ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coop

K UW1 P   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coop-, *coop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coop[N] กรง, Syn. cage
coop[N] เครื่องจักสานสำหรับจับปลา, See also: สุ่ม
coop[N] เล้าไก่, Syn. chicken coop, hencoop, henhouse
cooper[N] ช่างทำหรือซ่อมถังไม้, Syn. barrel-maker
cooper[VI] ทำหรือซ่อมถังไม้, Syn. barrel-maker
cooper[VT] ทำหรือซ่อมถังไม้, Syn. barrel-maker
cooperate[VI] ยอมทำตาม, See also: ทำตามที่สั่ง, Syn. comply
cooperate[VI] ร่วมมือ, See also: ทำงานร่วมกัน, Syn. combine, join, team up
coopt onto[PHRV] แต่งตั้ง, See also: เลือก
cooperation[N] การทำงานร่วมกัน, See also: การร่วมมือกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coop(โค'ออพ,โคออพ') n. สหกรณ์
cooper(คู'เพอ) n. ช่างทำถังไม้,ช่างซ่อมถังไม้. vt. ทำถังไม้,ซ่อมถังไม้. vi. ทำงานเป็นช่างทำถังไม้
cooperate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist,help,plot
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
cooperative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
scoop(สโคพ) n. ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถังตัก,พลั่วตัก,ปริมาณดังกล่าว,โพรง,การตักด้วยทัพพี (กระบวย...) ,การฉวยโอกาส,การแทง,ข่าวตีพิมพ์ที่ออกก่อนฉบับอื่น,ทำให้เป็นโพรง,ตีพิมพ์ข่าวก่อน vi. ใช้ทัพพ' (กระบวย) ตัก, Syn. trowel,shovel,ladle,spoon
scooper(สคูพ'เพอะ) n. เครื่องตัก,เครื่องขูด,เครื่องคว้าน
scoopful(สคูพ'ฟูล) n. ปริมาณหนึ่ง (ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถัง,พลั่ว) pl., See also: scoopfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
coop(n) ถังไม้,กรง,เล้า,สุ่มไก่,กระชัง,คุก
coop(vt) กักบริเวณ,ครอบ,ใส่กรง
cooper(n) คนซ่อมถังไม้
cooperate(vi) ร่วมมือกัน,จับมือกัน
cooperation(n) ความร่วมมือ
cooperative(adj) เกี่ยวกับความร่วมมือกัน
scoop(n) ทัพพี,พลั่ว,กระบวย,ตะหลิว
scoop(vt) ตักด้วยทัพพี,ตักด้วยพลั่ว,ตีพิมพ์ข่าวก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cooperation, voluntaryการร่วมมือ, สหการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cooperativeสหกรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cooperativeสหกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooptationการเลือกเข้ามาเป็นสมาชิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cooperationความร่วมมือ [TU Subject Heading]
Cooperationความร่วมมือ [การแพทย์]
Cooperation and socialismสหกรณ์กับสังคมนิยม [TU Subject Heading]
Cooperation Council for the Arab States of the Gulfคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ " ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดี- อาระเบีย บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมาน และกาตาร์ " [การทูต]
Cooperativeสหกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Cooperativeสหกิจศึกษา [TU Subject Heading]
Cooperative advertisingโฆษณาร่วม [TU Subject Heading]
Cooperative bankธนาคารเพื่อการสหกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Cooperative Behaviorการผ่อนตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,ความยอมตาม,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ,ความร่วมมือ,ความยืดหยุ่น,คอมไพลอันซ์ [การแพทย์]
Cooperative marketingสหกรณ์การตลาด [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cooperage (n) กิจการที่เกี่ยวกับการทำถังไม้ เช่น ถังไม้โอ๊คสำหรับบ่มไวน์ หรือสถานที่สำหรับดำเนินการดังกล่าว หรือสิ่งที่ช่างทำถัง (COOPER) ทำออกมา อ่านว่า คูป-เปอร์-ริจ
coopetition (n jargon ) การร่วมมือกันของธุรกิจที่แข่งขันกัน โดยมากมักจะเป็นเรื่องที่ร่วมมือกันทำแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เป็นการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ cooperation (การร่วมมือกัน) และ competition (การแข่งขันกัน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I'd like to thank you for your cooperation.เเละอยากขอบคุณที่คุณร่วมมีอ Beneath the Planet of the Apes (1970)
In the end, you will walk out because 1 00,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate.ในที่สุดคุณจะต้องเดินออกไป เพราะพวกคุณ 1 แสนคนดูแลคนอินเดีย 350 ล้านคนไม่ได้หรอก หากคนอินเดียปฏิเสธ Gandhi (1982)
Jinnah has cooperated with the British.จินนาห์ร่วมมือกับอังกฤษ Gandhi (1982)
I need your cooperation, Sal.ฉันต้องการความร่วมมือของ คุณ แซล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't expect too much cooperation from this crew.ความร่วมมือมากเกินไปจาก ลูกเรือนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
