Search result for

squash

(72 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squash-, *squash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squash[N] พืชตระกูลน้ำเต้า
squash[VT] บด, See also: บีบ, คั้น, Syn. crush, compress, press
squash[VI] เบียดเสียด, See also: อัดแน่น
squash[VT] เบียดเสียด, See also: อัดแน่น
squash[N] กีฬาสควอซ, See also: การเล่นสควอซ, Syn. recketball, squash tennis
squash[N] ฝูงชนที่เบียดเสียด, See also: ฝูงชนที่แออัดยัดเยียด, Syn. crush
squash[N] การบด, See also: การคั้น, Syn. crush, press
squashy[ADJ] ซึ่งบดได้ง่าย
squashy[ADJ] เหลวและเปียก, See also: นิ่มและเปียก, Syn. juicy, succulent
squash in[PHRV] เบียดเข้าไป, See also: อัดใส่ใน, กด, Syn. scrape in, squeeze in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squash(สควอช) vt.,vi. กด,รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด,ถูกกด (รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด) ,ทำให้ยับเยิน,ทำลาย,ทำให้เกิดเสียงกด (รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด) ,น้ำผลไม้,สิ่งที่อัดแน่น,พืชสกุลฟักทอง แตง น้ำเต้า,กลุ่มที่เบียดแน่น,กีฬาเทนนิสแบบหนึ่งที่ใช้ไม้สั้น (หรือเรียกว่ากีฬา squash tennis)
squashy(สควอช'ชี) adj. บีบหรืออัด หรือคั้นได้ง่าย,เบียดเสียด,นิ่มและเปียก,สุกทั่วไปหมด., See also: squashily adv., Syn. pulpy

English-Thai: Nontri Dictionary
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง
squash(vt) บีบ,คั้น,อัดแน่น,กดให้แบน,ทำลาย,รัด,เบียด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Squash rackets (Game)สควอช แร็กเกต (กีฬา) [TU Subject Heading]
Squashesฟัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Squash them! Crash them!ความ ผิดพลาดของพวกเขา! Yellow Submarine (1968)
What I meant was it's not orange squash.ที่ฉันพูดน่ะ หมายถึงน้ำส้มตะหาก The Cement Garden (1993)
I want my orange squash!ฉันจะกินน้ำส้ม! The Cement Garden (1993)
We'll all be squashed, swatted, smooshed!ไปที่ไหน? เราทุกตัวจะต้องถูกบีบ ถูกตี ถูกเหยียบ! James and the Giant Peach (1996)
A dangerous insect which must be squashed quickly.แมงมีพิษที่สมควรบี้ให้แบนโดยเร็ว Titanic (1997)
Tom is desperate for squash.ทอมไม่อยากเล่นสควอช Dark Harbor (1998)
Whether it be turned on a spit, or to sit on us one by one, squash us into jelly.จะเสียบไม้ย่างดีหรือว่าจะทับทีละคน แล้วค่อยจับรีดจนเหลวเป็นเยลลี่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I'm sorry I stepped on that strange bug that was on the seal and squashed itขอโทษ ที่เหยียบแมลงประหลาด ตัวที่นั่งอยู่บนตรานั้น หนูเหยียบมันตาย Spirited Away (2001)
Squashed it!เหยียบมันตาย! Spirited Away (2001)
Squashed it!เจ้าเหยียบมันตาย! Spirited Away (2001)
I understand there's a certain amount of performance anxiety but your boys say if we plug Skynet into all of our systems it'll squash this thing and give me back control of my military.ผมเข้าใจเรื่องที่คุณแสดงความกังวล แต่คนของคุณบอกว่า ถ้าเราเชื่อมสกายเน็ต เข้ากับระบบทั้งหมด มันจะฆ่าไวรัสได้ในพริบตา แล้วผมก็สามารถกลับมา ควบคุมกองทัพได้เหมือนเดิม Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Were they squashed...- ใจเย็นๆ ก่อน I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
squashHe squashed my hat flat.
squashHe squashed up a bit to the side to leave a seat free.
squashI'd like to play a game of squash.
squashI took up squash only a few months ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟัก[N] gourd, See also: squash, Syn. แฟง, ฟักเขียว, Example: แม่สั่งให้ซื้อฟักมาทำแกงจืด 2 ลูก, Count unit: ลูก, ต้น, Thai definition: ไม้เถาชนิด Benincasa hispida Cogn. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลใหญ่รูปกลมหรือรี เมื่อแก่ผิวแข็งมีคราบขาว กินได้ เมล็ดใช้ทำยา มีหลายพันธุ์ ต่างกันที่ลักษณะของผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
ฟัก[n.] (fak) EN: gourd ; squash   FR: gourde [f] ; cucurbitacée [f]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash   FR: potiron [m] ; citrouille [f]
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract   FR: presser ; écraser
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple   FR: presser ; écraser
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy   
น่วม[adj.] (nūam) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple   FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
ย่ำ[v.] (yam ) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over   FR: piétiner ; fouler

