ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charter

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charter-, *charter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charter(n) กฎบัตร, See also: เอกสารทางการ, รัฐธรรมนูญ
charter(vt) เช่า, See also: ให้บริการ, ให้เช่ารถ, Syn. hire, lease, rent
charter(adj) ที่เช่ามา, See also: ที่เหมาจ้าง, ที่ว่าจ้าง, ซึ่งเหมา
charter(n) ใบอนุญาต, See also: ตราตั้ง, ใบทะเบียน, หนังสืออนุญาต, Syn. license, grant
charter(n) สัญญาเช่า, See also: หนังสือสัญญา, สัญญารับเหมา
charter(vt) อนุญาต, See also: อนุญาตให้ตั้งบริษัท, ออกใบอนุญาตให้, ออกใบจดทะเบียนให้, อนุมัติให้จัดตั้ง, Syn. license, authorize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charter(ชาร์'เทอะ) { chartered, chartering, charters } n. ตราตั้ง, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่าเรือ, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง, ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา, เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered กริยาช
charter housen. สถานพักฟื้นคนสูงอายุ
charter membern. สมาชิกก่อตั้ง
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
chartered bankn. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
unchartered(อันชาร์ท'เทิร์ด) adj. ไม่มีกฎข้อบังคับ, ไม่มีกฎหมาย, ไม่ได้รับอนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
charterกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charter๑. กฎบัตร (ก. ระหว่างประเทศ) [ ดู carta ]๒. พระบรมราชานุญาต (ก. อังกฤษ)๓. สัญญาเช่าเหมาเรือ (หรือเครื่องบิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charter agreementสัญญาเช่าเหมาเรือ (หรือเครื่องบิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Charter of the United Nationsกฎบัตรสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charter, municipalกฎบัตรจัดตั้งเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charter-landที่ดินเช่า (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charter-party; charterpartyคู่สัญญาในสัญญาเช่าเหมาเรือ (หรือเครื่องบิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chartered Life Underwriter (C.L.U.)วุฒิบัตรซีแอลยู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chartered loss adjusterผู้เจรจาตกลงความเสียหายชาร์เตอร์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chartered Property and Casualty Underwriter (C.P.C.U.)วุฒิบัตรซีพีซียู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
charterกฎบัตร หนังสือสัญญาก่อตั้ง เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ มีข้อผูกพันแน่นอน เช่น กฎบัตร สหประชาชาติ [การทูต]
Charter schoolsโรงเรียนในกำกับของรัฐ [TU Subject Heading]
Charter-partiesการเช่าเหมาเรือ [TU Subject Heading]
Chartersกฎบัตร , กฎบัตร [TU Subject Heading]
Chartersกฎบัตร [TU Subject Heading]
Charters, grants, priviledgesกฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ , กฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Charters, grants, priviledgesกฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
charter(n) a document incorporating an institution and specifying its rights; includes the articles of incorporation and the certificate of incorporation
charter(n) a contract to hire or lease transportation
charter(v) grant a charter to
charterhouse(n) a Carthusian monastery
lease(v) engage for service under a term of contract, Syn. take, rent, engage, hire, charter
rent(v) hold under a lease or rental agreement; of goods and services, Syn. charter, lease, hire

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Charter

n. [ OF. chartre, F. chartre, charte, fr. L. chartula a little paper, dim. of charta. See Chart, Card. ] 1. A written evidence in due form of things done or granted, contracts made, etc., between man and man; a deed, or conveyance. [ Archaic ] [ 1913 Webster ]

2. An instrument in writing, from the sovereign power of a state or country, executed in due form, bestowing rights, franchises, or privileges. [ 1913 Webster ]

The king [ John, a.d. 1215 ], with a facility somewhat suspicious, signed and sealed the charter which was required of him. This famous deed, commonly called the “Great Charter, ” either granted or secured very important liberties and privileges to every order of men in the kingdom. Hume. [ 1913 Webster ]

