ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fähre

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fähre-, *fähre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Fahrenheit[N] การวัดอุณหภูมิแบบฟาห์เรนไฮต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fahrenheit(ฟาร์'เรนไฮทฺ) adj. เกี่ยวกับอุณหภูมิฟาห์เรนไฮท์

English-Thai: Nontri Dictionary
fahrenheit(n) อุณหภูมิฟาเรนไฮท์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fahrenheitองศาฟาเรนไฮต์ [การแพทย์]
Fahrenheitฟาเรนไฮต์, หน่วยของอุณหภูมิสเกลหนึ่ง เป็นหน่วยที่ใช้กันทางประเทศสหรัฐอเมริกา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ.[N] Fahrenheit, See also: F., Fahr., Syn. ฟาเรนไฮต์
องศา[CLAS] Fahrenheit, Syn. องศาฟาเรนไฮต์, Thai definition: หน่วยในการวัดอุณหภูมิตามชนิดของเครื่องวัด, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องศาฟาเรนไฮต์[n. exp.] (ongsā Fārenhāi) EN: degree Fahrenheit   FR: degré Fahrenheit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAHRER    F AA1 R ER0
FAHRENHEIT    F EH1 R AH0 N HH AY2 T
FAHRENKOPF    F AA1 R AH0 N K AA2 P F
FAHRENHEIT'S    F EH1 R AH0 N HH AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fahrenheit    (nil) fˈærənhaɪt (f a1 r @ n h ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华氏[Huá shì, ㄏㄨㄚˊ ㄕˋ, / ] Fahrenheit, #54,410 [Add to Longdo]
飞轮海[Fēi lún hǎi, ㄈㄟ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄞˇ, / ] Fahrenheit, 1990s Taiwan pop group [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Fähre(n) |die, pl. Fähren| เรือใหญ่ข้ามฟาก
fahren(vt) |fuhr, hat gefahren, +A| ขับหรือขี่(รถหรือรถจักรยาน) เช่น Er hat das Auto in die Garage gefahren. ซึ่งเท่ากับ Er ist mit dem Auto in die Garage gefahren.
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
Gefahren(n) |pl.|, See also: die Gefahr
radfahren(vi) |fuhr rad, ist radgefahren| ขี่จักรยาน
Rad fahren(vt) |fuhr Rad, ist Rad gefahren| ขี่จักรยาน
mit dem Auto fahren(vi) ไปด้วยรถยนต์
Autofahren(n) |das, nur Sing.| การขับรถยนต์
einfahren(vi) |fährt ein, fuhr ein, ist eingefahren| รถไฟหรือเรือกำลังถึงสถานีหรือท่า เช่น Der Zug nach Freiburg fährt in ein paar Minuten ein. รถไฟที่จะไปไฟร์บวร์กกำลังวิ่งเข้ามาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fähre {f} | Fähren {pl}ferry | ferries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カ氏;華氏[カし(カ氏);かし(華氏), ka shi ( ka shi ); kashi ( kashi )] (n,adj-no) (See カ氏温度) degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
華氏温度;カ氏温度[かしおんど(華氏温度);カしおんど(カ氏温度), kashiondo ( kashi ondo ); ka shiondo ( ka shi ondo )] (n) (See カ氏) Fahrenheit temperature; degrees Fahrenheit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
運転手[うんてんしゅ, untenshu] Fahrer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Fähre /fɛːrə/ 
   ferry; ferry boat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top