หรือคุณหมายถึง dullneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dullness

D AH1 L N AH0 S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dullness-, *dullness*, dullnes
English-Thai: Nontri Dictionary
dullness(n) ความโง่,วามน่าเบื่อ,ความทื่อ,ความมัว,ความไม่มีชีวิตชีวา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dullness, mentalปัญญาทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dullnessการเคาะทึบ,เสียงทึบ,เสียงเคาะทึบ,เสียงทึบ,ความทึบ,บริเวณเคาะทึบ,ลักษณะเคาะทึบ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมห = โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness   FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DULLNESS    D AH1 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dullness    (n) dˈʌlnəs (d uh1 l n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
低調[ていちょう, teichou] Thai: ราบเรียบน่าเบื่อ English: dullness

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
乾燥無味[かんそうむみ, kansoumumi] (adj-na,n) dryness; dullness [Add to Longdo]
単調[たんちょう, tanchou] (adj-na,n) monotony; monotone; dullness; (P) [Add to Longdo]
弛み[たるみ, tarumi] (n) slack; slackening; dullness; letdown [Add to Longdo]
遅鈍[ちどん, chidon] (adj-na,n) dullness; stupidity [Add to Longdo]
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P) [Add to Longdo]
低調[ていちょう, teichou] (adj-na,n) inactive; slow; sluggish; slack; low tone; undertone; dullness; (market) weakness; (P) [Add to Longdo]
鈍才[どんさい, donsai] (n) stupidity; dull person; dullness [Add to Longdo]
鈍重[どんじゅう, donjuu] (adj-na,n) dullness; bovinity; thickheaded; slow-witted [Add to Longdo]
不振[ふしん, fushin] (adj-na,n) dullness; depression; slump; stagnation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dullness \Dull"ness\, n.
   The state of being dull; slowness; stupidity; heaviness;
   drowsiness; bluntness; obtuseness; dimness; want of luster;
   want of vividness, or of brightness. [Written also
   {dulness}.]
   [1913 Webster]
 
      And gentle dullness ever loves a joke.  --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dullness
   n 1: the quality of being slow to understand [syn: {dullness},
      {obtuseness}]
   2: the quality of lacking interestingness; "the stories were of
     a dullness to bring a buffalo to its knees"
   3: a lack of visual brightness; "the brightness of the orange
     sky was reflected in the dullness of the orange sea" [ant:
     {brightness}]
   4: lack of sensibility; "there was a dullness in his heart";
     "without him the dullness of her life crept into her work no
     matter how she tried to compartmentalize it."
   5: without sharpness or clearness of edge or point; "the
     dullness of the pencil made his writing illegible" [syn:
     {dullness}, {bluntness}] [ant: {asperity}, {keenness},
     {sharpness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top