ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pommel

P AA1 M AH0 L   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pommel-, *pommel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pommel[N] ปุ่มที่อานม้า, Syn. saddle horn
pommel[N] ส่วนกลมที่ปลายด้ามจับของดาบ, Syn. handle, knob
pommel[VT] ทุบตี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pommel(พัม'เมิล,พอม'เมิล) n.,vt. (ตีด้วย) หัวกลมที่ปลายด้ามดาบ,ต่อย,ตี, Syn. pummel

English-Thai: Nontri Dictionary
pommel(n) หัวด้ามดาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Except you suck at the pommel horse, Middleman.โดยเฉพาะกับเรื่องแย่ ๆ ที่พอมเมลฮอร์ส มิดเดิ้ลแมน Peaceful Warrior (2006)
I'm going to pommel horse try-outs.ฉันกำลังไปพอมเมลฮอร์ส แข่งกัน Peaceful Warrior (2006)
So I had a new pommel made. It's called Longclaw.ข้าเลยสั่งให้ทำหัวด้ามดาบใหม่ มันมีชื่อว่าเล็บคม Baelor (2011)
Changed the pommel from a bear to a wolf.เปลี่ยนหมุดมาจากหมีเป็นหมาป่า The Broken Man (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pommelThe pommel horse requires more balance than strength.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite   FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner

CMU English Pronouncing Dictionary
POMMEL P AA1 M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pommel (n) pˈɒml (p o1 m l)
pommel (v) pˈʌml (p uh1 m l)
pommels (n) pˈɒmlz (p o1 m l z)
pommels (v) pˈʌmlz (p uh1 m l z)
pommelled (v) pˈʌmld (p uh1 m l d)
pommelling (v) pˈʌməlɪŋ (p uh1 m @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞍马[ān mǎ, ㄢ ㄇㄚˇ, / ] pommel horse (gymnastics), #41,605 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sattelknopf {m}pommel (on daddle) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鞍馬;あん馬[あんば, anba] (n) (1) side horse; pommel horse; (2) saddled horse [Add to Longdo]
柄頭[つかがしら, tsukagashira] (n) pommel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pommel \Pom"mel\, n. [OE. pomel, OF. pomel, F. pommeau, LL.
   pomellus, fr. L. pomum fruit, LL. also, an apple. See
   {Pome}.]
   A knob or ball; an object resembling a ball in form; as:
   (a) The knob on the hilt of a sword. --Macaulay.
   (b) The knob or protuberant part of a saddlebow.
   (c) The top (of the head). --Chaucer.
   (d) A knob forming the finial of a turret or pavilion.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pommel \Pom"mel\, v. t. [imp. & p. p. {Pommeled}or {Pommelled};
   p. pr. & vb. n. {Pommeling} or {Pommelling}.]
   To beat soundly, as with the pommel of a sword, or with
   something knoblike; hence, to beat with the fists. [Written
   also {pummel}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pommel
   n 1: a handgrip that a gymnast uses when performing exercises on
      a pommel horse
   2: handgrip formed by the raised front part of a saddle [syn:
     {pommel}, {saddlebow}]
   3: an ornament in the shape of a ball on the hilt of a sword or
     dagger [syn: {knob}, {pommel}]
   v 1: strike, usually with the fist; "The pedestrians pummeled
      the demonstrators" [syn: {pummel}, {pommel}, {biff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top