ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-stink-

S T IH1 NG K   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stink, *stink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stink[VI] ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. reek
stink[N] กลิ่นเหม็น, Syn. reek, stench
stink[N] เรื่องอื้อฉาว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. scandal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stink(สทิงคฺ) {stank/stunk,stunk,stinking,stinks} vi. ส่งกลิ่นเหม็น,รุกราน,เสื่อมทราม,มีจำนวนมาก (โดยเฉพาะเงิน) . vt. ทำให้เหม็น,ไล่ด้วยกลิ่นเหม็น,ได้กลิ่นเหม็นของ n. กลิ่นเหม็น,ความเหม็นโฉ่,ความยุ่งเหยิง,เรื่องอื้อฉาว,, See also: stinks n. วิชาเคมี

English-Thai: Nontri Dictionary
stink(n) ความเหม็นโฉ่,กลิ่นเหม็น,ความฉาวโฉ่
stink(vi) ส่งกลิ่นคลุ้ง,มีกลิ่นเหม็น,ได้กลิ่น,เสื่อมทราม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Show me a wound. You stink of surrender.คุณเหม็นของชายหนุ่มคนหนึ่ง ยอมแพ้ How I Won the War (1967)
- One bastard stinks to high heaven.ไอ้หนึ่งลงไปที่ถนน เหม็นไปสวรรค์สูง How I Won the War (1967)
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island.เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ Jaws (1975)
You step in this stuff and you'll stink forever.ถ้าไปเหยียบโดนไอ้สิ่งนั่น\ มันจะติดตัวเธอไปตลอดกาล Labyrinth (1986)
I said it stinks because it stinks!ฉันบอกว่ามันเหม็น ก็เพราะมันเหม็น! Akira (1988)
Come on! Josh, it's starting to stink up the place!เลยปล่อยสายฟ้า มรณะจากคฑาน้ำเเข็ง Big (1988)
Flies, stink bugs.แมลงวันแมลงกลิ่นเหม็น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They say I stink. Well, I'll tell you, all of y'all stink to me.พวกเขาว่าฉันตัวเหม็น พวกนายทุกคน ก็ตัวเหม็นสำหรับฉัน Of Mice and Men (1992)
Τhey say he never washes and stinks like a goat.เห็นว่าเขาไม่เคยอาบน้ำและตัวเหม็นมาก Malèna (2000)
Madam! It's a Stink God?นั่นเทพแห่งความเหม็น? Spirited Away (2001)
Something's fishy Didn't seem like a Stink God, to me...กลิ่นเหม็นคาว ไม่เหมือนเทพแห่งความเหม็น... Spirited Away (2001)
that's no Stink God in there!นี่ไม่ใช่เทพแห่งความเหม็น! Spirited Away (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stinkHe is raising a big stink over a minor glitch.
stinkI'll bid farewell to this stinking school.
stink"I'm soaked with sweat.' "Step back. You stink!"
stinkIt's really stinky.
stinkProper praise stinks.
stinkSomething stinks here.
stinkThat movie stinks!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วยแตก[V] stink, See also: be poor, be bad, Syn. ห่วย, เฮงซวย, Ant. ดี, ดีมาก, Example: ผลงานชิ้นนี้ห่วยแตกที่สุด ไม่รู้ว่าผ่านมาได้อย่างไร, Thai definition: แย่มาก, เลวที่สุด, Notes: (ปาก)
ความเหม็น[N] stink, See also: stench, fetidness, Syn. ความหอม, Example: ลมหายใจตุๆ ของมันรดหน้าตาเขาอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มความเหม็นและน่าสะอิดสะเอียน, Thai definition: การที่มีกลิ่นไม่ชวนดม, การมีกลิ่นไม่ดี, การได้รับกลิ่นไม่ดี
หึ่ง[V] stink, Syn. ฉึ่ง, ดัง, Example: กระแสการยุบสภากำลังหึ่งไปทั่วเมือง
เหม็นสาบ[V] stink, See also: smell, stench, Syn. เหม็นอับ, Example: เสื้อสูทตัวนี้เหม็นสาบต้องเอาไปซักแห้งใหม่, Thai definition: มีกลิ่นสาบ, มีกลิ่นสาบสาง

CMU English Pronouncing Dictionary
STINK S T IH1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stink (v) stˈɪŋk (s t i1 ng k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶臭[è chòu, ㄜˋ ㄔㄡˋ, / ] stink, #27,889 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stinkbombe {f} | Stinkbomben {pl}stink bomb | stink bombs [Add to Longdo]
Stinker {m} | Stinker {pl}stinker | stinkers [Add to Longdo]
Stinkwut {f} [ugs.] | eine Stinkwut auf jdn. habentowering rage | to be furious with sb.; to be livid with sb. [Br.] [Add to Longdo]
stinkbesoffen {adj} [ugs.]stinkung drunk [Add to Longdo]
stinken (nach) | stinkend | gestunken | er/sie/es stinkt | ich/er/sie/es stank | er/sie/es hat/hatte gestunken | ich/er/sie/es stänketo stink {stank, stunk; stunk} (of) | stinking | stunk | he/she/it stinks | I/he/she/it stank | he/she/it has/had stunk | I/he/she/it would stink [Add to Longdo]
stinken; miefento pong [coll.] [Add to Longdo]
stinkendfetid; foetid [Add to Longdo]
stinkend {adv}fetidly [Add to Longdo]
stinkend; übel; ranzig {adj}rank [Add to Longdo]
stinkend; widerlich {adj}stinking [Add to Longdo]
stinkendstinky [Add to Longdo]
stinkend; stinkig; miefend; miefig {adj}pongy [Br.] [coll.] [Add to Longdo]
stinkfaul {adj} | stinkfauler | am stinkfaulstenbonelazy; bone idle [coll.] | more bonelazy | most bonelazy [Add to Longdo]
stinkreich {adj} [ugs.]stinking rich; loaded [Add to Longdo]
stinksauerhopping mad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stink \Stink\, v. i. [imp. & p. p. {Stunk}, {Stank}, p. pr. &
   vb. n. {Stinking}.] [AS. stinkan to have a smell (whether
   good or bad); akin to OHG. stinchan, G. & D. stinken to
   stink; of uncertain origin; cf. Icel. st["o]kkva to leap, to
   spring, Goth. stigqan to push, strike, or Gr. ? rancid. Cf.
   {Stench}.]
   To emit a strong, offensive smell; to send out a disgusting
   odor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stink \Stink\, v. t.
   To cause to stink; to affect by a stink.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stink \Stink\, n. [AS. stinc.]
   A strong, offensive smell; a disgusting odor; a stench.
   [1913 Webster]
 
   {Fire stink}. See under {Fire}.
 
   {Stink-fire lance}. See under {Lance}.
 
   {Stink rat} (Zool.), the musk turtle. [Local, U.S.]
 
   {Stink shad} (Zool.), the gizzard shad. [Local, U.S.]
 
   {Stink trap}, a stench trap. See under {Stench}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stink
   n 1: a distinctive odor that is offensively unpleasant [syn:
      {malodor}, {malodour}, {stench}, {stink}, {reek}, {fetor},
      {foetor}, {mephitis}]
   v 1: be extremely bad in quality or in one's performance; "This
      term paper stinks!"
   2: smell badly and offensively; "The building reeks of smoke"
     [syn: {reek}, {stink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top