ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แผนภาพ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผนภาพ-, *แผนภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผนภาพ[N] diagram, See also: chart, drawing, figure, graph, Example: ตรงนี้ผู้สอนอธิบายให้ได้ใจความอย่างสั้นๆ ด้วยแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลสำหรับขั้นตอนที่ซับซ้อน, Count unit: แผ่น, Thai definition: ภาพหรือเค้าโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผนภาพน. ภาพหรือเค้าโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diagramแผนภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diagramแผนภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dataflow diagramแผนภาพกระแสข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scatter diagramแผนภาพการกระจาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
activity diagramแผนภาพกิจกรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frequency diagramแผนภาพความถี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logical diagramแผนภาพตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tree diagramแผนภาพต้นไม้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tree diagramแผนภาพต้นไม้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block diagramแผนภาพบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chord diagramsแผนภาพคอร์ด [TU Subject Heading]
Logic diagramsแผนภาพตรรกะ [TU Subject Heading]
Venn diagramsแผนภาพเวน [TU Subject Heading]
Waste Flow Diagram แผนภาพการไหลของของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
age structure diagramแผนภาพโครงสร้างอายุของประชากร, แผนภูมิแท่งซ้อนกันเป็นรูปพีระมิดซึ่งแสดงให้เห็นจำนวนประชากรโดยกำหนดวัยหรือพัฒนาการทางด้านสืบพันธุ์เป็นเกณฑ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diagramแผนภาพ, ภาพที่มีความหมายแทนข้อมูลชุดหนึ่ง เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นได้ดีขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scatter diagramแผนภาพการกระจาย, แผนภาพแสดงการแปรผันร่วมของตัวแปรสองตัว เช่น ตัวแปร x และ y [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tree diagramแผนภาพต้นไม้, แผนภาพที่เขียนเพื่อแสดงการจับคู่  มีลักษณะคล้ายต้นไม้ เช่น แผนภาพแสดงการกระจาย (a + b)3 เขียนได้ดังนี้                                                                                                                            [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Venn diagramแผนภาพเวนน์, แผนที่ใช้เขียนแทนเซต โดยใช้รูปปิดใด ๆ แทนเซตเพื่อให้ความคิดเกี่ยวกับเซตแจ่มชัดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diagramแผนภาพ
แผนภาพ (Diagrams)

แผนภาพ (Diagrams) ตามความหมายที่บัญญัติในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แผนภาพ หมายถึง ภาพหรือเค้าโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราว” แผนภาพเป็นวัสดุกราฟฟิคที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น หรือเรื่องราวต่าง ๆ โดยแสดงความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนของวัตถุหรือโครงสร้าง โดยแสดงส่วนประกอบและระบบการทำงานที่ซับซ้อนของสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจชัดเจนง่ายขึ้นด้วยการใช้ภาพเหมือนหรือภาพลายเส้น และสัญลักษณ์อื่นประกอบ เพื่อแสดงลักษณะเฉพาะหรือโครงสร้างที่สำคัญเท่านั้น โดยไม่มีรายละเอียดอื่นที่ไม่จำเป็น แผนภาพแบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ

1. แผนภาพลายเส้น
เป็นแผนภาพที่ ใช้ลายเส้น รูปทรง และข้อความประกอบกัน เหมาะสำหรับแสดงโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกพร้อมกับมีเส้นโยงแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งลักษณะและตำแหน่ง และแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น แผนภาพสดงกล้องถ่ายรูป เป็นต้น

2. แผ่นภาพแบบบล็อก
เป็นแผนภาพที่ใช้รูปทรงง่าย ๆ แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบอย่างหยาบ ๆ แสดงความสัมพันธ์ของระบบการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยไม่เน้นรายละเอียดของการทำงาน เช่น แผนภาพแสดงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น

3. แผนภาพแบบรูปภาพ
เป็นแผนภาพที่ใช้ลายเส้นเขียนเป็นภาพง่าย ๆ แทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเพียงต้องการให้ดูเหมือนหรือใกล้เคียงเท่านั้น ซึ่งผู้ดูจะเกิดความเข้าใจได้เอง แผนภาพแบบนี้จึงเหมาะแก่การแสดงหลักการทำงาน เช่น แผนภาพแสดงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น ถ้าภาพที่วาดเหมือนจริงมากจะกลายเป็นแผนภูมิอธิบายภาพ

