Search result for

booth

(53 entries)
(0.0064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -booth-, *booth*
English-Thai: Longdo Dictionary
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booth[N] บูธ / ซุ้ม / คูหา, Syn. compartment
booth[N] โต๊ะเล็กๆ ในร้านอาหารหรือบาร์ ประกอบด้วยเก้าอี้พนักสูงสองตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booth(บูธ) n. แผงลอย,ห้องเล็ก ต่างหาก,ศอก,โต๊ะแยกเฉพาะส่วน,หน่วยลงบัตรเลือกตั้ง, Syn. stall,

English-Thai: Nontri Dictionary
booth(n) แผงลอย,คอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Booth.บูธ The Bond in the Boot (2009)
Booth.บูธครับ The Couple in the Cave (2010)
Booth.บูธพูด The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Booth!บูธ! Dead Men Tell No Tales (2015)
That's near the toll booth that's being guarded by the 2nd platoon.ที่นั่นใกล้กับแผงสะพานมี กองรักษาการณ์โดยนายทหารระดับ 2 Akira (1988)
I don't say I should come in the booth... but can't we at least be friends?ผมไม่ได้หมายความว่า ผมเข้าไปในห้องฉายหนังได้... แต่อย่างน้อย ทำไมเราไม่มาเป็นเพื่อนกันล่ะครับ ? Cinema Paradiso (1988)
The way you loved the projection booth... when you were a little squirt.เหมือนอย่างที่เธอเคยรัก เครื่องฉายหนัง... เมื่อตอนที่เธอเป็นเด็กกวนโอ๊ย. Cinema Paradiso (1988)
He took the booth near the window so he could see everyone who drove up.เขานั่งโต๊ะข้างกระจก เพื่อจะได้เห็นคนที่ขับรถผ่านไปมา Goodfellas (1990)
You're in a blind spot. Take your dames over to that booth, on the count of ten!คุณอยู่ในจุดที่คนตาบอด ใช้ท้าวของคุณไปยังบูธที่นับสิบ! Pulp Fiction (1994)
In front of the phone booth.หน้าตู้โทรศัพท์ Christmas in August (1998)
Say, when do you think we'll be able to enter the booth?คิดแล้วพูดออกมา / ฉันจะเข้าไปแล้วนะ Platonic Sex (2001)
Want to try the booth?เราไปกันไหมล่ะ? ได้สิ Platonic Sex (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boothI have left my umbrella in the phone booth.
boothTelephone booths are as scarce as hen's teeth around here.
boothThere is a telephone booth at the corner of the street.
boothTom ran and ran, until at last he saw the telephone booth.
boothWhere's the ticket booth?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผง[N] stand, See also: booth, stall, Syn. แผงลอย, Example: เขาช่วยกันจัดแผงเตรียมเอาเสื้อผ้าขึ้นโชว์ลูกค้า, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของซึ่งเคลื่อนที่ได้ จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สำหรับสิ่งของต่างๆ
แผงลอย[N] stall, See also: booth, stand, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขาชองเดินไปกินข้าวที่แผงลอยในตลาดเสมอ เวลาไม่มีใครทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room   FR: cabine [f] ; isoloir [m]
แผง[n.] (phaēng) EN: stand ; booth ; stall ; kiosk   FR: étalage [m]
แผงลอย[n.] (phaēngløi) EN: stall ; street stall ; stand ; booth   FR: étalage [m] ; éventaire [m] ; étal [m] (vx) ; devanture [f]
เผาตู้โทรศัพท์[v. exp.] (phao tū thōrasap) EN: set a telephone booth on fire ; burn a phone booth   FR: incendier une cabine téléphonique
ป้อมตำรวจ[n. exp.] (pǿm tamrūat) EN: police booth ; police kiosk ; police box   FR: guérite de police [f]
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ[n. exp.] (tū thōrasap sāthārana) EN: telephone booth ; public telephone booth   FR: cabine téléphonique [f] ; téléphone public [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTH    B UW1 TH
BOOTHE    B UW1 DH
BOOTHS    B UW1 TH S
BOOTHBY    B UW1 TH B IY0
BOOTHMAN    B UW1 TH M AH0 N
BOOTHROYD    B UW1 TH R OY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
booth    (n) (b uu1 dh)
booths    (n) (b uu1 dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摊子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, / ] booth, #28,649 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bude {f}; Stand {m}; Zelle {f} | Buden {pl}; Stände {pl}; Zellen {pl}booth | booths; boothes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
ブース[, bu-su] (n) booth; (P) [Add to Longdo]
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei [Add to Longdo]
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.) [Add to Longdo]
仮小屋[かりごや, karigoya] (n) booth; shack; hut; shed [Add to Longdo]
公衆ブース[こうしゅうブース, koushuu bu-su] (n) public booth; public kiosk [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office [Add to Longdo]
床店[とこみせ, tokomise] (n) booth or stall in front of a home [Add to Longdo]
制御室[せいぎょしつ, seigyoshitsu] (n) control room; control booth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booth \Booth\ (b[=oo][th]), n. [OE. bothe; cf. Icel. b[=u][eth],
   Dan. & Sw. bod, MHG. buode, G. bude, baude; from the same
   root as AS. b[=u]an to dwell, E. boor, bower, be; cf. Bohem.
   bauda, Pol. buda, Russ. budka, Lith. buda, W. bwth, pl.
   bythod, Gael. buth, Ir. both.]
   1. A house or shed built of boards, boughs, or other slight
    materials, for temporary occupation. --Camden.
    [1913 Webster]
 
   2. A covered stall or other temporary structure in a fair, or
    market, or at a polling place.
    [1913 Webster]
 
   3. a partly enclosed area within a room for use of one or a
    small number of people, such as one in a restaurant having
    a table and seats, or one at an exhibition containing a
    display of products from one organization.
    [PJC]
 
   4. a small structure designed for the use of one person
    performing a special activity; as, a telephone booth; a
    highway toll booth; a projection booth; a guard booth.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 booth
   n 1: a table (in a restaurant or bar) surrounded by two high-
      backed benches
   2: small area set off by walls for special use [syn: {booth},
     {cubicle}, {stall}, {kiosk}]
   3: United States actor and assassin of President Lincoln
     (1838-1865) [syn: {Booth}, {John Wilkes Booth}]
   4: a small shop at a fair; for selling goods or entertainment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top