ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stinky

S T IH1 NG K IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stinky-, *stinky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stinky[ADJ] มีกลิ่นเหม็น, See also: ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. malodorous, fetid, smelly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stinky priest, you don't have the capability to defeat my Uncle Guo.เจ้านักพรตเหม็น, เจ้าสู้ท่านลุงก๊วยไม่ได้. Return of the Condor Heroes (1983)
Stinky priest, what am I not supposed to say?เจ้านักพรตเหม็น, ไม่อยากให้ข้าพูดว่าอะไรนะ? Return of the Condor Heroes (1983)
Stinky priest!นักพรตเหม็น! Return of the Condor Heroes (1983)
Stinky and dangerous.เหม็น... ...และอันตราย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Say hello to my stinky little friend!...คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โทษทีที่ช้าไปหน่อย เอซ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
What does it mean when your armpits cry stinky tears?รักแร้ผมร้องไห้ออกมา น้ำตาเหม็นมาก มันคืออะไรฮะแม่? Death Has a Shadow (1999)
Most people would agree that's a lot better... than some stinky old Vanderbilt!คนส่วนใหญ่คงเห็นด้วยว่า มันดีกว่า... พวกเเวนเดอร์บิลด์เก่าเเก่ซะอีก! Legally Blonde (2001)
The sooner we find the humans, the sooner I get rid of Mr Stinky Drool-Face, and the baby, too.แมนนี่, ขอฉันคุยกับนายแป๊บสิ Ice Age (2002)
What's your daddy gonna say if you go back all stinky?พ่อนายจะว่ายังไง ถ้านายกลับไปแบบตัวเหม็นๆ? Ice Age (2002)
Got a little smell to it. Not a stinky smell, an odd one.มีกลิ่นเล็กน้อยเพื่อให้มัน ไม่ได้กลิ่นเหม็นแปลก Showtime (2002)
But if we find the potpourri and there's something big and stinky in the pot, then you and I renegotiate, OK?แต่ถ้าเราเจอดอกไม้แห้งและ มีหม้อเหม็นๆอยู่ด้วย ค่อยมาต่อรองกันใหม่ โอเค๊ ฟังดูดีมั้ย Shall We Dance (2004)
Smells great, right? Stinky tofuหอมใช่มั้ยล่ะ เต้าหู้เหม็นไง Saving Face (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stinkyIt's really stinky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อับ[ADJ] smelly, See also: stinky, foul-smelling, Syn. อับชื้น, เหม็นอับ, Example: ในห้องนี้ยังมีกลิ่นอับของขี้หนูขี้ค้างคาวอยู่จางๆ, Thai definition: ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน
ตุ[ADJ] stinky, See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling, Syn. ตุๆ, เหม็นตุ, Ant. หอม, Example: ปลาตัวนี้มีกลิ่นตุ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ตุๆ[ADJ] stinky, See also: smelly, odorous, reeking, foul, Syn. ตุ, เหม็นตุ, Example: รองเท้าอับจะมีกลิ่นตุๆ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
เขียว[ADJ] stinky, See also: rank (smell), horrid (smell), strong (smell), Syn. เหม็นเขียว, Example: ฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนี้เลย, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด, Notes: ใช้แก่กลิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé

CMU English Pronouncing Dictionary
STINKY    S T IH1 NG K IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person, #26,215 [Add to Longdo]
纳豆[nà dòu, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ, / ] stinky tofu (Japanese natto); strong-smelling fermented soybeans; same as 臭豆腐 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臭豆腐[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stinky
   adj 1: having an unpleasant smell [syn: {malodorous},
       {malodourous}, {unpleasant-smelling}, {ill-smelling},
       {stinky}] [ant: {fragrant}]
   2: very bad; "a lousy play"; "it's a stinking world" [syn:
     {icky}, {crappy}, {lousy}, {rotten}, {shitty}, {stinking},
     {stinky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top