ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boom

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boom-, *boom*
Possible hiragana form: ぼおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boom(vi) เปล่งเสียง, See also: เปล่งเสียงดัง, Syn. rumble
boom(n) เสียงดัง, See also: เสียงตูม, เสียงตึงตัง, เสียงตูมตาม, Syn. bang
boom(vi) เจริญรุ่งเรือง, Syn. flourish, develop
boom(vt) ตี, See also: ตีอย่างแรง
boom(n) ความเจริญรุ่งเรือง, See also: ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ, Syn. flourish, Ant. slump
boom(n) ขุมทอง, See also: โอกาสทอง
boom(n) ขาตั้งไมโครโฟน
boom(n) ไม้ขวางที่ผูกข้างเรือ
boomer(n) ผู้กำเนิดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2
boomer(n) ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boom(บูม) { boomed, booming, booms } n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว, การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย, ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi., vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว, ยกยอ, สนับสนุน
boomerang(บูม'มะแรง) { boomeranged, boomeranging, boomerangs } n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง, อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้, ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
boom(vi) เสียงดัง
boomerang(n) บูมเมอแรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boomทุ่นเป็นแนว, Example: ทุ่นที่เรียงเป็นแนวเพื่อป้องกันการปะทะ หรือเพื่อปิดล้อม เช่น ล้อมคราบน้ำมัน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
boom(n) เสาปั้นจั่น
boom stopแขนยก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boom.บึมมม Saw III (2006)
Boom.บูม! Tower Heist (2011)
Looked like the bada-bing-bada-boom girl.ดูเหมือนจะมีบูมเกิร์ลอยู่ตรงนั้นแน่ะ The Bodyguard (1992)
I couldn't see a foot in front of me. Then suddenly boom! It explodes.พูดตามตรงเลย มันไม่เหมือนกับว่าเราไม่รู้ สถานการณ์ของดูวุค Hero (1992)
You carry it the first trimester. We get our data. Boom, it's over.นายอุ้มท้องไว้แค่สามเดือน ได้ข้อมูลก็จบแล้ว Junior (1994)
Boom, shoots the Chinaman dead in two seconds.ยิงคนจีนตายในสองวินาที Léon: The Professional (1994)
I'm the bing, you're the boom...รู้ไหม ผมน่ะชอบบิงบิงบิง ส่วนคุณชอบบูมบูมบูม The One with the East German Laundry Detergent (1994)
That was "Boom, Boom," a song that I wrote back in the '50s.นั้นเป็น โบมโบม เพลงที่ผมแต่งรอบ 1950 The Blues Brothers (1980)
I wrote "Boom, Boom"! I wrote "Boom, Boom"!ผมแต่ง โบมโบม ผมแต่ง โบมโบม The Blues Brothers (1980)
The drummer boy from Illinois went crash, boom, bangคนตีกลองจากอิลิโนยทำแตนชบูมแบง The Blues Brothers (1980)
Booby-trapped. Touch those tanks and boom!มีกับระเบิด แตะถังปุ๊บ ระเบิดแน่! The Road Warrior (1981)
- Boom-boom-ba-boom.- บุมบุมบะบุม Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boom2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
boomAll the industries in the city are booming.
boomFor some reason economic booms have names taken from Japanese mythology given to them.
boomHe amassed a fortune in stock trading during the last boom.
boomHer unkind words boomeranged.
boomJapanese comics have boomed on a large scale.
boomJapan has long been favored by a business boom.
boomShe is booming as a singer.
boomTaking advantage of the popular boom in Korean drama, workers selling Korean goods have increased.
boomThat way you keep thinking about me but are unable to admit to your feelings, that hot and cold feel is a real boom among young men!
boomThe boomerang hurtled, whistling through the air.
boomThe boom has peaked out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟื่องฟู(adj) booming, See also: thriving, prosperous, flourishing, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, Example: การอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ถึงยุคเฟื่องฟูขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน, Thai Definition: ที่มีความเจริญก้าวหน้า, ที่รุ่งเรืองสดใส
ตูมตาม(adv) boom, See also: sound as booming, Example: ตอนได้ยินเสียงถล่มประตูหนแรก ใจผมเต้นตูมตาม ขนลุกขนชันหมด, Thai Definition: เสียงดังเอะอะอึกทึก
ตูม(adv) boom, See also: bang, boom, blast, explosion, Syn. ตูมๆ, Example: พอเสียงระเบิดดังตูม ประดาผีทั้งหลายก็รีบวิ่งแจ้นออกมาทันทีด้วยความอกสั่นขวัญหาย, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูม[būm] (x) EN: boom ; bang  FR: boum
เฟื่อง[feuang] (v) EN: boom ; prosper ; thrive  FR: prospérer ; progresser
เฟื่องฟู[feuangfū] (v) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish
เฟื่องฟู[feuangfū] (adj) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing  FR: prospère ; florissant
กระหึ่ม[kraheum] (v) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom
เสียงตูม ๆ[sīeng tūm tūm] (n) EN: booming (voices)  FR: brouhaha [ m ]
ตูม[tūm] (n) EN: boom ; bang ; rumble  FR: boum [ m ] ; bang [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
boom
booms
boom's
boomed
boomer
boombox
boomers
booming
boomlet
boomsma