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUASH    S K W AA1 SH
SQUASHY    S K W AA1 SH IY0
SQUASHED    S K W AA1 SH T
SQUASHING    S K W AA1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squash    (v) (s k w o1 sh)
squashy    (j) (s k w o1 sh ii)
squashed    (v) (s k w o1 sh t)
squashes    (v) (s k w o1 sh i z)
squashier    (j) (s k w o1 sh i@ r)
squashing    (v) (s k w o1 sh i ng)
squashiest    (j) (s k w o1 sh i i s t)
squash-rackets    (n) - (s k w o1 sh - r a k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压扁[yā biǎn, ㄧㄚ ㄅㄧㄢˇ, / ] squash; squeeze, #45,422 [Add to Longdo]
壁球[bì qiú, ㄅㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, ] squash (sport) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
スカッシュ[, sukasshu] (n) squash; (P) [Add to Longdo]
スカッシング関数[スカッシングかんすう, sukasshingu kansuu] (n) squashing function [Add to Longdo]
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.) [Add to Longdo]
レスカ[, resuka] (n) (abbr) lemon squash [Add to Longdo]
レモンスカッシュ[, remonsukasshu] (n) lemon squash [Add to Longdo]
押しつぶす;押し潰す;圧し潰す;押潰す(io);圧潰す(io);圧しつぶす[おしつぶす, oshitsubusu] (v5s,vt) to squash; to crush; to flatten [Add to Longdo]
下敷きになる;下敷になる[したじきになる, shitajikininaru] (exp,v5r) (See 下敷き) to be squashed by; to be pinned under [Add to Longdo]
西洋カボチャ;西洋南瓜[せいようカボチャ(西洋カボチャ);せいようかぼちゃ(西洋南瓜), seiyou kabocha ( seiyou kabocha ); seiyoukabocha ( seiyou kabocha )] (n) buttercup squash (Cucurbita maxima) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squash \Squash\, n.
   1. Something soft and easily crushed; especially, an unripe
    pod of pease.
    [1913 Webster]
 
       Not yet old enough for a man, nor young enough for a
       boy; as a squash is before 't is a peascod. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, something unripe or soft; -- used in contempt.
    "This squash, this gentleman." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A sudden fall of a heavy, soft body; also, a shock of soft
    bodies. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       My fall was stopped by a terrible squash. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. A game much like rackets, played in a walled court with
    soft rubber balls and bats like tennis rackets; -- called
    also {squash rackets}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squash \Squash\ (skw[o^]sh), n. [Cf. {Musquash}.] (Zool.)
   An American animal allied to the weasel. [Obs.] --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squash \Squash\, n. [Massachusetts Indian asq, pl. asquash, raw,
   green, immature, applied to fruit and vegetables which were
   used when green, or without cooking; askutasquash vine
   apple.] (Bot.)
   A plant and its fruit of the genus {Cucurbita}, or gourd
   kind.
   [1913 Webster]
 
   Note: The species are much confused. The long-neck squash is
      called {Cucurbita verrucosa}, the Barbary or China
      squash, {Cucurbita moschata}, and the great winter
      squash, {Cucurbita maxima}, but the distinctions are
      not clear.
      [1913 Webster]
 
   {Squash beetle} (Zool.), a small American beetle ({Diabrotica
    vittata}, syn. {Galeruca vittata}) which is often abundant
    and very injurious to the leaves of squash, cucumber, etc.
    It is striped with yellow and black. The name is applied
    also to other allied species.
 
   {Squash bug} (Zool.), a large black American hemipterous
    insect ({Coreus tristis} syn. {Anasa tristis}) injurious
    to squash vines.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squash \Squash\, v. t. [imp. & p. p. {Squashed} (skw[o^]sht); p.
   pr. & vb. n. {Squashing}.] [OE. squachen, OF. escachier,
   esquachier, to squash, to crush, F. ['e]cacher, perhaps from
   (assumed) LL. excoacticare, fr. L. ex + coactare to
   constrain, from cogere, coactum, to compel. Cf. {Cogent},
   {Squat}, v. i.]
   To beat or press into pulp or a flat mass; to crush.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squash
   n 1: any of numerous annual trailing plants of the genus
      Cucurbita grown for their fleshy edible fruits [syn:
      {squash}, {squash vine}]
   2: edible fruit of a squash plant; eaten as a vegetable
   3: a game played in an enclosed court by two or four players who
     strike the ball with long-handled rackets [syn: {squash},
     {squash racquets}, {squash rackets}]
   v 1: to compress with violence, out of natural shape or
      condition; "crush an aluminum can"; "squeeze a lemon" [syn:
      {squash}, {crush}, {squelch}, {mash}, {squeeze}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 squash /skwɑʃ/
  squash

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top