ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smell of

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smell of-, *smell of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smell of[PHRV] ได้กลิ่นของ, See also: ดมกลิ่นของ, Syn. stink of, stink with
smell of the lamp[IDM] (หนังสือ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนไม่เหลือรูปแบบเดิม หรือไม่เป็นธรรมชาติมากนัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When their hair caught fire and the smell of their burning flesh filled the throne room--เมื่อผมของพวกเขาเริ่มติดไฟ และกลิ่นของเนื้อสดๆที่กำลังใหม้ คลุ้งเต็มไปทั้งโถง Eastwatch (2017)
You smell of meat. A feast?ตัวเจ้ามีกลิ่นเนื้อ ไปงานเลี้ยงมารึ? Risen (2016)
- I love the smell of books.ฉันชอบกลิ่นหนังสือค่ะ Many Heads, One Tale (2015)
And all I want is to be lost in the sight and sound and smell of her.และทั้งหมดที่ฉันต้องการคือ จะหายไปในสายตา และเสียงและกลิ่นของเธอ Sin City: A Dame to Kill For (2014)
I take in the rich, burnt smell of coffee.ผมใช้เวลาในการที่อุดมไปด้วย กลิ่นไหม้ของกาแฟ Sin City: A Dame to Kill For (2014)
The smell of curry, it's everywhere!กลิ่นแกงเหม็นไปทุกที่ The Hundred-Foot Journey (2014)
The smell of pigs' feet in vinegar reminds me of my father.กลิ่นขาหมูในน้ำส้มสายชูทำให้ฉันคิดถึงพ่อ The Hundred-Foot Journey (2014)
Get the smell of pirates off me.ได้รับกลิ่นของโจรสลัดออกมา The Pirate Fairy (2014)
There was the smell of smoke. Alarms sounded.แล้วก็ได้กลิ่นควันไฟ สัญญาณเตือนดังขึ้น Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
You must become accustomed to the smell of death.เธอจะต้องคุ้นชินกับกลิ่นแห่งความตาย PTZD (2013)
So tonight when you're getting drunk and partying, stop for a second, close your eyes, and imagine the rancid smell of a hundred rotting corpses.คืนนี้ตอนที่คุณกำลังดื่มและปาร์ตี้กัน ขอให้หยุดสักแป๊บ ให้หลับตา แล้วจินตนาการถึงกลิ่น ของศพนับร้อยที่กำลังเน่าเปื่อย True Lies (2013)
Mm-mmm. I just love the smell of home cooking.อืม ผมชอบกลิ่นอาหารที่ทำในบ้าน At Last (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smell ofA smell of lilies filled the room.
smell ofAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
smell ofI breathed the smell of the flowers in the garden.
smell ofIt's quite distinct from the smell of burning.
smell ofPlease do your model building at home! The room's full of the smell of lacquer.
smell ofShe sent me a postcard that said she hates the smell of animals.
smell ofThe garden is fragrant with the smell of roses.
smell ofThere is nothing I like so much as the smell of roses.
smell ofThe smell of coffee beckoned them.
smell ofThe smell of cooking makes me hungry.
smell ofThe smell of cut grass summons up images of hot summer afternoons.
smell ofThe smell of food made me hungry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาวเลือด[N] smell of blood, Example: มันพร้อมไล่ล่าเหยื่อทุกเมื่อถ้าหิว หรือมีคลื่นเสียงไปสั่นสะเทือนประสาทสัมผัสและได้กลิ่นคาวเลือดสด, Thai definition: ที่มีกลิ่นคาวของเลือดสด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาว[n.] (khāo) EN: fishy taste ; smell of fish ; smell of meat   
คาวเลือด[n. exp.] (khāo leūat) EN: stench of blood ; smell of blood   
เกรียม[n. exp.] (klin men krīem) EN: smell of burning   FR: odeur de roussi [f] ; odeur de brûlé [f]
กลิ่นไหม้[n. exp.] (klin mai) EN: smell of burning   FR: odeur de brûlé [f] ; odeur de roussi [f]
เหม็นเน่า[n. exp.] (men nao) EN: smell of rotten meat ; rotten smell   FR: odeur de pourriture [f] ; odeur de viande avariée [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sāo, ㄙㄠ, ] smell of urine, #44,763 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
血臭[けっしゅう, kesshuu] (n) the smell of blood [Add to Longdo]
死臭[ししゅう, shishuu] (n) putrid smell of a corpse [Add to Longdo]
草いきれ[くさいきれ, kusaikire] (n) strong smell of grass (esp.in summer heat) [Add to Longdo]
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate [Add to Longdo]
腐臭[ふしゅう, fushuu] (n) smell of something rotten; rotten smell [Add to Longdo]
木の香[きのか, kinoka] (n) smell of new wood [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top