Search result for

-stall-

(63 entries)
(1.4929 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stall, *stall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stall[N] แผงขายของ, See also: แผงลอย, ร้านเล็กๆ, Syn. booth, kiosk
stall[N] คอก, See also: คอกสัตว์, Syn. cage, coop
stall[N] การหยุดกลางคันของเครื่องยนต์
stall[N] ห้องเล็กๆ, Syn. booth
stall[N] การสูญเสียการทรงตัวของเครื่องบิน
stall[N] ที่นั่งแถวยาวในโบสถ์ฝรั่ง
stall[N] ช่องจอดรถยนต์ในที่จอดรถ, Syn. parking lot
stall[N] ปลอกนิ้ว, Syn. sheath for finger
stall[N] ที่นั่งแถวหน้าในโรงละคร
stall[VT] ทำให้เครื่องยนต์หยุดกลางคัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stall(สทอล) n. คอก,คอกสัตว์,แผงลอย,ที่นั่งยกพื้นของพระในโบสถ์ฝรั่ง,ที่นั่งแถวยาวในโบสถ์หรือโรงละคร,ข้ออ้าง,หน้าม้า,การหน่วงเหนี่ยว vt. ใส่คอก,ทำให้หยุด vi. หยุดกลางคัน,หยุด,ติดขัด,อยู่ในคอก vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ล่อ,ถ่วงเวลา, See also: stalls n. ที่นั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
stall(n) แผงลอย,คอก,ที่นั่งตอนหน้าในโรงละคร
stall(vt) ขัดขวาง,กั้นคอก,ทำให้หยุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stallเครื่องยนต์สะดุดดับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stall her, we need two minutes.ถ่างเวลาเธอไว้ เราต้องการสองนาที คุณครับ ผมคิดว่าเราเจอต้นเหตุของปัญหาแล้ว Breaking and Entering (2008)
We can stall no further once we show a sign of weaknessเราคงต้านได้อีกไม่นาน เมื่อเราแสดงความอ่อนแอ Three Kingdoms (2008)
Let's hope we can stall the enemy until our rescue force arriveหวังว่าเราจะต้านได้นาน พอที่กำลังหนุนจะมาถึง Three Kingdoms (2008)
- Stalled again?-เครื่องตาย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
So the shitbox stall again?รถเสียอีกหรือเปล่า? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Oh, we have a stall! It's stuck, it's stuck.โอ้ คอกมันติด ประตูคอกมันติด Blow Out (2008)
I think you're just stalling?ฉันคิดว่าแกกำลังถ่วงเวลา Five the Hard Way (2008)
Look, my source managed to stall their surveillance team for a while, but you need to get to the airfield immediately.ฟังนะ สายของผมจัดการ ถ่วงเวลาพวกทีมไล่ล่า คงได้สักพักนึง แต่คุณต้องไปที่ลานบินโดยด่วนเลย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Good stall here.14 The Girlfriend Experience (2009)
'Cause I'm not stalling for them while they get their act together.เพราะฉันจะไม่เปิดช่องว่าง ให้หายใจหายคอเลยล่ะ Duplicity (2009)
But we could still stall a little bit if we need to tighten things up.แต่เราต้องเพิ่มเติมอะไรหน่อย เพื่อความรัดกุม Duplicity (2009)
No. no, no, no, no. We're not stalling anymore.ไม่ต้องแล้ว เอาตามนี้แหละ Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stallCan I have a seat in the stalls?
stallGoods at the food and clothing stalls were very cheap.
stallHe pushed the stalled car with all his might.
stallHe stalled the engine three times.
stallI bought this old clock at an antique stall in the market.
stallI, Stallone, am not such as to be scared simply of being the guinea pig for some test.
stallStallone has come by a great reputation through films.
stallThere was a row of about 20 stalls at the fair.
stallThis stable contains twelve stalls.
stallYou may not set up a roadside stall without prior notice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผง[N] stall, See also: stand, Example: แถวนี้ไม่ว่าตรอกซอกซอยใดจะต้องเห็นแผงพระเครื่องตั้งเรียงรายไปทั่ว, Count unit: แผง, Thai definition: ของที่วางแผ่เรียงรายกัน
แผงลอย[N] stall, See also: stand, booth, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขามักจะไปหาอะไรกินที่แผงลอยในตลาดเสมอเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
แผงลอย[N] stall, See also: booth, stand, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขาชองเดินไปกินข้าวที่แผงลอยในตลาดเสมอ เวลาไม่มีใครทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
ซอง[N] stall, See also: stable, pen, shed, Example: เมื่อม้าซ้อมได้ที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำม้าเข้าซอง, Thai definition: ซอกหรือช่องแคบที่ทำขึ้นสำหรับเอาช้างม้าวัวควายเข้าไปไว้ในที่บังคับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผงลอยขายอาหาน[n.] (phaēngløi khāi āhān) EN: stall   FR: étal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STALL    S T AO1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stall    (v) (s t oo1 l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stall(n) |der, Ställe| คอกสัตว์ (วัว, แพะ, แกะ, หมู)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreißgebiet {n}stall range [Add to Longdo]
Bude {f} | Buden {pl}stall | stalls [Add to Longdo]
Stall {m}barnstable [Add to Longdo]
Stall {m}stable [Add to Longdo]
Stallarbeiter {m} | Stallarbeiter {pl}yardman | yardmen [Add to Longdo]
Stallgefährte {m} | Stallgefährten {pl}stable mate | stable mates [Add to Longdo]
Stallgeld {n}stallage [Add to Longdo]
Stallknecht {m} | Stallknechte {pl}groom | grooms [Add to Longdo]
Stallknecht {m} | Stallknechte {pl}hostler | hostlers [Add to Longdo]
Stallmeister {m} | Stallmeister {pl}equerry | equerries [Add to Longdo]
Stallung {f}mews [Add to Longdo]
Stallung {f} | Stallungen {pl}stabling | stables [Add to Longdo]
Standgeld {n}stall money [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陈列台[chén liè tái, ㄔㄣˊ ㄌㄧㄝˋ ㄊㄞˊ, / ] stall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stall \Stall\ (st[add]l), n. [OE. stal, AS. steall, stall, a
   place, seat, or station, a stable; akin to D. & OHG. stal, G.
   & Sw. stall, Icel. stallr, Dan. stald, originally, a standing
   place; akin also to G. stelle a place, stellen to place, Gr.
   ste`llein to set, place, send, and E. stand. [root]163. See
   {Stand}, and cf. {Apostle}, {Epistle}, {Forestall},
   {Install}, {Stale}, a. & v. i., 1st {Stalk}, {Stallion},
   {Still}.]
   1. A stand; a station; a fixed spot; hence, the stand or
    place where a horse or an ox is kept and fed; the division
    of a stable, or the compartment, for one horse, ox, or
    other animal. "In an oxes stall." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A stable; a place for cattle.
    [1913 Webster]
 