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boom
booms
boomed
booming
boomerang
boomerangs

WordNet (3.0)
boom(n) a deep prolonged loud noise, Syn. roar, thunder, roaring
boom(n) a state of economic prosperity
boom(n) a sudden happening that brings good fortune (as a sudden opportunity to make money), Syn. bonanza, gravy, godsend, bunce, windfall, manna from heaven, gold rush
boom(n) a pole carrying an overhead microphone projected over a film or tv set, Syn. microphone boom
boom(n) any of various more-or-less horizontal spars or poles used to extend the foot of a sail or for handling cargo or in mooring
boom(v) make a resonant sound, like artillery, Syn. din
boom(v) make a deep hollow sound, Syn. boom out
boom(v) grow vigorously, Syn. flourish, thrive, expand
boomerang(n) a curved piece of wood; when properly thrown will return to thrower, Syn. throw stick, throwing stick
boomerang(v) return to the initial position from where it came; like a boomerang

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Boom

v. i. [ imp. & p. p. Boomed p. pr. & vb. n. Booming. ] [ Of imitative origin; cf. OE. bommen to hum, D. bommen to drum, sound as an empty barrel, also W. bwmp a hollow sound; aderyn y bwmp, the bird of the hollow sound, i. e., the bittern. Cf. Bum, Bump, v. i., Bomb, v. i. ] 1. To cry with a hollow note; to make a hollow sound, as the bittern, and some insects. [ 1913 Webster ]

At eve the beetle boometh
Athwart the thicket lone. Tennyson. [ 1913 Webster ]

2. To make a hollow sound, as of waves or cannon. [ 1913 Webster ]

Alarm guns booming through the night air. W. Irving. [ 1913 Webster ]

3. To rush with violence and noise, as a ship under a press of sail, before a free wind. [ 1913 Webster ]

She comes booming down before it. Totten. [ 1913 Webster ]

4. To have a rapid growth in market value or in popular favor; to go on rushingly. [ 1913 Webster ]

Boom

n. 1. A hollow roar, as of waves or cannon; also, the hollow cry of the bittern; a booming. [ 1913 Webster ]

2. A strong and extensive advance, with more or less noisy excitement; -- applied colloquially or humorously to market prices, the demand for stocks or commodities and to political chances of aspirants to office; as, a boom in the stock market; a boom in coffee. [ Colloq. U. S. ] [ 1913 Webster ]

Boom

v. t. To cause to advance rapidly in price; as, to boom railroad or mining shares; to create a “boom” for; as to boom Mr. C. for senator. [ Colloq. U. S. ] [ 1913 Webster ]

Boom

n. [ D. boom tree, pole, beam, bar. See Beam. ] 1. (Naut.) A long pole or spar, run out for the purpose of extending the bottom of a particular sail; as, the jib boom, the studding-sail boom, etc. [ 1913 Webster ]

2. (Mech.) A long spar or beam, projecting from the mast of a derrick, from the outer end of which the body to be lifted is suspended. [ 1913 Webster ]

3. A pole with a conspicuous top, set up to mark the channel in a river or harbor. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

