Search result for

-po-

(53 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: po, *po*
Possible hiragana form: -ぽ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Po[N] สัญลักษณ์ของธาตุ Polonium
PO[ABBR] คำย่อของ Post Office

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Police stations at midnight make me nostalgic for my youth.สถานีตำรวจตอนกลางคืนทำให้ฉันนึกถึงชีวิตวัยเด็กของฉัน The Serena Also Rises (2008)
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
She's in the front row with Poppy Lifton.เธอต้องนั้งแถวหน้าสุดกับ Poppy Lifton The Serena Also Rises (2008)
No, there's no way that I'm writing from his point of view.ไม่ครับ ผมจะไม่ทำอย่างนั้น The Serena Also Rises (2008)
Write from his point of view.เขียนมันออกมากจากมุมมองของเขาสิ The Serena Also Rises (2008)
And then Poppy won't go, and her friends won't go, and you can explain to your mother why she has an empty first row.และ Poppy กับเพื่อนๆของเธอก็จะไม่ไปเหมือนกัน หาคำอธิบายให้แม่เธอด้วยแล้วกัน ว่าทำไมแถวหน้าถึงได้ว่างทั้งแถว มันคงทำให้เธอแฮปปี้สินะ? The Serena Also Rises (2008)
Oh, and how could you possibly disappoint my mother? !โอ้ แล้วเธอก็คงไม่ทำให้แม่ฉันผิดหวังเลยสินะ The Serena Also Rises (2008)
Hey, mom, Poppy told me that you called her assistant to make arrangements for the two of us to go to Eleanor's show together.แม่คะ Poppy บอกหนูว่าแม่โทรหาผู้ช่วยของเธอ ให้จัดการพาเราสองคนไปงานของเอลานอร์ด้วยกันหรอคะ The Serena Also Rises (2008)
You, too, Poppy.เช่นกันจ้ะ Poppy The Serena Also Rises (2008)
But I already told you Poppy and her crowd never miss Marc Jacobs' show.แต่หนูบอกแม่แล้วนี่คะว่า Poppy กับเพื่อนของเค้าหนะ ไม่มีทางพลาดงานของ Marc Jacpb หรอกค่ะแม่ The Serena Also Rises (2008)
Jenny had the inspired idea putting Serena and Poppy Lifton and their friends in the front row.เจนนี่มีแรงบันดาลใจที่จะให้เซรีน่า กับ Poppy และพวกเพื่อนๆของเธอนั่งแถวหน้าสุด The Serena Also Rises (2008)
Who put Serena and that Poppy person in the front row?ใครกันเอายัยเซรีน่ากับ Poppy ไปอยู่แถวหน้าสุดหนะ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
po2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
po500 policemen were put on strict alert.
poA battery of aluminum pots and pans.
poA big red fish is swimming about in the pond.
poA big title does not necessarily mean a high position.
poA bloody contest for power.
poAbout two million pounds of flour are exported annually.
poAbout two million pounds of wheat were exported annually.
poA boy was walking with his hands in his pocket.
poAbridge the king's power.
poA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
poA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.

CMU English Pronouncing Dictionary
PO    P OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PO    (n) (p ii2 ou1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ポカヨケ[ぽかよけ, pokayoke] (n) สลักกันโง่
ぽっちゃり[ぽっちゃり, potchari] (vt colloq) (ร่างกาย เช่นแขน ขา) ท้วม, อ้วนขึ้น, กลมขึ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Po(n) |der, nur Sg.| ก้น, ตูด, See also: S. Gesäß,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polyp {m} [med.]polype [Add to Longdo]
politische Gesinnung {f}political conviction [Add to Longdo]
polytechnische Oberschule {f}polytechnic secondary school [Add to Longdo]
politische Parole {f}; Schlagwort {n}slogan [Add to Longdo]
Pocke {f}pock [Add to Longdo]
Podest {n}platform; pedestal [Add to Longdo]
Podest {n}landing place (for stairs); stair-head [Add to Longdo]
Podium {n} | Podien {pl}podium; dais | podiums; daises [Add to Longdo]
Podium {n}rostrum; platform [Add to Longdo]
Podiumsdiskussion {f}; Podiumsgespräch {n}panel discussion [Add to Longdo]
Poesie {f}poesy [Add to Longdo]
Poesiealbum {n}album of verses [Add to Longdo]
Poet {m}; Poetin {f}poet [Add to Longdo]
Pogrom {n}pogrom [Add to Longdo]
Pointe {f}punchline; punch line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぽ, po] (n,n-pref,n-suf) (abbr) Portugal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phosphoryl \Phos"phor*yl\ (f[o^]s"f[o^]r*[i^]l), n. [Phosphorus
   + -yl.] (Chem.)
   The radical {PO}, regarded as the typical nucleus of certain
   compounds.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Po
   n 1: a radioactive metallic element that is similar to tellurium
      and bismuth; occurs in uranium ores but can be produced by
      bombarding bismuth with neutrons in a nuclear reactor [syn:
      {polonium}, {Po}, {atomic number 84}]
   2: a noncommissioned officer in the Navy or Coast Guard with a
     rank comparable to sergeant in the Army [syn: {petty
     officer}, {PO}, {P.O.}]
   3: a European river; flows into the Adriatic Sea [syn: {Po}, {Po
     River}]
   4: an independent agency of the federal government responsible
     for mail delivery (and sometimes telecommunications) between
     individuals and businesses in the United States [syn: {United
     States Post Office}, {US Post Office}, {Post Office}, {PO}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PO
     Portable Object (MO)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 po [po]
   pot; chamberpot
   chamberpot
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Po [po]
   Po
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 Po
    Po
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top