ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headstall

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headstall-, *headstall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headstall[N] ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า, Syn. headpiece

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headstalln. ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headstall    (n) hˈɛdstɔːl (h e1 d s t oo l)
headstalls    (n) hˈɛdstɔːlz (h e1 d s t oo l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三懸;三繋;三鞅;三掛[さんがい, sangai] (n) (See 面繋,胸繋,尻繋) headstall, martingale, and crupper [Add to Longdo]
面繋;面懸;面掛;羈[おもがい, omogai] (n) headstall; headgear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Headstall \Head"stall`\ (-st[add]l`), n.
   That part of a bridle or halter which encompasses the head.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 headstall
   n 1: the band that is the part of a bridle that fits around a
      horse's head [syn: {headstall}, {headpiece}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top