What if we don't cooperate?แล้วถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือล่ะ? Clue (1985)
- Major Cooper. He died this morning.- ผู้พันคูเปอร์ เขาตายเมื่อเช้า Day of the Dead (1985)
Look, major Cooper promised that...ฟังนะ ผู้พันคูเปอร์สัญญาว่า... Day of the Dead (1985)
Major Cooper is dead.ผู้พันคูเปอร์ตายแล้ว Day of the Dead (1985)
If there was more cooperation, your men wouldn't have to risk their asses as often.ถ้าเราร่วมมือกันมากกว่านี้ คนของคุณ ก็ไม่ต้องเสี่ยงบ่อยๆหรอก Day of the Dead (1985)
I thought Cooper was an asshole, but he was a sweetheart next to Rhodes.ผมว่าคูเปอร์งี่เง่าแล้ว เทียบกับหมอนี่ ยังดีกว่าเยอะ Day of the Dead (1985)
- Dr. Logan, we are losing the cooperation of the men.- ดร.โลแกน พวกนั้นไม่ให้ความร่วมมือกับเราแล้ว Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coopWe know we may count on your cooperation.
coopThey expect some cooperation of you.
coopHow are you and your wife doing, now that the birds have all flown the coop?
coopI am impatient with those who aren't cooperative.
coopWhen you want cooperation, share over many hands.
coopYou'll get a reward for your cooperation.
coopHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
coopCooperate with your friends in doing the work.
coopI appreciate your cooperation.
coopHad it not been for your cooperation, I could not have finished the work in time.
coopWho wants to be cooped up indoors on a nice day like this?
coopThank you in advance for your cooperation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร่วมมือ[N] cooperator, See also: cooperant, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พร้อมใจช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สหการ[N] cooperation, Syn. การร่วมมือ, Example: การจัดตั้งสหการจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กำหนดชื่ออำนาจหน้าที่และระเบียบการดำเนินงานไว้, Thai definition: รูปแบบของการกระทำระหว่างกันทางสังคมซึ่งบุคคลและกลุ่มร่วมกิจกรรมหรือทำงานร่วมกัน
สหกรณ์[N] cooperative, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สหกรณ์เกี่ยวกับสินเชื่อ เกี่ยวกับการผลิต และเกี่ยวกับที่ดิน, Thai definition: งานร่วมมือกัน เช่นทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เพื่อหากำไรหรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ ในงานนั้นๆ ร่วมกัน, (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
สุ่ม[N] coop-like trap for catching fish, See also: coop, Syn. สุ่มปลา, Count unit: ลูก, Thai definition: เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง มักสานด้วยไม้ไผ่เป็นตาๆ ลักษณะคล้ายทรงกระบอก ด้านบนสอบเข้า มีช่องให้มือล้วงลงไปได้
ร่วมมือ[V] cooperate, See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together, Ant. ขัดขวาง, Example: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก, Thai definition: พร้อมใจช่วยกัน
เข้าขา[V] get along well with, See also: cooperate with each other, join, Syn. เข้ากัน, Example: พิธีกรรายการนี้เข้าขากันดี ทำให้การดำเนินรายการราบรื่นดี, Thai definition: เข้ากันได้ดี, ลงรอยกันได้ไม่ขัดกัน
ผสาน[V] cooperate, See also: coordinate, concert, Syn. ประสาน, ร่วมมือ, ร่วม, Example: ทั้ง 2 ประเทศควรเร่งหาข้อตกลงเพื่อผสานความร่วมมือกันในการแก้ปัญหา, Thai definition: ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน, Notes: (เขมร)
สุมหัว[V] conspire, See also: cooperate, concur, conduce, Syn. รวมหัว, ชุมนุม, Example: เพื่อนบ้านสุมหัวกันคิดกลั่นแกล้งครอบครัวของเธอ, Thai definition: มามั่วสุมหรือชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี
กรง[N] cage, See also: coop, Example: ชาวบ้านบางคนมีอาชีพจับนกไปขาย โดยนำไปใส่กรงเล็กๆ กรงละ 2-3 ตัว, Count unit: ใบ, ลูก, กรง, Thai definition: สิ่งที่ทำเป็นซี่ๆ สำหรับขังนกเป็นต้น ตั้งอยู่กับที่หรือยกไปได้
กรมส่งเสริมสหกรณ์[N] Cooperatives Promotion Department, Count unit: กรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อน[v.] (chøn) EN: take up ; scoop ; dip   FR: puiser ; retirer
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate   FR: aider ; assister ; sauver
เอเปค[org.] (Ēpēk) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)   
กักบริเวณ[v.] (kak børiwēn) EN: coop up   FR: enfermer
การได้ประโยชน์ร่วมกัน [n. exp.] (kān dāi prayōt ruam kan) EN: protocooperation   