       At last he found a stall where oxen stood. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A small apartment or shed in which merchandise is exposed
    for sale; as, a butcher's stall; a bookstall.
    [1913 Webster]
 
   4. A bench or table on which small articles of merchandise
    are exposed for sale.
    [1913 Webster]
 
       How peddlers' stalls with glittering toys are laid.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   5. A seat in the choir of a church, for one of the
    officiating clergy. It is inclosed, either wholly or
    partially, at the back and sides. The stalls are
    frequently very rich, with canopies and elaborate carving.
    [1913 Webster]
 
       The dignified clergy, out of humility, have called
       their thrones by the names of stalls. --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
       Loud the monks sang in their stalls. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   6. In the theater, a seat with arms or otherwise partly
    inclosed, as distinguished from the benches, sofas, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mining) The space left by excavation between pillars. See
    {Post and stall}, under {Post}.
    [1913 Webster]
 
   8. A covering or sheath, as of leather, horn, of iron, for a
    finger or thumb; a cot; as, a thumb stall; a finger stall.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Stall reader}, one who reads books at a stall where they are
    exposed for sale.
    [1913 Webster]
 
       Cries the stall reader, "Bless us! what a word on
       A titlepage is this!"         --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stall \Stall\, v. i. [AS. steallian to have room. See {Stall},
   n.]
   1. To live in, or as in, a stall; to dwell. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We could not stall together
       In the whole world.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To kennel, as dogs. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. To be set, as in mire or snow; to stick fast.
    [1913 Webster]
 
   4. To be tired of eating, as cattle. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stall \Stall\, v. t. [imp. & p. p. {Stalled} (st[add]ld); p. pr.
   & vb. n. {Stalling}.] [Cf. Sw. stalla, Dan. stalde.]
   1. To put into a stall or stable; to keep in a stall or
    stalls; as, to stall an ox.
    [1913 Webster]
 
       Where King Latinus then his oxen stalled. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To fatten; as, to stall cattle. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. To place in an office with the customary formalities; to
    install. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To plunge into mire or snow so as not to be able to get
    on; to set; to fix; as, to stall a cart. --Burton.
    [1913 Webster]
 
       His horses had been stalled in the snow. --E. E.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
   5. To forestall; to anticipate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This is not to be stall'd by my report. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   6. To keep close; to keep secret. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Stall this in your bosom.       --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stall
   n 1: a compartment in a stable where a single animal is confined
      and fed
   2: small area set off by walls for special use [syn: {booth},
     {cubicle}, {stall}, {kiosk}]
   3: a booth where articles are displayed for sale [syn: {stall},
     {stand}, {sales booth}]
   4: a malfunction in the flight of an aircraft in which there is
     a sudden loss of lift that results in a downward plunge; "the
     plane went into a stall and I couldn't control it"
   5: seating in the forward part of the main level of a theater
   6: small individual study area in a library [syn: {carrel},
     {carrell}, {cubicle}, {stall}]
   7: a tactic used to mislead or delay [syn: {stall}, {stalling}]
   v 1: postpone doing what one should be doing; "He did not want
      to write the letter and procrastinated for days" [syn:
      {procrastinate}, {stall}, {drag one's feet}, {drag one's
      heels}, {shillyshally}, {dilly-dally}, {dillydally}]
   2: come to a stop; "The car stalled in the driveway" [syn:
     {stall}, {conk}]
   3: deliberately delay an event or action; "she doesn't want to
     write the report, so she is stalling"
   4: put into, or keep in, a stall; "Stall the horse"
   5: experience a stall in flight, of airplanes
   6: cause an airplane to go into a stall
   7: cause an engine to stop; "The inexperienced driver kept
     stalling the car"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Stall [ʃtal] (n) , s.(m )
   barnstable; stable
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top