4. (Mil. & Naval) A strong chain cable, or line of spars bound together, extended across a river or the mouth of a harbor, to obstruct navigation or passage. [ 1913 Webster ]

5. (Lumbering) A line of connected floating timbers stretched across a river, or inclosing an area of water, to keep saw logs, etc., from floating away. [ 1913 Webster ]


Boom iron, one of the iron rings on the yards through which the studding-sail booms traverse. --
The booms, that space on the upper deck of a ship between the foremast and mainmast, where the boats, spare spars, etc., are stowed. Totten.
[ 1913 Webster ]

Boom

v. t. (Naut.) To extend, or push, with a boom or pole; as, to boom out a sail; to boom off a boat. [ 1913 Webster ]

boom box

n. a large portable casette or compact disk player, usually having an integrated radio receiver. It typically has two (stereophonic) speakers, and can be adjusted to play at a high sound intensity, from which the name comes.
Syn. -- ghetto blaster. [ WordNet 1.5 ]

Boomdas

‖n. [ D. boom tree + das badger. ] (Zool.) A small African hyracoid mammal (Dendrohyrax arboreus) resembling the daman. [ 1913 Webster ]

Boomer

n. 1. One who, or that which, booms. [ 1913 Webster ]

2. (Zool.) A North American rodent, so named because it is said to make a booming noise. See Sewellel. [ 1913 Webster ]

3. (Zool.) A large male kangaroo. [ 1913 Webster ]

4. One who works up a “boom”. [ Slang, U. S. ] [ 1913 Webster ]

Boomerang

n. A very singular missile weapon used by the natives of Australia and in some parts of India. It is usually a curved stick of hard wood, from twenty to thirty inches in length, from two to three inches wide, and half or three quarters of an inch thick. When thrown from the hand with a quick rotary motion, it describes very remarkable curves, according to the shape of the instrument and the manner of throwing it, often moving nearly horizontally a long distance, then curving upward to a considerable height, and finally taking a retrograde direction, so as to fall near the place from which it was thrown, or even far in the rear of it. [ 1913 Webster ]

Booming

n. The act of producing a hollow or roaring sound; a violent rushing with heavy roar; as, the booming of the sea; a deep, hollow sound; as, the booming of bitterns. Howitt. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] boom (of a drum) #15,117 [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] boom; mast #36,712 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] boom (of a drum) #305,009 [Add to Longdo]
噪音盒[zào yīn hé, ㄗㄠˋ ㄧㄣ ㄏㄜˊ,   ] boombox; ghetto blaster [Add to Longdo]
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ,    ] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors) [Add to Longdo]
横桁帆[héng héng fān, ㄏㄥˊ ㄏㄥˊ ㄈㄢ,    /   ] boom sail [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslegerkran { m }boom crane [Add to Longdo]
Baumniederholer { m }boom vang [Add to Longdo]
Boom { m }; Konjunktur { f }; Hochkonjunktur { f }; Aufschwung { m } | Aufschwünge { pl } | einen Boom erleben; einen Aufschwung erleben; boomen | einen Aufschwung nehmend | einen Aufschwung genommenboom | booms | to boom | booming | boomed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブーム[bu-mu] (n) boom; (P) #6,479 [Add to Longdo]
オカルトブーム[okarutobu-mu] (n) occult fad; occult boom [Add to Longdo]
オリンピック景気[オリンピックけいき, orinpikku keiki] (n) economic boom created by the Tokyo Olympic Games (1962-1964) [Add to Longdo]
ソニックブーム[sonikkubu-mu] (n) sonic boom [Add to Longdo]
ブームスラング[bu-musurangu] (n) boomslang (species of venomous snake, Dispholidus typus) [Add to Longdo]
ブーメラン[bu-meran] (n) boomerang; (P) [Add to Longdo]
ブーメラン効果[ブーメランこうか, bu-meran kouka] (n) boomerang effect [Add to Longdo]
ベビーブーマー[bebi-bu-ma-] (n) baby boomer [Add to Longdo]
ベビーブーム[bebi-bu-mu] (n) baby boom; (P) [Add to Longdo]
ムスメハギ[musumehagi] (n) lei triggerfish (Sufflamen bursa); boomerang triggerfish [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top