3. An act of a legislative body creating a municipal or other corporation and defining its powers and privileges. Also, an instrument in writing from the constituted authorities of an order or society (as the Freemasons), creating a lodge and defining its powers. [ 1913 Webster ]

4. A special privilege, immunity, or exemption. [ 1913 Webster ]

My mother,
Who has a charter to extol her blood,
When she does praise me, grieves me. Shak. [ 1913 Webster ]

5. (Com.) The letting or hiring a vessel by special contract, or the contract or instrument whereby a vessel is hired or let; as, a ship is offered for sale or charter. See Charter party, below. [ 1913 Webster ]


Charter land (O. Eng. Law), land held by charter, or in socage; bookland. --
Charter member, one of the original members of a society or corporation, esp. one named in a charter, or taking part in the first proceedings under it. --
Charter party [ F. chartre partie, or charte partie, a divided charter; from the practice of cutting the instrument of contract in two, and giving one part to each of the contractors ] (Com.), a mercantile lease of a vessel; a specific contract by which the owners of a vessel let the entire vessel, or some principal part of the vessel, to another person, to be used by the latter in transportation for his own account, either under their charge or his. --
People's Charter (Eng. Hist.), the document which embodied the demands made by the Chartists, so called, upon the English government in 1838.
[ 1913 Webster ]

Charter

v. t. [ imp. & p. p. Chartered p. pr. & vb. n. Chartering. ] 1. To establish by charter. [ 1913 Webster ]

2. To hire or let by charter, as a ship. See Charter party, under Charter, n. [ 1913 Webster ]

Chartered

a. 1. Granted or established by charter; having, or existing under, a charter; having a privilege by charter. [ 1913 Webster ]

The sufficiency of chartered rights. Palfrey. [ 1913 Webster ]

The air, a chartered libertine. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Hired or let by charter, as a ship. [ 1913 Webster ]

Charterer

n. One who charters; esp. one who hires a ship for a voyage. [ 1913 Webster ]

Charterhouse

n. A well known public school and charitable foundation in the building once used as a Carthusian monastery (Chartreuse) in London. [ 1913 Webster ]

