ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lease

L IY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lease-, *lease*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
lease agreement(n) สัญญาเช่า เช่น This commercial lease agreement template is a legal contract used for real estate rental.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lease(n) สัญญาเช่า
lease out(phrv) อนุญาตให้เช่า
leasehold(adj) ได้จากการเช่า
lease back(phrv) ให้เช่ากลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lease(ลีส) { leased, leasing, leases } n. สัญญาเช่า, ทรัพย์สินที่ให้เช่า, ระยะเวลาที่ให้เช่า. vt. ให้เช่า, เช่าไว้. vt. ให้เช่า., See also: leasable adj. ดูlease leaser n. ดูlease -Phr. a new lease on life ชีวิตใหม่ที่มีความหวังดีขึ้น
leaseholdลีส'โฮลดฺ) n. ทรัพย์สินครอบครองที่ได้จากการเช่า. adj. ได้จากการเช่า
leaseholder(ลีส'โฮลเดอะ) n. ผู้เช่า, ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้เช่า, Syn. tenant
displeasevt. vi., vt. ไม่พอใจ, ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex
news releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
news release n.=press rel(ดู)
please(พลีซ) vi., vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
press releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
re-lease(รีลิส') vt. ให้เช่าอีก
releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
lease(n) การให้เช่า, สัญญาเช่า
lease(vt) ให้เช่า
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ, ไม่ชอบ, ไม่ถูกใจ, โกรธ, ไม่เห็นด้วย
please(vt) ทำให้พอใจ, โปรด, ทำให้ชอบ, ทำให้ถูกใจ
release(n) การหลุดพ้น, การปล่อย, การปลด, การสละสิทธิ์, การยกเว้น
release(vt) หลุดพ้น, ปล่อย, ปลด, แก้, โอนสิทธิ์
sublease(n) การแบ่งให้เช่า, การเช่าช่วง
sublease(vt) แบ่งให้เช่า, เช่าช่วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leaseการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lease systemวิธีการจ้างนักโทษไปทำงานข้างนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leasebackการเช่าคืนทรัพย์ที่ขายไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leased lineสายเช่า, วงจรเช่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
leased lineสายเช่า, วงจรเช่า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaseholdสิทธิในที่ดิน (ที่มีกำหนดเวลา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lease and rental servicesธุรกิจเช่าทรัพย์ [TU Subject Heading]
Lease holdการลงทุนในสิทธิการเช่า, Example: การลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มาบริหาร โดยกองทุนรวมไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน จะมีเพียงสิทธิ์ที่จะหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์โดยการให้ผู้อื่นเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ทำสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น โดยเมื่อครบกำหนดสัญญาดังกล่าว กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นได้อีก และต้องคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงมีผลให้ยิ่งระยะเวลาการเช่าเหลือลดน้อยลงเท่าไร มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าครบกำหนดสัญญาเช่า ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท Lease hold นี้จะมีสิทธิเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่มาจากเงินปันผลเฉพาะในช่วงเวลาที่อยู่ในสัญญาเช่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวมสามารถจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นได้เท่านั้น โดยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมประเภทนี้จะลดลงเรื่อยๆ ทุกปีจนมีค่าเป็นศูนย์เมื่อเลิกกองทุนรวม (สิ้นสุดสัญญาเช่า) [ตลาดทุน]
Leasesสัญญาเช่า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
leaseback[ลิซแบ็ค] (n) นิติกรรมซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งขายทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อได้นำทรัพย์สินออกให้ผู้ขายเช่าทันที นิติกรรมเช่นนี้ทำให้ผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องมีภาระทางการเงิน ส่วนใหญ่มักทำนิติกรรมนี้กันเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี บางทีก็เรียกว่า sale and leaseback

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have been given a new lease and a warning from the landlord.เราได้รับสัญญาเช่าใหม่ และคำเตือนจากเจ้าของบ้าน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Goes way back to the old lease agreement between Great Britain and China.ไปทางกลับไปที่สัญญาเช่าเดิมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศจีน Bloodsport (1988)
We lease dish time from the government...เราเช่าเวลาจานจากรัฐบาล Contact (1997)
