ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smashing

S M AE1 SH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smashing-, *smashing*, smash
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smashing(adj) ซึ่งแตกเป็นเสี่ยงๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smashing(สแมช'ชิง) adj. ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, ใหญ่ยิ่ง, มหัศจรรย์, Syn. great, impressive

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've heard five smashing songs and the names of the artists who created them.5 เพลงที่เข้ารอบกับชื่อผู้แต่ง The Bodyguard (1992)
Sometimes I dream about flying in here and smashing his head against the wall.บางครั้งผมฝันว่าบินมาที่นี่ และจับหัวเค้ากระแทกกำแพง Ken Park (2002)
I need to talk to you about smashing the windows--ฉันต้องการคุยเรื่อง ทุบหน้าต่าง... Punch-Drunk Love (2002)
I imagine a brick falling on him and smashing his brains.ลูกอยากฟาดเค้าด้วยอิฐ แล้วทุบสมองให้แหลกเละ My Tutor Friend (2003)
I thought about hacking you up with an ax, Albert, and smashing your face in with a baseball bat.ฉันก็อยากเอาขวานเฉาะหัวนาย แล้วเอาไม้เบสบอลตีหน้าให้เละ ชั้น 18 I Heart Huckabees (2004)
You're only smashing yourself, Brad! Yeah.นายกำลังทำตัวเอง I Heart Huckabees (2004)
And now I'm smashing myself! Now I'm smashing myself!แล้วนี่ฉันก็ทำตัวเอง ฉันทำตัวเอง I Heart Huckabees (2004)
Why not show us that car of yours used for smashing into the mountain?ทำไมฉันไม่เห็นใช้รถที่ น๊อค ตรงภูเขาของนายล่ะ Initial D (2005)
By smashing it?ด้วยการทุบมันเนี่ยนะ? The Key and the Clock (2006)
Nicholas, we're offering you a smashing position with a delightful cottage, in a lovely little place that I think has won Village of the Yearนิโคลัส เราให้สิ่งที่ดีกับนายนะ ตำแหน่งกับการพักผ่อน ในที่เล็กๆสวยงาม ที่นั่น มันเป็นหมู่บ้านที่ชนะรางวัลยอดเยี่ยมเลยนะ Hot Fuzz (2007)
Smashing jack-o'- lanterns? Stealing candy?ทำลายโคมฟักทอง ขโมยขนม Trick 'r Treat (2007)
Sorry, but some asshole went down the street smashing all of them.โทษที มีพวกบ้าทำลายฟักทองตามบ้านน่ะ Trick 'r Treat (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smashingLike bullets smashing glass in a silent movie.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดดวง[detdūang] (adj) EN: smashing ; fantastic ; really great

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SMASHING S M AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smashing (v) smˈæʃɪŋ (s m a1 sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スマッシング[sumasshingu] (n, vs) smashing [Add to Longdo]
破摧;破砕[はさい, hasai] (n, vs, adj-no) crushing; smashing; cracking to pieces [Add to Longdo]
粉砕[ふんさい, funsai] (n, vs) pulverization; pulverisation; smashing; demolishing; (P) [Add to Longdo]
毀壊[きかい, kikai] (n, vs) (1) breaking; demolishing; smashing; destroying; wrecking; (2) being broken; being ruined; being destroyed; being worn out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smash \Smash\ (sm[a^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Smashed}
   (sm[a^]sht); p. pr. & vb. n. {Smashing}.] [Cf. Sw. smisk a
   blow, stroke, smiska to strike, dial. Sw. smaske to kiss with
   a noise, and E. smack a loud kiss, a slap.]
   1. To break in pieces by violence; to dash to pieces; to
    crush.
    [1913 Webster]
 
       Here everything is broken and smashed to pieces.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Lawn Tennis) To hit (the ball) from above the level of
    the net with a very hard overhand stroke.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smashing
   adj 1: very good; "he did a bully job"; "a neat sports car";
       "had a great time at the party"; "you look simply
       smashing" [syn: {bang-up}, {bully}, {corking},
       {cracking}, {dandy}, {great}, {groovy}, {keen}, {neat},
       {nifty}, {not bad(p)}, {peachy}, {slap-up}, {swell},
       {smashing}]
   n 1: the act of breaking something into small pieces [syn:
      {smashing}, {shattering}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top