Search result for

porte

(116 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porte-, *porte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porter[N] พนักงานยกกระเป๋า, Syn. carrier, bellboy, transporter
porter[N] พนักงานบนรถไฟ
porter[N] พนักงานทำความสะอาด
porter[N] คนเฝ้าประตู, Syn. doorkeeper, doorman, lodgekeeper
portend[VT] เป็นลาง, See also: มีความหมาย, บอกเหตุล่วงหน้า, Syn. predict, forecast
portent[N] ลาง, See also: สัญญาณบอกเหตุ, ปาฏิหาริย์, Syn. clue, omen, token
portentous[ADJ] สำคัญมาก, Syn. extraordinary, significant
porterhouse[N] เนื้อที่ตัดออกจากส่วนที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับสันอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portend(พอร์เทนดฺ') vt. เป็นลาง,มีความหมาย,บอกเหตุล่วงหน้า, Syn. foretell,forecast
portent(พอร์'เทินทฺ) n. ลาง,การบอกเหตุล่วงหน้า,ความมหัศจรรย์,เรื่องปาฏิหารย์,เรื่องประหลาด
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.
porter(พอร์'เทอะ) n. พนักงานถือกระเป๋า,พนักงานทำงานเบ็ดเตล็ด,คนเฝ้าประตู,ยาม
porterhousen. โรงแรมเล็ก ๆ ,ร้านขายเหล้าเล็ก ๆ
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap
colporteur(คอล'พอเทอ) n. คนเร่ขายหนังสือ
deportee(ดีพอร์ที') n. ผู้ถูกเนรเทศ
rapporteur(แรพพอเทอ') n. ผู้ถูกกำหนดให้เขียนรายงานต่อที่ประชุมใหญ่
reportedly(รีพอร์ท'ทิดลี) adv. ตามที่รายงาน,ตามข่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
portend(vt) เป็นลาง,แสดงว่า,มีความหมายว่า
portent(n) ลางสังหรณ์,เรื่องประหลาด,เรื่องมหัศจรรย์,ลางบอกเหตุ
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์
porter(n) คนขนของ,ยาม,คนเฝ้าประตู,พนักงานขนกระเป๋า
importer(n) ผู้นำเข้า
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ported vacuumช่องสุญญากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ported-vacuum switch (PVS)สวิตช์ช่องสุญญากาศ (พีวีเอส) [มีความหมายเหมือนกับ coolant-override valve; vacuum-control valve] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- PORTER:-PORTER: The Beaver (2011)
The best place to start is Porte de Clichy. Bryan, try not to make a mess.ที่ที่เหมาะที่สุดเริ่มที่ พอร์เต้ เดอ คลิกชี่ ไบรอันพยายามอย่าทำให้มันยุ่งเหยิงเกินไปนะ Taken (2008)
She made this for our artist working new media series, and here to introduce her, is the dean of the School of Arts in California university, Bette Porter.เป็นผลงานชุดที่เธอสร้างสรรค์ สำหรับศิลปินที่ใช้สื่อใหม่ๆค่ะ ส่วนผู้กล่าวแนะนำ.. ก็คือ Loyal and True (2008)
Fuckin' Porter.Fuckin' Porter. Loyal and True (2008)
- That's funny, Porter.- ตลกตายล่ะ พอรเตอร์ Loyal and True (2008)
Hey you guys, how are you? It's good to see you. This is Kit Porter.หวัดดี เป็นไงกันบ้าง ดีใจที่เจอเธอ นี่ คิค พอร์เตอร์ Loyal and True (2008)
- This is Bette Porter. Sally.- นี่เบ็ธ พอร์เตอร์ แซลลี่ Loyal and True (2008)
So for lunch I would love a 20 ounce porter steak, medium, maybe a little charred.มื้อกลางวันผมชอบกินสเต็กหมู 20 ออนซ์ สุกปานกลาง หรือย่างไฟอ่อน ๆ Law Abiding Citizen (2009)
Porter house steak, seared, medium rare.สเต็กพอร์ทเฮ้าส์ พองเกรียมกลาง ๆ Law Abiding Citizen (2009)
Okay, porter, when the d.A., who also has this police report,โอเค พอทเตอร์ ตอนที่หน่วยสืบสวนซึ่งมีรายงานจากตำรวจ Home Is the Place (2009)
Fine. Porter, go and chill.-ก็ได้ พอทเตอร์ ไปพักก่อนละกัน Home Is the Place (2009)
Nothin'. You know, porter's just nervous.ไม่มีอะไรนี่ รู้มั๊ย พอทเตอร์แค่กังวล Home Is the Place (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
porteDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
porteI had the porter carry my suitcase.
porteI had the porter take my suitcases to my room.
porteKumiko got a porter to carry her suitcase at the airport.
porteLet a porter carry your baggage.
portePlease have the porter take the baggage to our room.
portePorters often have to walk across the lines.
porteShe had her heavy suitcase carried by the porter.
porteThe deep red of the setting sun portended fine weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานขนกระเป๋า[N] porter
พนักงานยกกระเป๋า[N] porter, See also: baggage man
พนักงานยกสินค้า[N] porter, Syn. พนักงานยกของ
