ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poacher

P OW1 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poacher-, *poacher*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
poacher[โพช-เออะ] (n) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก, ไข่ลวกฝรั่ง, ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Both are known poachers and have been seen in the area!ทั้งสองเป็นพวกล่าสัตว์ผิดกฎหมายในแถบนี้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Selling to one-- some poachers I caught on my land.ขายทาส-- พวกโจรที่ล่วงล้ำ ในดินแดนข้า The Kingsroad (2011)
It seems they've run short of poachers and thieves down South.เหมือนว่าทางใต้ จะไม่มีโจรกับขโมยแล้วนะ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
You know what we do to poachers out here? Hey!นายรู้ไหมเราทำยังไง พวกชอบลักของคนอื่นที่นี่ Intrigue (2011)
I spent the weekend sending your photo to ivory poachers who could make an absolute fortune selling your enormous white teeth on the black market.ฉันใช้เวลาทั้งอาทิตย์ส่งรูปเธอ ไปให้พวกชอบกินหญ้าแก่ ที่สามารถเปิดโอกาสให้เรา ขายฟันขนาดยักษ์สีขาววิ้ง ของเธอได้ในตลาดมืด Choke (2012)
They're poachers and thieves.มันเป็นพวกวิ่งราว หัวขโมย The Wars to Come (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POACHER P OW1 CH ER0
POACHERS P OW1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poacher (n) pˈoutʃər (p ou1 ch @ r)
poachers (n) pˈoutʃəz (p ou1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偷猎者[tōu liè zhě, ㄊㄡ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄜˇ, / ] poacher #93,857 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wilddieb { m } | Wilddiebe { pl }poacher | poachers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
特鰭[とくびれ;トクビレ, tokubire ; tokubire] (n) (uk) sailfin poacher (Podothecus sachi) [Add to Longdo]
八角[はっかく, hakkaku] (n) (1) octagon; (2) star anise (spice); (3) (See 特鰭) sailfin poacher (Podothecus sachi) [Add to Longdo]
密漁者[みつりょうしゃ, mitsuryousha] (n) poacher [Add to Longdo]
密猟者[みつりょうしゃ, mitsuryousha] (n) poacher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poacher \Poach"er\ (p[=o]ch"[~e]r), n.
   1. One who poaches; one who kills or catches game or fish
    contrary to law.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The American widgeon. [Local, U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Sea poacher} (Zool.), the lyrie.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poacher
   n 1: someone who hunts or fishes illegally on the property of
      another
   2: a cooking vessel designed to poach food (such as fish or
     eggs)
   3: small slender fish (to 8 inches) with body covered by bony
     plates; chiefly of deeper northern Pacific waters [syn:
     {poacher}, {sea poacher}, {sea poker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top