ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-smash-

S M AE1 SH   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smash, *smash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smash[VI] แตกเป็นเสี่ยงๆ, See also: แตกเป็นชิ้นๆ, ป่นปี้, ยับเยิน, Syn. break, shatter
smash[VT] ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ, See also: ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, ทำให้ป่นปี้, ทำให้ยับเยิน, Syn. break, shatter
smash[VI] ชนโครม, See also: ชนอย่างจัง, Syn. crash, crush
smash[VT] ชนโครม, See also: ชนอย่างจัง, Syn. crash, crush
smash[VI] ทำให้พ่ายแพ้, See also: ทำให้พังพินาศ, ทำลาย
smash[N] เสียงแตกละเอียด, See also: เสียงดังเพล้ง
smash[N] การชนดังโครม, See also: การชนอย่างแรง, การพุ่งเข้าชน, Syn. crash
smash[N] ความพ่ายแพ้, See also: ความล่มจม, Syn. destruction, ruin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smash(สแมช) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้แตกละเอียด,ตีแตกละเอียด,ทำลายสิ้นเชิง,ตีอย่างแรง,ตีแตกพ่าย,ขว้างอย่างแรง,เหวี่ยงอย่างแรง,ชนอย่างแรง,ชนพัง,แตกละเอียด,การล้มละลาย,ความหายนะทางการเงิน,การประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,น้ำผลไม้คั้น. adj. เกี่ยวกับความสำเร็จอย่างมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
smash(n) การต่อย,การชน,การตี,การล้มละลาย,ความหายนะ
smash(vi,vt) ชน,ทุบ,ต่อย,ทำให้ล้มครืน,ตีแตก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
All right, here we are. Smash in the door!เอาล่ะ เราจะอยู่ในนี้ พังประตู The Great Dictator (1940)
- Let's smash them!ลองหาวัดที่ใช่มั้ย Help! (1965)
Back up and smash him off.ถอยหลังและชนเขาออก Help! (1965)
Smash them!ชนพวกเขา! สควอชพวกเขา! Yellow Submarine (1968)
smash that thing!- ทุบมัน Spies Like Us (1985)
"Blackhearted pig, stay away from me... or I'll smash your face in.""ไอ้หมูใจดำ, อย่ามายุ่งกับข้านะ... ไม่งั้นต่อยฟันร่วงแน่." Cinema Paradiso (1988)
I'm gonna break them goddamn cats' necks. I smash them cats with a stick.ฉันจะหักคอไอ้แมวบ้านั่น จะเอาไม้ตีมันให้เละเลย Of Mice and Men (1992)
- You wanna smash some pumpkins?- นายอยากจะเตะหัวฟักทองมั้ย? Hocus Pocus (1993)
- Put her down or I'll smash it!- ปล่อยเถอะซะไม่งั้นฉันจะทำมันให้แตก! Hocus Pocus (1993)
- Aaah! - Smash it and she dies!- ถ้าแกทำมันแตกฉันจะฆ่าเธอซะ! Hocus Pocus (1993)
Change the channel, and I'll smash your face.เปลี่ยนช่องสิแล้วฉันจะชกหน้าให้ Léon: The Professional (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smashLike bullets smashing glass in a silent movie.
smashSmash a thing to atoms.
smashSmash out a clean hit.
smashThe bottle smashed to pieces.
smashThe earthquake smashed everything.
smashThe front glass of a car was smashed to pieces.
smashThe people are like children: they must smash everything to see what is inside.
smashThere was a smash-up out on Route 66 today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะลุย[V] smash, See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one's way into, go through without fea, Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้, Example: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งกำลังเข้าตะลุยตรวจค้นบ้านกำนันสิงห์ซึ่งเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้ารายใหญ่, Thai definition: อาการที่ตีหรือบุกดะเข้าไปไม่รั้งรอ
ทำลายล้าง[V] smash, See also: break, Syn. ทำลาย, ล้าง, ผลาญ, Ant. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา, Example: ทหารทำลายล้างพวกขบถจนหมดสิ้น
ถลาย[V] smash, See also: break into pieces, bring to naught, annihilate, destroy, Syn. แตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตบ[n.] (kān top) EN: smash   FR: smash [m] (anglic.)
ทำให้แตกเป็นชิ้น ๆ[v. exp.] (thamhai taēk pen chin-chin) EN: smash   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMASH S M AE1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smash (v) smˈæʃ (s m a1 sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捣碎[dǎo suì, ㄉㄠˇ ㄙㄨㄟˋ, / ] smash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smash \Smash\, v. i.
   To break up, or to pieces suddenly, as the result of
   collision or pressure.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smash \Smash\, n.
   1. A breaking or dashing to pieces; utter destruction; wreck.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, bankruptcy. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smash \Smash\ (sm[a^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Smashed}
   (sm[a^]sht); p. pr. & vb. n. {Smashing}.] [Cf. Sw. smisk a
   blow, stroke, smiska to strike, dial. Sw. smaske to kiss with
   a noise, and E. smack a loud kiss, a slap.]
   1. To break in pieces by violence; to dash to pieces; to
    crush.
    [1913 Webster]
 
       Here everything is broken and smashed to pieces.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Lawn Tennis) To hit (the ball) from above the level of
    the net with a very hard overhand stroke.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smash
   adv 1: with a loud crash; "the car went smash through the fence"
       [syn: {smash}, {smashingly}]
   n 1: a vigorous blow; "the sudden knock floored him"; "he took a
      bash right in his face"; "he got a bang on the head" [syn:
      {knock}, {bash}, {bang}, {smash}, {belt}]
   2: a serious collision (especially of motor vehicles) [syn:
     {smash}, {smash-up}]
   3: a hard return hitting the tennis ball above your head [syn:
     {overhead}, {smash}]
   4: the act of colliding with something; "his crash through the
     window"; "the fullback's smash into the defensive line" [syn:
     {crash}, {smash}]
   5: a conspicuous success; "that song was his first hit and
     marked the beginning of his career"; "that new Broadway show
     is a real smasher"; "the party went with a bang" [syn: {hit},
     {smash}, {smasher}, {strike}, {bang}]
   v 1: hit hard; "He smashed a 3-run homer" [syn: {smash}, {nail},
      {boom}, {blast}]
   2: break into pieces, as by striking or knocking over; "Smash a
     plate" [syn: {smash}, {dash}]
   3: reduce to bankruptcy; "My daughter's fancy wedding is going
     to break me!"; "The slump in the financial markets smashed
     him" [syn: {bankrupt}, {ruin}, {break}, {smash}]
   4: hit violently; "She smashed her car against the guard rail"
   5: humiliate or depress completely; "She was crushed by his
     refusal of her invitation"; "The death of her son smashed
     her" [syn: {crush}, {smash}, {demolish}]
   6: damage or destroy as if by violence; "The teenager banged up
     the car of his mother" [syn: {bang up}, {smash up}, {smash}]
   7: hit (a tennis ball) in a powerful overhead stroke
   8: collide or strike violently and suddenly; "The motorcycle
     smashed into the guard rail"
   9: overthrow or destroy (something considered evil or harmful);
     "The police smashed the drug ring after they were tipped off"
   10: break suddenly into pieces, as from a violent blow; "The
     window smashed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top