การให้ความร่วมมือ[n. exp.] (kān hai khwām ruammeū) EN: cooperation   FR: coopération [f]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)   
เข้าร่วม[v. exp.] (khaoruam) EN: join ; participate ; attend ; cooperate   FR: se joindre ; s'associer ; participer
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
โคออเปอเรชั่น[n.] (khō-øpoērēchan) EN: cooperation   FR: coopération [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOP    K UW1 P
COOPED    K UW1 P T
COOPER    K UW1 P ER0
COOPMAN    K UW1 P M AH0 N
COOPERS    K UW1 P ER0 Z
COOPER'S    K UW1 P ER0 Z
COOPRIDER    K UW1 P R AY2 D ER0
COOPERATE    K W AA1 P ER0 EY2 T
COOPERATE    K OW0 AA1 P ER0 EY2 T
COOPERAGE    K UW1 P ER0 AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coop    (v) kˈuːp (k uu1 p)
coops    (v) kˈuːps (k uu1 p s)
cooped    (v) kˈuːpt (k uu1 p t)
cooper    (n) kˈuːpər (k uu1 p @ r)
coopers    (n) kˈuːpəz (k uu1 p @ z)
cooping    (v) kˈuːpɪŋ (k uu1 p i ng)
Cooperman    (n) kˈuːpɜːʴmæn (k uu1 p @@ m a n)
cooperate    (v) kˈouˈɒpərɛɪt (k ou1 o1 p @ r ei t)
cooperated    (v) kˈouˈɒpərɛɪtɪd (k ou1 o1 p @ r ei t i d)
cooperates    (v) kˈouˈɒpərɛɪts (k ou1 o1 p @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] cooperation; coordination, #5,936 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join, #6,597 [Add to Longdo]
合作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, ] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc, #8,459 [Add to Longdo]
合力[hé lì, ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ, ] cooperate, #10,182 [Add to Longdo]
合作伙伴[hé zuō huǒ bàn, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] cooperative partner [Add to Longdo]
集运[jí yùn, ㄐㄧˊ ㄩㄣˋ, / ] cooperative transport; concentrated freight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
ぷよぷよすくい[, puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game) [Add to Longdo]
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water [Add to Longdo]
クーパー鷂[クーパーはいたか;クーパーハイタカ, ku-pa-haitaka ; ku-pa-haitaka] (n) (uk) Cooper's hawk (Accipiter cooperii) [Add to Longdo]
コープ[, ko-pu] (n) coop; (P) [Add to Longdo]
コーポラティブハウス[, ko-porateibuhausu] (n) cooperative house [Add to Longdo]
コオペラティヴシステム[, kooperateivushisutemu] (n) cooperative system [Add to Longdo]
コンピュータ支援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術提携[ぎじゅつていけい, gijutsuteikei] technical cooperation [Add to Longdo]
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coop \Coop\ (k[=oo]p), n. [Cf. AS. cypa a measure, D. kuip tub,
   Icel. kupa bowl, G. kufe coop tub; all fr. L. cupa vat, tub,
   LL. cupa, copa, cup. See {Cup}, and cf. {Keeve}.]
   [1913 Webster]
   1. A barrel or cask for liquor. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. An inclosure for keeping small animals; a pen; especially,
    a grated box for confining poultry.
    [1913 Webster]
 
   3. A cart made close with boards; a tumbrel. [Scotch]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coop \Coop\, v. t. [imp. & p. p. {Cooped}; p. pr. & vb. n.
   {Cooping}.]
   To confine in a coop; hence, to shut up or confine in a
   narrow compass; to cramp; -- usually followed by up,
   sometimes by in.
   [1913 Webster]
 
      The Trojans cooped within their walls so long.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The contempt of all other knowledge . . . coops the
      understanding up within narrow bounds.  --Locke.
   [1913 Webster]
 
   2. To work upon in the manner of a cooper. [Obs.] "Shaken
    tubs . . . be new cooped." --Holland.
 
   Syn: To crowd; confine; imprison.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 co-op \co"-op\ (k[=o]"[o^]p), n. [ contraction of co-operative
   enterprise.]
   a commercial enterprise run for the benefit of its owners.
 
   Syn: cooperative, coop.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coop
   n 1: a farm building for housing poultry [syn: {chicken coop},
      {coop}, {hencoop}, {henhouse}]
   2: an enclosure made or wire or metal bars in which birds or
     animals can be kept [syn: {cage}, {coop}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COOP
     Concurrent Object Orientated Programming (OOP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top