Search result for

firing

(53 entries)
(0.1866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firing-, *firing*, fir
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
firing(ไฟ'เออะริง) n. การยิง,การจุดไฟ,การก่อไฟ,เชื้อเพลิง,การเผาเครื่องเคลือบดินเผาหรือแก้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
firing angle; phase angleมุมเฟส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
firing orderลำดับการจุดระเบิด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
firing orderลำดับการจุดระเบิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firing Frequencyความถี่ในการยิง [การแพทย์]
Firing Rateอัตราในการยิง,อัตราการกระจาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The engines will stop firing correctly.เครื่องยนต์จะทำงานผิดปกติ Dead Space: Downfall (2008)
How fast her neurons are firing.จะแสดงให้เราเห็นว่าระบบประสาทเธอจะโดนทำลายเร็วเท่าไร Not Cancer (2008)
Admiral, order our ships to stop firing.ท่านพลเรือ สั่งให้ยานทุกลำหยุดยิง Destroy Malevolence (2008)
Should we commence firing?เราควรยิงมันเลยมั้ยครับ? Downfall of a Droid (2008)
So you're firing me.คุณถึงจ้างผมไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- You are firing me.คุณจ้างผม ช่วงที่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
(GUN FIRING)(GUN FIRINGChangeling (2008)
(GUN FIRING) SANFORD:แซนด์ฟอร์ด : Changeling (2008)
Mr. Vance, are you firing me?คุณแวนซ์ครับ คุณจะไล่ผมออกหรือเปล่า? 500 Days of Summer (2009)
Tommy guns. Firing, firing, firing!ทอมมี่ กัน, ยิง, ยิง, ยิง! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And my personal favorite, a 10-millimeter caseless Gatling submachine gun, capable of firing 50 rounds per second.และที่ฉันชอบเป็นการส่วนตัว ปืนกึ่งปืนกลแกตลิ่งไร้ปลอกขนาด 10 มม. สามารถยิงกระสุนได้วินาทีละ 50 นัด เป็นกำลังรบที่พอเพียงแน่นอน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Yeah, I saw these robots and they did this, like, firing thing and they came down and twisted this womanช่าย ฉันเห็น พวกหุ่นยนตร์นั้น และมันทำเหมือนกับ เผาบางสิ่ง แล้วพวกมันลงมาแล้วหมุนผู้หญิงคนนั้น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firingIn short some guns have excellent security systems to prevent accidental firing (e.g. when dropped), others don't.
firingThe scandal could lead to the firing of some senior officials.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทียนชนวน[n. exp.] (thīen chanūan) EN: fuse for firing an explosive charge   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRING    F AY1 R IH0 NG
FIRING    F AY1 ER0 R IH0 NG
FIRINGS    F AY1 R IH0 NG Z
FIRINGS    F AY1 ER0 R IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firing    (v) (f ai1 @ r i ng)
firing-line    (n) - (f ai1 r i ng - l ai n)
firing-lines    (n) - (f ai1 r i ng - l ai n z)
firing-party    (n) - (f ai1 r i ng - p aa t ii)
firing-squad    (n) - (f ai1 r i ng - s k w o d)
firing-squads    (n) - (f ai1 r i ng - s k w o d z)
firing-parties    (n) - (f ai1 r i ng - p aa t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennphase {f} | Brennphasen {pl}firing stage | firing stages [Add to Longdo]
Brennschema {n}firing schedule [Add to Longdo]
Heizung {f} | Heizungen {pl} | elektrische Heizungfiring | firings | filament heating [Add to Longdo]
Schießbefehl {m} | Schießbefehle {f}firing order; order to shoot | firing orders [Add to Longdo]
Schießplatz {m}firing range; shooting range [Add to Longdo]
Schlagbolzen {m}firing pin [Add to Longdo]
Schützenlinie {f} [mil.] | Schützenlinien {pl}firing line | firing lines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
ドンパチ[, donpachi] (exp) the firing of guns [Add to Longdo]
ファイヤリング[, faiyaringu] (n) firing; igniting; kindling [Add to Longdo]
フィリング[, firingu] (n) filling [Add to Longdo]
依託射撃[いたくしゃげき, itakushageki] (n) firing from elbow rests [Add to Longdo]
一斉射撃[いっせいしゃげき, isseishageki] (n) volley firing; fusillade; broadside [Add to Longdo]
引導を渡す[いんどうをわたす, indouwowatasu] (exp,v5s) (1) to perform the last rites over the deceased; (2) to give someone their final notice (e.g. when firing them); to give someone the final word [Add to Longdo]
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P) [Add to Longdo]
火線[かせん, kasen] (n) firing line [Add to Longdo]
火入れ[ひいれ, hiire] (n) (1) fire pan; (2) heating; (3) first lighting (e.g. furnace); firing (e.g. forest); kindling; igniting; (4) pasteurization [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撞针[zhuàng zhēn, ㄓㄨㄤˋ ㄓㄣ, / ] firing pin [Add to Longdo]
火线[huǒ xiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] firing line (battle); live electrical wire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Firing \Fir"ing\, n.
   1. The act of discharging firearms.
    [1913 Webster]
 
   2. The mode of introducing fuel into the furnace and working
    it. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   3. The application of fire, or of a cautery. --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   4. The process of partly vitrifying pottery by exposing it to
    intense heat in a kiln.
    [1913 Webster]
 
   5. Fuel; firewood or coal. [Obs.] --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   {Firing iron}, an instrument used in cauterizing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 firing
   n 1: the act of firing weapons or artillery at an enemy; "hold
      your fire until you can see the whites of their eyes";
      "they retreated in the face of withering enemy fire" [syn:
      {fire}, {firing}]
   2: the act of discharging a gun [syn: {discharge}, {firing},
     {firing off}]
   3: the act of setting something on fire [syn: {ignition},
     {firing}, {lighting}, {kindling}, {inflammation}]
   4: the termination of someone's employment (leaving them free to
     depart) [syn: {dismissal}, {dismission}, {discharge},
     {firing}, {liberation}, {release}, {sack}, {sacking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top