Yuri, you bought those oil leases with 20 million in stolen CIA seed money.ฟังนะ... ยูริ นายซื้อสิทธิ์ในน้ำมันพวกนั้น ด้วยเงิน 20 ล้านที่ขโมยมาจากซีไอเอ The Bourne Supremacy (2004)
Why are they giving me a long lease now?ทำไมอยู่ดีๆ ถึงให้เช่ายาวแล้วล่ะ? Just Like Heaven (2005)
The shortest safety-deposit-box lease is 50 years.ตู้เซฟที่นี่เช่าไว้อย่างน้อยที่สุดก็50ปี The Da Vinci Code (2006)
Captain, manager says that Scofield's got a lease on unit 164.กัปตัน, ผู้จัดการบอกว่า สกอฟิลด์ เช่ายูนิต 164 Manhunt (2006)
Why didn't he just lease the land?ทำไมเขาไม่แค่ให้ทำสัญญาเช่าไป 65 Million Years Off (2007)
"Or at Ieast until the lease is up in August.""หรืออย่างน้อยจนกว่าอายุของสัญญาเช่า จะขึ้นในเดือนสิงหาคม." Balls of Fury (2007)
I wouldn't take the lease if you gave it to me as a gift.ผมไม่ขอรับสัญญา แม้ว่าคุณจะให้เปล่า There Will Be Blood (2007)
I'll tell you what I'll do son, I'll give you 100 dollars now and if it proves to be a promising lease I'll give you a 1000 dollar bonus.ฉันจะให้เธอตอนนี้ 100 เหรียญ และถ้าปรากฏว่ามันเป็นที่ดิน ที่มีค่าจริง ฉันจะให้เงินเพิ่มพิเศษ อีก 1, 000 เหรียญ There Will Be Blood (2007)
I moved out of our place and my new lease doesn't start until the end of the month.ฉันย้ายออกจากที่อยู่ด้วยกัน แล้วก็ต้องรอสัญญาเช่าหมด จนกว่าจะสิ้นเดือน Shelter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leaseAntibodies give a new lease of life.
leaseDeposits on long-term leases.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [ m ]
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[ao-ok aojai] (v, exp) EN: try to please ; please  FR: être prévenant
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
เช่า[chao] (v) EN: ren ; lease ; hire  FR: louer ; prendre en location
เช่าช่วง[chaochūang] (v) EN: sublease ; sublet  FR: sous-louer
เช่าทรัพย์[chaosap] (v, exp) EN: lease
เช่าที่นา[chao thīnā] (n, exp) EN: take land on lease
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEASE L IY1 S
LEASES L IY1 S IH0 Z
LEASED L IY1 S T
LEASER L IY1 S ER0
LEASE'S L IY1 S IH0 Z
LEASEWAY L IY1 S W EY2
LEASEHOLD L IY1 S HH OW2 L D
LEASEBACK L IY1 S B AE2 K
LEASEBACKS L IY1 S B AE2 K S
LEASEWAY'S L IY1 S W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lease (v) lˈiːs (l ii1 s)
leased (v) lˈiːst (l ii1 s t)
leases (v) lˈiːsɪz (l ii1 s i z)
leasehold (n) lˈiːshould (l ii1 s h ou l d)
lease-lend (n) lˈiːs-lɛnd (l ii1 s - l e n d)
leaseholds (n) lˈiːshouldz (l ii1 s h ou l d z)
leaseholder (n) lˈiːshouldər (l ii1 s h ou l d @ r)
leaseholders (n) lˈiːshouldəz (l ii1 s h ou l d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
租借[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] leasehold #16,503 [Add to Longdo]
租约[zū yuē, ㄗㄨ ㄩㄝ, / ] lease #53,428 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leasingvertrag { m }; Pachtvertrag { m }; Mietvertrag { m }lease contract [Add to Longdo]
Mietkosten { pl }lease rental charges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませ;まし[mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. #57 [Add to Longdo]
発売[はつばい, hatsubai] (n, vs) sale; offering for sale; release (for sale); launch (product); (P) #236 [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n, vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please #261 [Add to Longdo]
下さい[ください, kudasai] (exp) (1) (uk) (hon) please give me; (2) (after te-form of a verb or a noun prefixed with o- or go-) please do for me; (P) #359 [Add to Longdo]
自由[じゆう, jiyuu] (exp, adj-na, n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) #362 [Add to Longdo]
リリース[riri-su] (n, vs) release; (P) #907 [Add to Longdo]
解除[かいじょ, kaijo] (n, vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) #1,053 [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] (n, vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) { comp } deallocation (of computer memory); (P) #2,688 [Add to Longdo]
どうぞ[douzo] (adv) (1) (Was written 何卒 once) (See 何卒) please; kindly; (2) by all means; (P) #2,699 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release [Add to Longdo]
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes [Add to Longdo]
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information [Add to Longdo]
リリース番号[リリースばんごう, riri-su bangou] release number [Add to Longdo]
一般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
解放要求[かいほうようきゅう, kaihouyoukyuu] release request [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top