4. แผนภาพแบบผสม
เป็นแผนภาพที่แสดงทั้งรูปภาพและภาพลายเส้นผสมผสานเข้าด้วยกัน ทำให้เห็นวัตถุได้ทั้งส่วนที่เป็นภาพเหมือนจริงและภาพลายเส้นซึ่งทำให้เข้าใจถึงรายละเอียดขององค์ประกอบ และกระบวนการทำงานของวัตถุชิ้นนั้นได้อย่างชัดเจน เช่น แผนภาพแสดงการทำงานของระบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เป็นต้น

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I want to see a diagram of the apartment.- ฉันต้องการที่จะเห็นแผนภาพของพาร์ทเมนท์ 12 Angry Men (1957)
We're through with that diagram. You can take it if you want. Here you are.เราผ่านด้วยแผนภาพที่ คุณสามารถใช้มันหากคุณต้องการ ที่นี่คุณมี 12 Angry Men (1957)
-You've got their diagram, what does it say?- นายมีแผนภาพนี่ มันว่ายังไงบ้างล่ะ Primer (2004)
In all Feynman diagrams what's the one variable that you can turn negative... and still get rational answers for?ในทุกแผนภาพฟายน์แมน ตัวแปรอะไรที่ต่อให้นายใส่ค่าลบเข้าไป... ก็ยังทำให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ ตัวแปรนั้นไม่ใช่มวล Primer (2004)
Now, Charly... this is a diagram.ตอนนี้ ชาลี นี้เป็นแผนภาพ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Diagram?แผนภาพSex Trek: Charly XXX (2007)
Where'd you get this diagram? Your brother?ได้แผนภาพนี้มาจากไหน จากน้องคุณเหรอ To the Lighthouse (2009)
When I was shown the charts and the diagrams, to add, divide, and measure them;เมื่อผมได้เป็นเเขกรับเชิญรายการทีวี และแสดงด้วยแผนภาพ เพื่อเพิ่ม จำแนกประเภท การหาค่าของพวกมัน Sunset (2010)
A venn diagram?แผนภาพเวน? The Witches of Bushwick (2010)
You... you seriously expect me to make this monumental decision with colored pencils and graph paper?เอาจริงกันเหรอ ที่เอาพี่ไปวาดเป็นแผนภาพนั่น แถมยังลงสี แล้วกระดาษกราฟนี่อีก? The Witches of Bushwick (2010)
This diagram.แผนภาพเนี่ย The Bus Pants Utilization (2011)
Wow. We may be good at arts and crafts,โอ้ วาดแผนภาพเก่งเหมือนกันนะนี่ What's to Discuss, Old Friend (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนภาพ[n.] (phaēnphāp) EN: diagram   FR: diagramme [m]
แผนภาพของเวนน์[n. exp.] (phaēnphāp khøng Wēnn) EN: Venn diagram ; Venn-Euler diagram   FR: diagramme de Venn [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diagram[N] แผนภาพ, See also: ไดอะแกรม, แผนผัง, Syn. chart, sketch, layout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
cartographyn. การสร้างแผนที่,วิชาการทำแผนที่หรือแผนภาพ., Syn. chartography, See also: cartographer n. ดูcartography cartographic adj. ดูcartography cartographical adj. ดูcartography
diagram(ได'อะแกรม) n. แผนภาพ,แผนผัง,แปลน,ภาพอธิบาย,โครงการ. -vt. ใช้แผนภาพแสดง, See also: digrammatic adj. ดูdiagram digrammatical adj. ดูdiagram
diagraphn. เครื่องมือวาดแผนภาพ
emblem(เอม'เบลม) n. สัญลักษณ์,เครื่องหมายตราหรือแผนภาพที่สัญลักษณ์ vt. ใช้ตราเครื่องหมาย,แผนภาพ,เป็นสัญลักษณ์, See also: emblematic (เอมบละแมท'ทิด) adj. ดูemblem
horoscope(ฮอร'ระสโคพ) n. แผนภาพการผูกดวงโหราศาสตร์,การผูกดวงโหราศาสตร์., See also: horoscopic adj. horoscopy n.
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan

English-Thai: Nontri Dictionary
chart(n) แผนภูมิ,แผนที่,แผนผัง,บัญชี,ตาราง,แผนภาพ
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ,การตัดขวาง,ภาพตัดขวาง,แผนภาพ,แผนภูมิ,รูปตัด
diagram(n) แผนภาพ,แปลน,โครงการ,แผนผัง
diagrammatic(adj) เกี่ยวกับแผนผัง,เกี่ยวกับแปลน,เกี่ยวกับแผนภาพ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ず, zu] Thai: แผนภาพ English: figure (e.g. Fig 1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top