Search result for

cage

(81 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cage-, *cage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cage[N] กรง, Syn. pen, enclosure
cagey[ADJ] ที่ไม่ต้องการเปิดเผย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ข้อมูลบางอย่าง, Syn. secretive
cagey[SL] คนสุขุม, See also: คนรอบคอบ
cage in[PHRV] เอาใส่กรง, See also: ใส่กรง, จับขังกรง
cage in[PHRV] จำกัดเสรีภาพ (มักใช้รูป passive voice)
cage up[PHRV] เอาใส่กรง, See also: ใส่กรง, จับขังกรง
cage up[PHRV] จำกัดเสรีภาพ (มักใช้รูป passive voice)
cageling[N] กรงนก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
boscage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
encage(เอนเคจฺ') vt. ขัง,ขังไว้, Syn. imprison
uncage(อัน'เคจฺ) vt. ปล่อยออกจากกรง

English-Thai: Nontri Dictionary
cage(n) กรง,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
cage(vt) คุมขัง,ใส่กรง,ขังกรง,กักขัง
birdcage(n) กรงนก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cagesกรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cages!กรง The Tiger in the Tale (2012)
Rats in a cage would've done it better.หนูถีบจักรยังดีกว่าเรา Babylon A.D. (2008)
Those tigers in the cage- they weren't real, right?เสือในกรงพวกนั้น ไม่ใช่ของจริงใช่มั๊ย Babylon A.D. (2008)
What's it like living in a cage?- อยู่ในกรงเป็นไงบ้างล่ะ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When I'm not playing with the monkeys, they want me to run to the bars in my cage, with my teeth.ตอนที่ฉันไม่ได้แสดงกับพวกลิง พวกเขาก็ให้ฉันวิ่งแยกเขี้ยวไปที่ลูกกรง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
There's two men are in the cage near the pigs. Get 'em.- มีสองคนในกรงใกลเลาหมู ไปชวยพวกเขา Rambo (2008)
...Rachel were being abducted I was sitting in Gordon's cage.-เรเชล กำลังถูกลักพาตัวน่ะ ..ฉันกำลังนั่งอยู่ในคุกของกอร์ดอนนะ The Dark Knight (2008)
#My dick locked in a cage, right #จ้อนฉันใส่ไว้อยู่ในกรง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Down here is where they used to keep the gladiators and the lions in cages.ข้างล่างนี่สมัยก่อน มีนักสู้แกลดิเอเตอร์กับสิงโตในกรง เราน่าจะลงไปนะ Jumper (2008)
Insanity is being shit on, beat down, coasting through life in a miserable existence when you have a caged lion locked inside and a key to release it.นายเสียสติที่ยอมโดนดูถูก เหยียบย่ำ เรื่อยเปื่อยกับชีวิตน่าสมเพช ทั้งที่มีสิงห์ร้ายแฝงอยู่ในร่าง Wanted (2008)
Hey, Aspen. Could you just make sure that Bugsy's cage is clean before he checks out in the morning?คุณจะช่วยจัดการกรงของบัคฟีให้มันสะอาด... Bedtime Stories (2008)
You guys haven't even got that cage open yet?พวกคุณไม่ได้เปิดกรงนั้นใช่ไหม Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cageYou should free those animals from the cage.
cageThe boy released a bird from the cage.
cageLions are in the cage.
cagePlease see that the birds in the cage get water and food every day.
cageThe bird in the cage are canaries.
cageSome animals will not breed when kept in cages.
cageThe lion lay in the middle of the cage.
cageShe set the bird free from the cage.
cageIf a tiger should come out of the cage, what would you do?
cagePut the animals into a cage.
cageThe caged tiger lashed its tail.
cageThe birds in the cage are singing merrily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรงขัง[N] cage, See also: enclosure, pen, pound, coop, Syn. กรง, Example: เด็กน้อยจับกระต่ายสีขาวตัวนั้นออกจากกรงขัง แล้วใช้เชือกผูกคอวิ่งไล่จับมันเล่นไปรอบๆ บริเวณสนามหญ้า, Thai definition: กรงสำหรับใช้ขังสัตว์
กรง[N] cage, See also: coop, Example: ชาวบ้านบางคนมีอาชีพจับนกไปขาย โดยนำไปใส่กรงเล็กๆ กรงละ 2-3 ตัว, Count unit: ใบ, ลูก, กรง, Thai definition: สิ่งที่ทำเป็นซี่ๆ สำหรับขังนกเป็นต้น ตั้งอยู่กับที่หรือยกไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึง[n.] (beung) EN: swamp ; marsh   FR: marais [m] ; marécage [m]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ให้กินหญ้า[v. exp.] (hai kin yā) FR: pacager
หีบไม้[X] (hīp māi) EN: crate (wooden)   FR: caisse en bois [f] ; cageot [m]
การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam manut) FR: séquençage du génome humain [m]
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up   FR: enfermer ; incarcérer ; confiner
กรง[n.] (krong) EN: cage ; coop   FR: cage [f]
กรงไ่ก่[n. exp.] (krong kai) EN: chicken cage ; chicken coop   FR: cage à poule [f]
กรงขัง[n.] (krongkhang) EN: cage   FR: cage [f]
กรงนก[n. exp.] (krong nok) EN: birdcage ; cage   FR: cage (à oiseaux) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAGE    K EY1 JH
CAGED    K EY1 JH D
CAGES    K EY1 JH AH0 Z
CAGEY    K EY1 JH IY0
CAGE'S    K EY1 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cage    (v) (k ei1 jh)
caged    (v) (k ei1 jh d)
cages    (v) (k ei1 jh i z)
cagey    (j) (k ei1 jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笼子[lóng zi, ㄌㄨㄥˊ ㄗ˙, / ] cage; coop; basket; container, #18,613 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] cage; pen; scabbard, #60,598 [Add to Longdo]
蝈蝈笼[guō guō lóng, ㄍㄨㄛ ㄍㄨㄛ ㄌㄨㄥˊ, / ] cage for singing cicada [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Käfig {m} | Käfige {pl}cage | cages [Add to Longdo]
Käfigmutter {f}cage nut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カードケージ[, ka-doke-ji] (n) {comp} card cage [Add to Longdo]
カードケージの突出部[カードケージのとっしゅつぶ, ka-doke-ji notosshutsubu] (n) {comp} card cage extrusion [Add to Longdo]
ケージ[, ke-ji] (n) cage; (P) [Add to Longdo]
バッティングケージ[, batteinguke-ji] (n) batting cage [Add to Longdo]
バッティングセンター;バッティング・センター;バッテイングセンター;バッテイング・センター[, batteingusenta-; batteingu . senta-; batteingusenta-; batteingu . senta-] (n) batting center; batting centre; batting cage [Add to Longdo]
ファラデーの籠[ファラデーのかご, farade-nokago] (n) Faraday cage [Add to Longdo]
見世女郎[みせじょろう, misejorou] (n) low-class prostitute who was kept in a sort of cage at the front of the establishment (Edo period) [Add to Longdo]
飼い鳥;飼鳥[かいどり, kaidori] (n) pet bird; cage bird [Add to Longdo]
虫かご;虫籠;虫篭(iK)[むしかご, mushikago] (n) insect cage [Add to Longdo]
鳥籠;鳥篭;鳥かご[とりかご, torikago] (n) birdcage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カードケージ[かーどけーじ, ka-doke-ji] card cage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cage \Cage\, n. [F. cage, fr. L. cavea cavity, cage, fr. cavus
   hollow. Cf. {Cave}, n., {Cajole}, {Gabion}.]
   [1913 Webster]
   1. A box or inclosure, wholly or partly of openwork, in wood
    or metal, used for confining birds or other animals.
    [1913 Webster]
 
