rent}, a quitrent when paid in silver; -- opposed to
    black rent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rent \Rent\ (r[e^]nt), v. i.
   To rant. [R. & Obs.] --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rent \Rent\ (r[e^]nt),
   imp. & p. p. of {Rend}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rent \Rent\ (r[e^]nt), n. [From {Rend}.]
   1. An opening made by rending; a break or breach made by
    force; a tear.
    [1913 Webster]
 
       See what a rent the envious Casca made. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively, a schism; a rupture of harmony; a
    separation; as, a rent in the church.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fissure; breach; disrupture; rupture; tear;
     dilaceration; break; fracture.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rent \Rent\, v. t. [imp. & p. p. {Rented}; p. pr. & vb. n.
   {Renting}.] [F. renter. See {Rent}, n.]
   1. To grant the possession and enjoyment of, for a rent; to
    lease; as, the owwner of an estate or house rents it.
    [1913 Webster]
 
   2. To take and hold under an agreement to pay rent; as, the
    tennant rents an estate of the owner.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rent \Rent\, v. i.
   To be leased, or let for rent; as, an estate rents for five
   hundred dollars a year.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rend \Rend\ (r[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Rent} (r[e^]nt); p.
   pr. & vb. n. {Rending}.] [AS. rendan, hrendan; cf. OFries.
   renda, randa, Fries. renne to cut, rend, Icel. hrinda to
   push, thrust, AS. hrindan; or cf. Icel. r[ae]na to rob,
   plunder, Ir. rannaim to divide, share, part, W. rhanu, Armor.
   ranna.]
   1. To separate into parts with force or sudden violence; to
    tear asunder; to split; to burst; as, powder rends a rock
    in blasting; lightning rends an oak.
    [1913 Webster]
 
       The dreadful thunder
       Doth rend the region.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To part or tear off forcibly; to take away by force.
    [1913 Webster]
 
       An empire from its old foundations rent. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I will surely rend the kingdom from thee. --1 Kings
                          xi. 11.
    [1913 Webster]
 
   {To rap and rend}. See under {Rap}, v. t., to snatch.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To tear; burst; break; rupture; lacerate; fracture;
     crack; split.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rent
   n 1: a payment or series of payments made by the lessee to an
      owner for use of some property, facility, equipment, or
      service
   2: an opening made forcibly as by pulling apart; "there was a
     rip in his pants"; "she had snags in her stockings" [syn:
     {rip}, {rent}, {snag}, {split}, {tear}]
   3: the return derived from cultivated land in excess of that
     derived from the poorest land cultivated under similar
     conditions [syn: {economic rent}, {rent}]
   4: the act of rending or ripping or splitting something; "he
     gave the envelope a vigorous rip" [syn: {rent}, {rip},
     {split}]
   v 1: let for money; "We rented our apartment to friends while we
      were abroad" [syn: {rent}, {lease}]
   2: grant use or occupation of under a term of contract; "I am
     leasing my country estate to some foreigners" [syn: {lease},
     {let}, {rent}]
   3: engage for service under a term of contract; "We took an
     apartment on a quiet street"; "Let's rent a car"; "Shall we
     take a guide in Rome?" [syn: {lease}, {rent}, {hire},
     {charter}, {engage}, {take}]
   4: hold under a lease or rental agreement; of goods and services
     [syn: {rent}, {hire}, {charter}, {lease}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top