อาเพศ[N] portent, See also: harbinger, omen, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้าเลือดกำเดาพระประธานไหลออกจะเกิดอาเพศในทางไม่ดี, Thai definition: เหตุที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติวิสัย ถือว่าเป็นลางไม่ดี
ทวารบาล[N] porter, See also: watch-man, door-keeper, Syn. ผู้เฝ้าประตู, นายประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารปาละ, ทวารักษี, Example: ที่บานประตูมีภาพทวารบาล ซึ่งวาดโดยช่างฝีมือพื้นบ้าน, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ผู้เฝ้าอยู่ที่ประตู, Notes: (บาลี)
ลางบอกเหตุ[N] omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ
ลางบอกเหตุ[N] omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødāi) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอามา[v.] (ao mā) EN: bring   FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same   FR: n'importe quoi ; peu importe
... อะไรไหม[X] (... arai mai) EN: ... anything ?   FR: ... n'importe quoi ?
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer   FR: se porter volontaire
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTE    P AO1 R T
PORTEC    P AO1 R T EH2 K
PORTER    P AO1 R T ER0
PORTED    P AO1 R T AH0 D
PORTEE    P AO1 R T IY1
PORTENT    P AO1 R T EH0 N T
PORTEND    P AO0 R T EH1 N D
PORTERA    P AO0 R T EH1 R AH0
PORTELL    P AO0 R T EY1 L
PORTELA    P AO0 R T EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ported    (v) (p oo1 t i d)
porter    (n) (p oo1 t @ r)
portend    (v) (p oo1 t e1 n d)
portent    (n) (p oo1 t e n t)
porters    (n) (p oo1 t @ z)
portends    (v) (p oo1 t e1 n d z)
portents    (n) (p oo1 t e n t s)
portended    (v) (p oo1 t e1 n d i d)
porterage    (n) (p oo1 t @ r i jh)
portending    (v) (p oo1 t e1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fū, ㄈㄨ, / ] porter, #2,870 [Add to Longdo]
运货员[yùn huò yuán, ㄩㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] porter, #648,906 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Portemonnaie {n}; Geldbörse {f}portemonnaie [Add to Longdo]
Portefeuille {n}portfolio [Add to Longdo]
Portenkolaubsänger {m} [ornith.]Japanese Pale-legged Willow Warbler [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
porte(n) |f| ประตู เช่น Je vais ouvrir la porte. Je cherche la clé. ฉันจะเปิดประตู ฉันหาลูกกุญแจ
porte-feuille(n) |m, pl. -s| กระเป๋าเงินที่มีลักษณะยาวใส่ธนบัตรและบัตรต่างๆ, See also: Related: porte-monnaie
porte-monnaie(n) |m., pl. -s| กระเป๋าใส่เศษสตางค์, See also: Related: porte-feuille
porter(vt) |je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, ils portent| ยก, ขน

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
オゴポゴ[, ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan) [Add to Longdo]
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
コンピュータ支援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW [Add to Longdo]
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P) [Add to Longdo]
トランスポーター[, toransupo-ta-] (n) transporter [Add to Longdo]
ニーサポーター[, ni-sapo-ta-] (n) knee supporter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
採用しない[さいようしない, saiyoushinai] not supported [Add to Longdo]
対応プロトコル[たいおうプロトコル, taiou purotokoru] protocol supported [Add to Longdo]
対応版[たいおうはん, taiouhan] supported version [Add to Longdo]
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
非対応[ひたいおう, hitaiou] unsupported, incompatible [Add to Longdo]
ポーテジェ[ぽーてじえ, po-tejie] Portege [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
財布[さいふ, saifu] Portemonnaie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porte \Porte\, n. [F. porte a gate, L. porta. See {Port} a
   gate.]
   The Ottoman court; the government of the Turkish empire,
   officially called the {Sublime Porte}, from the gate (port)
   of the sultan's palace at which justice was administered.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Porte
   n 1: the Ottoman court in Constantinople [syn: {Porte}, {Sublime
      Porte}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 porte /pɔʀt/ 
  door

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 porte
  postage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top