       In his cage, like parrot fine and gay. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. A place of confinement for malefactors --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Stone walls do not a prison make,
       Nor iron bars a cage.         --Lovelace.
    [1913 Webster]
 
   3. (Carp.) An outer framework of timber, inclosing something
    within it; as, the cage of a staircase. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.)
    (a) A skeleton frame to limit the motion of a loose piece,
      as a ball valve.
    (b) A wirework strainer, used in connection with pumps and
      pipes.
      [1913 Webster]
 
   5. The box, bucket, or inclosed platform of a lift or
    elevator; a cagelike structure moving in a shaft.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) The drum on which the rope is wound in a hoisting
    whim.
    [1913 Webster]
 
   7. (Baseball) The catcher's wire mask.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cage \Cage\ (k[=a]j), v. i. [imp. & p. p. {Caged} (k[=a]jd); p.
   pr. & vb. n. {Caging}.]
   To confine in, or as in, a cage; to shut up or confine.
   "Caged and starved to death." --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cage
   n 1: an enclosure made or wire or metal bars in which birds or
      animals can be kept [syn: {cage}, {coop}]
   2: something that restricts freedom as a cage restricts movement
   3: United States composer of avant-garde music (1912-1992) [syn:
     {Cage}, {John Cage}, {John Milton Cage Jr.}]
   4: the net that is the goal in ice hockey
   5: a movable screen placed behind home base to catch balls
     during batting practice [syn: {batting cage}, {cage}]
   v 1: confine in a cage; "The animal was caged" [syn: {cage},
      {cage in}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 cage /kaʒ/ 
  cage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top