ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

臭豆腐

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -臭豆腐-, *臭豆腐*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person, #26,215 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臭豆腐[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our special dumplings, sticky rice and fried tofu are all tasty.[CN] 招牌面,还有米糕... 臭豆腐都很好吃 Happy Together (1997)
No, that's just a special treat[CN] 臭豆腐是我的私房菜 Saving Face (2004)
♪ Stinky-oo, it's Pumbaa ♪[CN] 臭豆腐 是 彭彭 The Lion King 3: Hakuna Matata (2004)
How is it related to Pao Lung Sing? That bastard![CN] 包龙星那个狗官,比臭豆腐更臭 Hail the Judge (1994)
Pal, this is tried stinky beancurd.[CN] 老兄,你卖的分明是油炸臭豆腐 关包龙星什么事? Hail the Judge (1994)
Miss Guava.[JA] ミス 臭豆腐 Night Market Hero (2011)
Smells great, right? Stinky tofu[CN] 香吧,臭豆腐 Saving Face (2004)
-Sorry. I had that bean burrito for lunch.[CN] 我记得了 今天中午吃的是臭豆腐 Toy Story 2 (1999)
Stinky tofu![CN] 臭豆腐 Bodyguards and Assassins (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top