ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salvo

S AE1 L V OW0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salvo-, *salvo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salvo[N] การยิงปืนครั้งเดียวหลายกระบอกพร้อมกัน, See also: การระดมยิงปืนใหญ่, การระดมยิง, Syn. burst, fire, gunfire
salvo[N] เสียงเชียร์ดังก้อง, See also: เสียงปรบมือดังก้อง
salvo[N] สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลาย
salvo[N] สิ่งที่ช่วยกู้ชื่อเสียงไว้ได้
salvo[N] ข้อแก้ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salvo(แซล'โว) n. การระดมยิงปืนใหญ่,การระดมยิง,เสียงดังสนั่นของการยิงสลุต,เสียงกราว,เสียงเชียร์ดังก้อง,เสียงตบมือดังก้อง
salvor(แซล'เวอะ) n. ผู้กู้เรือ,ผู้ช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
salvo(n) การระดมยิง,การยิงเป็นตับ,การปรบมือกราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salvo jure (L.)โดยไม่มีอคติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvo jure cujuslibet (L.)ไม่เสื่อมเสียถึงสิทธิของผู้ใด, โดยไม่ให้ผู้ใดเสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvorผู้กู้ภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today's attack was only our first salvo.ตราบใดที่ยังมีการเยียวยา สงครามจะยิ่งเดือด X-Men: The Last Stand (2006)
As you know, at 0524 hours, our pilots launched a salvo of Sidewinder air-to-air missilesเวลา 5: 24 เราพบว่า นักบินของเรา The Day the Earth Stood Still (2008)
Fire off another earth-shattering musical salvo!เผาไหม้โลกเป็นเสี่ยงๆ โดยการระดมยิงด้วยดนตรี! Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
But if this is your opening salvo, buddy,แต่ถ้านี่คือการเข้ามา ท้ารบของคุณแล้วละก็ Blowback (2010)
Consider this the opening salvo of World War Sue.ถือว่าเป็นการเปิด สงครามโลก ซู Original Song (2011)
Top salvo!หมัดจ้วงฟ้า Real Steel (2011)
Skull salvo!กันด้วยศอก! Real Steel (2011)
I gave the only answer I knew would stop their next salvo.ผมให้คำตอบเดียวที่ผมรู้ ก่อนพวกเขาจะยิงคำถามถัดไป Masquerade (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALVO    S AE1 L V OW0
SALVOS    S AE1 L V OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salvo    (n) sˈælvou (s a1 l v ou)
salvos    (n) sˈælvouz (s a1 l v ou z)
salvoes    (n) sˈælvouz (s a1 l v ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salve {f} | Salven {pl}salvo | salvos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salvo \Sal"vo\, n.; pl. {Salvos}. [L. salvo jure, literally, the
   right being reserved. See {Safe.}]
   An exception; a reservation; an excuse.
   [1913 Webster]
 
      They admit many salvos, cautions, and reservations.
                          --Eikon
                          Basilike.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salvo \Sal"vo\, n. [F. salve a discharge of heavy cannon, a
   volley, L. salve hail, imperat. of salvere to be well, akin
   to salvus well. See {Safe}.]
   1. (Mil.) A concentrated fire from pieces of artillery, as in
    endeavoring to make a break in a fortification; a volley.
    [1913 Webster]
 
   2. A salute paid by a simultaneous, or nearly simultaneous,
    firing of a number of cannon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salvo
   n 1: an outburst resembling the discharge of firearms or the
      release of bombs
   2: rapid simultaneous discharge of firearms; "our fusillade from
     the left flank caught them by surprise" [syn: {fusillade},
     {salvo}, {volley}, {burst}]
   3: a sudden outburst of cheers; "there was a salvo of approval"

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 salvo
  with the exception of

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 salvo
  1. apart from; but; except; other than
  2. bar; barring; except for; subject to; without prejudice

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 salvo
  bar; barring; except for; subject to; withoutprejudice(kunrezervopri)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top