Search result for

-suffering-

(47 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: suffering, *suffering*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffering[N] การได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering[N] ความเจ็บปวด, See also: ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก, Syn. agony, distress, hardship, pain
suffering[ADJ] ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด, Syn. aching, in difficulties, pained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony

English-Thai: Nontri Dictionary
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're suffering for post-partum depressionคุณทุกข์สำหรับหลัง partum ดีเปรสชัน Gas Pills (2008)
You think I'm responsible for bringing suffering upon my own people?เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนนำคำสาป The Labyrinth of Gedref (2008)
If you're tested again, you have a chance to end your people suffering.ถ้าเจ้าถูกทดสอบอีกครั้ง เจ้ามีโอกาสที่จะจบความอดอยากของประชาชน The Labyrinth of Gedref (2008)
Your people's suffering is not my doing.ที่พวกเขาต้องทุกข์ระทมไม่ใช่เพราะตัวข้า The Labyrinth of Gedref (2008)
You must believe me when I say it gives me no pleasure to see your people suffering.โปรดเชื่อในสิ่งที่ข้าพูด ข้าไม่มีความสุขที่เห็นราษฏรของท่านหิวโหย The Labyrinth of Gedref (2008)
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
Perhaps you were suffering from some other ailment.บางทีเจ้าอาจจะเจ็บไข้จากโรคอื่นหรือเปล่า The Mark of Nimueh (2008)
Doctors claim Kim has been suffering from insomnia.คิม จุน ยอง หลบไปเศร้าที่อังกฤษ เป็นเวลานาน ... Scandal Makers (2008)
Joon-Soo is suffering from pneumonia.ความเจ็บป่วยของจุนซู จากปอดบวม Baby and I (2008)
The king shall cease construction and ease the suffering of his people!พระราชาจะต้องยุติการก่อสร้าง และลดความทรมาณของประชาชน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Since then, I've been suffering from a cold.เพราะฉันต้องทรมารกับความเหน็บหนาว Heartbreak Library (2008)
That is the Buddhist Goddess of Mercy who absolves the suffering of all creatures and leads us to happiness.นั่นคือพระเทพแห่งความเมตตา สำหรับคนที่ สิ้นหวัง และนำพาเราไปพบความสุบสมหวัง Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sufferingAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
sufferingCan we find joy in spite of suffering and death?
sufferingDeath is preferable to such suffering.
sufferingDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
sufferingHe had to contend against physical suffering.
sufferingHe has been suffering from a bad cold. She is very anxious about his health.
sufferingHe is indifferent to the suffering of others.
sufferingHe is suffering from a bad cold.
sufferingHe is suffering from a bad cold in the nose.
sufferingHe is suffering from a cold.
sufferingHe is suffering from a headache.
sufferingHe is suffering from an aggravated disease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาดูร[N] suffering, See also: lament, trouble, distress, sorrowfulness, Example: ความสูญเสียครั้งนั้นยังความอาดูรอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของเขา, Thai definition: ความเดือดร้อนและทนทุกขเวทนา เจ็บปวดและชอกช้ำทั้งกายและใจ
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ความทุกข์ทรมาน[N] suffering, See also: pain, distress, Syn. ความทุกข์ระทม, ความเจ็บปวด, ความทุกข์, Ant. ความสุข, Example: การได้รักและการพลัดพรากจากความรักล้วนเป็นความทุกข์ทรมานทั้งสิ้น
ความระทมทุกข์[N] suffering, See also: sorrow, grief, misery, disconsolation, Syn. ความทุกข์, ความทุกข์ระทม, Ant. ความสุข, Example: คนรวยบางคนอาจมีความระทมทุกข์อยู่เต็มหัวอก
ทุกขเวทนา[N] suffering, See also: painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, pain, agony, misery, Syn. ทุกข์ทรมาณ, Ant. สุขสบาย, Example: เขาได้รับทุกข์เวทนาจากโรคมะเร็งอยู่หลายเดือนก่อนตาย, Thai definition: ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความรู้สึกเจ็บปวดทรมาน, Notes: (บาลี)
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
SUFFERING    S AH1 F ER0 IH0 NG
SUFFERING    S AH1 F R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suffering    (v) (s uh1 f @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzkranksuffering from heart condition [Add to Longdo]
wurmkrank {adj}suffering from worms [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦难[kǔ nàn, ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ, / ] suffering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffer \Suf"fer\, v. t. [imp. & p. p. {Suffered}; p. pr. & vb.
   n. {Suffering}.] [OE. suffren, soffren, OF. sufrir, sofrir,
   F. souffrir, (assumed) LL. sofferire, for L. sufferre; sub
   under + ferre to bear, akin to E. bear. See {Bear} to
   support.]
   1. To feel, or endure, with pain, annoyance, etc.; to submit
    to with distress or grief; to undergo; as, to suffer pain
    of body, or grief of mind.
    [1913 Webster]
 
   2. To endure or undergo without sinking; to support; to
    sustain; to bear up under.
    [1913 Webster]
 
       Our spirit and strength entire,
       Strongly to suffer and support our pains. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To undergo; to be affected by; to sustain; to experience;
    as, most substances suffer a change when long exposed to
    air and moisture; to suffer loss or damage.
    [1913 Webster]
 
       If your more ponderous and settled project
       May suffer alteration.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To allow; to permit; not to forbid or hinder; to tolerate.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not
       suffer sin upon him.         --Lev. xix.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       I suffer them to enter and possess.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To permit; bear; endure; support; sustain; allow; admit;
     tolerate. See {Permit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffering \Suf"fer*ing\, n.
   The bearing of pain, inconvenience, or loss; pain endured;
   distress, loss, or injury incurred; as, sufferings by pain or
   sorrow; sufferings by want or by wrongs. "Souls in sufferings
   tried." --Keble.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffering \Suf"fer*ing\, a.
   Being in pain or grief; having loss, injury, distress, etc.
   -- {Suf"fer*ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suffering
   adj 1: troubled by pain or loss; "suffering refugees"
   2: very unhappy; full of misery; "he felt depressed and
     miserable"; "a message of hope for suffering humanity";
     "wretched prisoners huddled in stinking cages" [syn:
     {miserable}, {suffering}, {wretched}]
   n 1: a state of acute pain [syn: {agony}, {suffering},
      {excruciation}]
   2: misery resulting from affliction [syn: {suffering}, {woe}]
   3: psychological suffering; "the death of his wife caused him
     great distress" [syn: {distress}, {hurt}, {suffering}]
   4: feelings of mental or physical pain [syn: {suffering},
     {hurt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top