ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腐-, *腐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[腐, fǔ, ㄈㄨˇ] to spoil, to rot, to decay; rotten
Radical: Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  付 (fù ㄈㄨˋ)  肉 (ròu ㄖㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meat,  Rank: 1,576

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄈㄨˇ, ] decay; rotten, #7,814 [Add to Longdo]
[fǔ bài, ㄈㄨˇ ㄅㄞˋ, / ] corruption; corrupt; rotten, #3,633 [Add to Longdo]
[dòu fu, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] tofu; bean curd, #6,282 [Add to Longdo]
[fǔ shí, ㄈㄨˇ ㄕˊ, / ] corrosion; to corrode (degrade chemically); to rot; corruption, #11,269 [Add to Longdo]
[fǔ làn, ㄈㄨˇ ㄌㄢˋ, / ] to rot; to become gangrenous, #17,632 [Add to Longdo]
[fǔ xiǔ, ㄈㄨˇ ㄒㄧㄡˇ, ] rotten; decayed; decadent; degenerate, #18,302 [Add to Longdo]
[fáng fǔ jì, ㄈㄤˊ ㄈㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] preservative; antiseptic, #25,203 [Add to Longdo]
[fáng fǔ, ㄈㄤˊ ㄈㄨˇ, ] rot-proof; antiseptic, #25,686 [Add to Longdo]
臭豆[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person, #26,215 [Add to Longdo]
[fǔ huà, ㄈㄨˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to rot; to decay; to become corrupt, #38,323 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[くさる, kusaru] Thai: เน่า English: to rot
[くさる, kusaru] Thai: ชั่วร้าย English: to go bad

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くさす, kusasu] (v5s,vt) to speak ill of [Add to Longdo]
っても鯛[くさってもたい, kusattemotai] (exp) something that is not what it once was but it is still high class; quality is quality; even if it's rotten, it's still sea bream [Add to Longdo]
らす[くさらす, kusarasu] (v5s,vt) to spoil; to rot; to corrode [Add to Longdo]
らせる[くさらせる, kusaraseru] (v1,vt) (See らす) to spoil; to rot; to corrode [Add to Longdo]
[くさり, kusari] (n) rottenness; decay; corruption [Add to Longdo]
りかけた[くさりかけた, kusarikaketa] (adj-f) half-rotten [Add to Longdo]
り果てる[くさりはてる, kusarihateru] (v1) to be corrupt [Add to Longdo]
[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気がる・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
るほど;る程[くさるほど, kusaruhodo] (exp,n-adv) more than one can possibly use; countless (e.g. examples); (money) to burn; rolling in (cash) [Add to Longdo]
[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's got money to burn.あいつはるほどお金を持っているんだから。
Some apples rotted on the tree.いくつかのりんごは木になったままった。
Even the best fish smell when they are three days old.いくら良い魚でも3日経つとる。
Emily ate tofu at dinner.エミリーは夕食に豆をたべた。
Your black soul, rotten to the core.おまえの腹黒い魂は、中までってる。
Half of the bananas in the basket were rotten.かごの中のバナナの半ばはっていた。
Some of these apples are bad.このリンゴの中のいくつかはっている。
This fish smells bad.この魚はった匂いがする。
This food smells rotten.この食べ物はった匂いがする。
The oranges in this bag are rotten.この袋の中のオレンジはっている。
This meat smells bad.この肉はった臭いがする。
This meat has gone bad.この肉はっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You Bolshevik swine! I'll knock this nonsense out of your head![JA] 赤かぶれのクソ女 れ根性を叩き直してやる Tikhiy Don (1957)
Imhotep, this is the place of embalming.[CN] 伊姆霍特普, 这是尸体防处理的地方. The Mummy (1932)
You can't imagine how demoralized our army has become.[JA] りきったものになったか 父上には想像出来ますまい 今後も悪くなる一方でしょう」 Tikhiy Don II (1958)
Life can be such a bitch.[CN] 人生是烂的事情 Port of Shadows (1938)
So from now on, Mr. Bomasch, you've got to make up your mind... whether to keep your armor plating or let it go rusty.[CN] 布玛什先生,从现在开始 您就得下定决心了 是让您的才能得到正义的洗礼 还是让它在朽中生锈 Night Train to Munich (1940)
Why the look of consternation?[JA] 何をそんなにふてれている? What's Up, Tiger Lily? (1966)
No don't![CN] 它已烂了 Gone with the Wind (1939)
You're corrupting my pupils.[CN] -您在化我的学生 The Blue Angel (1930)
The world will say I did right ridding it of a rotten gypsy beggar![CN] 世界将会说我做了好事... 杀死一个烂的吉普赛乞丐 Wuthering Heights (1939)
Little men, drunkards, queers, henpecked husbands, civil servants playing cowboys and Indians to brighten their rotten little lives.[JA] 小男、飲んだくれ 同性愛者、恐妻家も 公務員さえ った一生の最後を 花で飾ろうと する連中だ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
You can't imagine how demoralized our army has become.[JA] りきったものになったか 父上には想像出来ますまい 今後も悪くなる一方でしょう」 Tikhiy Don (1957)
Better to be fighting than rotting here.[JA] 生きたままるより 戦ったほうがいいさ Tikhiy Don (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らす[くさらす, kusarasu] verfaulen_lassen, verderben_lassen [Add to Longdo]
[くさる, kusaru] verfaulen, verderben, schlecht_werden, verwesen, verrosten [Add to Longdo]
れる[くされる, kusareru] verfaulen, verderben, schlecht_werden, verwesen, verrosten [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] sich_um_etwas_bemuehen, sich_einsetzen [Add to Longdo]
[ふはい, fuhai] Faeulnis, Verwesung, Verderbnis [Add to Longdo]
[ふきゅう, fukyuu] verfaulen, verwesen [Add to Longdo]
[ふしょく, fushoku] Korrosion, Erosion, Verfall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top