Charterist

n. Same as Chartist. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charter fishing.กฎบัตรการประมง The Shawshank Redemption (1994)
The plane... charter terminal, LAX, Hangar 17.เครื่องบิน เช่าเหมาลำ โรงเก็บ 17 Heat (1995)
It's my party. It's my charter.งานนี่งานผม ผมออกคําสั่ง Jaws (1975)
Yeah, it's your charter, it's your party. It's my vessel.งานคุณ คําสัั่งคุณ เเต่มันเรือผม Jaws (1975)
He has chartered Russian subs to reach the most famous shipwreck of all... the Titanic.ครั้งนี้ลงเรือดำน้ำรัสเซียไปสถานที่ ที่เรือดังที่สุดอับปางลง ไททานิค Titanic (1997)
Corporations were originally associations of people who were chartered by a state to perform some particular function.เดิมทีบรรษัทเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง The Corporation (2003)
There were very few chartered corporations in early United States history.ในยุคต้นของ (แมรี ซูเปอร์นิค โครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) ประวัติศาสตร์สหรัฐฯ The Corporation (2003)
And the ones that existed had clear stipulations in their state issued charters how long they could operate the amount of capitalization what they made or did or maintained a turnpike whatever was in their charter and they didn't do anything else.มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมาก และมีข้อกำหนดชัดเจน ในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้ จะดำเนินการได้นานแค่ไหน The Corporation (2003)
Then these people apply for a charter as a corporation.แล้วกลุ่มคนนี้ก็ยื่นขออนุญาตเป็นบริษัทจำกัด The Corporation (2003)
This government issues a charter to that corporation.รัฐบาลก็ออกใบอนุญาตให้ตั้งบริษัทจำกัดได้ The Corporation (2003)
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ The Corporation (2003)
Kevin, please, let's charter a plane.เควินกรุณาให้เช่าเครื่องบิน The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charterCar? Ah, if you mean that limousine I chartered it.
charterI want to charter a bus.
charterThe charter flight is to take off at three.
charterThe Premier subscribed his name to the charter.
charterThe United Nations Charter was signed in 1945.
charterThey chartered a bus for the firm's outing.
charterWe chartered a bus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฎบัตร(n) charter, See also: license, Example: ใน ค.ศ.1600 บริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกได้รับพระราชทานกฎบัตร จากพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ
กฎบัตรสหประชาชาติ(n) United Nations Charter, See also: Charter of the United Nations, Example: ในวันที่ 24 ตุลาคม 2488 มีการประกาศกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งลงนามรับรองโดย 5 ประเทศมหาอำนาจในขณะนั้น, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ตราสารที่สถาปนาและจัดระเบียบองค์การระหว่างประเทศที่เรียกว่าองค์การสหประชาชาติ
ธรรมนูญ(n) charter, See also: constitution, code, covenant, compact, contract, Syn. กฎหมายธรรมนูญ, Count Unit: บท, มาตรา, Thai Definition: กฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่าเหมา[chaomao] (v) EN: charter  FR: louer ; affréter
การเช่าเหมาเรือ[kān chaomao reūa] (n, exp) EN: charter
เครื่องบินเหมาลำ[khreūangbin mao lam] (n, exp) EN: charter plane ; charter flight   FR: charter [ m ] (angl.) ; avion nolisé [ m ]
กฎบัตร[kotbat] (n) EN: charter  FR: charte [ f ]
กฎบัตรสหประชาชาติ[Kotbat Sahaprachāchāt] (n, prop) EN: United Nations Charter  FR: Charte des Nations unies [ f ]
กฎหมายธรรมนูญ[kotmāi thammanūn] (n, exp) EN: charter  FR: charte [ f ]
เหมา[mao] (v) EN: hire ; rent ; charter ; engage ; lease
ผู้เช่าเหมา[phū chaomao] (n, exp) EN: charterer  FR: affréteur [ m ]
ร่างรัฐธรรมนูญ[rāng ratthathammanūn = ratthammanūn] (n, exp) EN: draft of a constitution ; constitutional draft ; draft charter  FR: projet de constitution [ m ]
สัญญาเช่าเรือ[sanyā chao reūa] (n, exp) EN: charter-party ; charter party

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
charter
charters
charter's
chartered
chartering
charterhouse

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charter
charters
chartered
chartering
charter-party
charter-parties

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包机[bāo jī, ㄅㄠ ㄐㄧ,   /  ] chartered plane; to charter a plane #10,715 [Add to Longdo]
宪章[xiàn zhāng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ,   /  ] charter #20,886 [Add to Longdo]
包乘组[bāo chéng zǔ, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ,    /   ] chartering charge #136,328 [Add to Longdo]
包乘制[bāo chéng zhì, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄓˋ,   ] chartering system [Add to Longdo]
特许状[tè xǔ zhuàng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄓㄨㄤˋ,    /   ] charter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charterflug { m }charter flight [Add to Longdo]
Charterflugzeug { n }charter plane [Add to Longdo]
Chartergesellschaft { f }charter party [Add to Longdo]
Chartermaschine { f }charter plane [Add to Longdo]
chartern; verfrachten | charternd; verfrachtend | gechartert; verfrachtet | charterte; verfrachtete | gechartertto charter | chartering | chartered | chartered | on charter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] (n, adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P) #4,747 [Add to Longdo]
憲章[けんしょう, kenshou] (n) charter; (P) #12,862 [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
オリンピック憲章[オリンピックけんしょう, orinpikku kenshou] (n) Olympic Charter [Add to Longdo]
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms [Add to Longdo]
チャーター[cha-ta-] (n, vs) charter; (P) [Add to Longdo]
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.) [Add to Longdo]
チャーター便[チャーターびん, cha-ta-bin] (n) charter flight [Add to Longdo]
ユネスコ憲章[ユネスコけんしょう, yunesuko kenshou] (n) UNESCO charter [Add to Longdo]
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top