ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thump

TH AH1 M P   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thump-, *thump*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thump on[PHRV] ตีดังๆ, See also: ทุบ, เคาะ
thumping[ADJ] เด่น
thump out[PHRV] เคาะออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thump(ธัมพฺ) vi.,vt. (การ,เสียง) ทุบหรือตีให้เกิดเสียงดัง,เดินด้วยฝีเท้าหนัก, (หัวใจ) เต้น., See also: thumper n., Syn. slam,thud

English-Thai: Nontri Dictionary
thump(n) เครื่องบีบนิ้วหัวแม่มือในสมัยโบราณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Back me up with the thumper, okay?แกตามด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดนะ Casualties of War (1989)
Give me the thump gun.เอาเครื่องยิงระเบิดให้ข้า Casualties of War (1989)
- But she's got a breastplate- You gotta pierce through that. - [ Thumping ]- แต่เธอก็มี breastplate - คุณ gotta เจาะผ่านที่ - [เต้น] Pulp Fiction (1994)
- [ Loud Thump ] - [ Gasps, Screams ]- [Thump ดัง] - [ครึ่งผีครึ่ง, เสียงกรีดร้อง] Pulp Fiction (1994)
Don't make me come down there. I'll thump your skull for you.อย่าทำให้ฉันลงมามี ฉันจะกระหน่ำกะโหลกศีรษะของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
Yeah, Thumper had a busy afternoon.Thumper had a busy afternoon. The Butterfly Effect (2004)
You're the girl that was with those assholes throwing popcorn at Thumper.What? You're the girl that was with those arseholes throwing popcorn at Thumper. The Butterfly Effect (2004)
Thumper, do you know what time it is, man?man? The Butterfly Effect (2004)
(rapid thumping)(ทุบอย่างเร็ว) An American Haunting (2005)
(rapid thumping)(ทุกอย่างเร็ว) An American Haunting (2005)
Where is the thump-thump?อยู่ไหนแล้ว .. ตุ้บ ตุ้บ น่ะ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- (BODY THUMPS) - MAN : Break down the door.พังเข้าไปเลย! The Illusionist (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thumpHe thumped his hat flat.
thumpThey had been thumping the drum all along.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหน่ำ[V] hit, See also: thump, batter, blow, strike, Syn. กระหน่ำ, ถล่ม, Example: ศัตรูตระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้ฝ่ายเราตั้งตัว, Thai definition: รุกรานหรือโจมตีอย่างซ้ำๆ หนักๆ
กระแทกกระทั้น[V] bang things, See also: thump, Syn. กระฟัดกระเฟียด, Example: ็หล่อนกระแทกกระทั้นใส่พ่อเมื่อถูกขัดใจ, Thai definition: กระแทกเสียงหรือกระแทกสิ่งของให้รู้ว่าไม่พอใจหรือโกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผาง[X] (phāng) EN: thump ; bang   
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite   FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner

CMU English Pronouncing Dictionary
THUMP    TH AH1 M P
THUMPS    TH AH1 M P S
THUMPED    TH AH1 M P T
THUMPER    TH AH1 M P ER0
THUMPING    TH AH1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thump    (v) θˈʌmp (th uh1 m p)
thumps    (v) θˈʌmps (th uh1 m p s)
thumped    (v) θˈʌmpt (th uh1 m p t)
thumping    (v) θˈʌmpɪŋ (th uh1 m p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump) [Add to Longdo]
ことん[, koton] (adv-to) (on-mim) clunk; thump [Add to Longdo]
ごとり[, gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
どっかと[, dokkato] (adv) (on-mim) with a thump; floppingly [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
ゴツン;ごつん[, gotsun ; gotsun] (adv) thud; thump; bang [Add to Longdo]
ゴツンゴツン[, gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thump \Thump\, n. [Probably of imitative origin; perhaps
   influenced by dump, v. t.]
   1. The sound made by the sudden fall or blow of a heavy body,
    as of a hammer, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The distant forge's swinging thump profound.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       With heavy thump, a lifeless lump,
       They dropped down, one by one.    --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. A blow or knock, as with something blunt or heavy; a heavy
    fall.
    [1913 Webster]
 
       The watchman gave so great a thump at my door, that
       I awaked at the knock.        --Tatler.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thump \Thump\, v. t. [imp. & p. p. {Thumped}; p. pr. & vb. n.
   {Thumping}.]
   To strike or beat with something thick or heavy, or so as to
   cause a dull sound.
   [1913 Webster]
 
      These bastard Bretons; whom our hathers
      Have in their own land beaten, bobbed, and thumped.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thump \Thump\, v. i.
   To give a thump or thumps; to strike or fall with a heavy
   blow; to pound.
   [1913 Webster]
 
      A watchman at midnight thumps with his pole. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thump
   n 1: a heavy dull sound (as made by impact of heavy objects)
      [syn: {thump}, {thumping}, {clump}, {clunk}, {thud}]
   2: a heavy blow with the hand
   v 1: move rhythmically; "Her heart was beating fast" [syn:
      {beat}, {pound}, {thump}]
   2: make a dull sound; "the knocker thudded against the front
     door" [syn: {thud}, {thump}]
   3: hit hard with the hand, fist, or some heavy instrument; "the
     salesman pounded the door knocker"; "a bible-thumping
     Southern Baptist" [syn: {thump}, {pound}, {poke}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top