ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

多孔

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -多孔-, *多孔*
Japanese-English: EDICT Dictionary
多孔[たこう, takou] (n,adj-no) porous; cavernous; open (weave) [Add to Longdo]
多孔質材[たこうしつざい, takoushitsuzai] (n) porous material [Add to Longdo]
多孔[たこうせい, takousei] (n) porosity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheese with holes ... Swiss cheese.[CN] 多孔的瑞士干奶酪 The Secret Life of Words (2005)
Well, the porous nature of the bones and the irregular pitting on the surface indicates that the remains weren't in the pit for very long.[JA] 骨の多孔性の性質と 表面上の不規則なピッチから 遺体は長い間ここにはなかった The Puzzler in the Pit (2014)
see how porous it is?[CN] 看看骨髓 看到多孔了麼? The Lady on the List (2013)
Most rocks are porous, full of tiny nooks and crannies where life can stow away.[CN] 它就是星际方舟 an interplanetary ark. 大部分的岩石是多孔的,有细小的角落和缝隙 Most rocks are porous, full of tiny nooks and crannies, 很适合生命用来偷渡 where life can stow away. The Immortals (2014)
Paper's porous.[CN] 纸的多孔性。 The Riot Club (2014)
There's Porifera, coelenterata, hydrozoa, scyphozoa[CN] 类别不同,纲不同 多孔腔虫 Finding Nemo (2003)
With Afghanistan's porous borders, it's possible Bin Laden has already slipped out of the country.[CN] 随着阿富汗 多孔边界, 这是可能的拉登 已经滑落 出了国。 The Unknown Known (2013)
Paper's way too porous.[CN] 纸的方式太多孔 Officer Down (2013)
These bones are quite porous.[JA] 骨は非常に多孔質で The Puzzler in the Pit (2014)
There's porifera, coelenterata Hydrozoa, scyphozoa[CN] 类别不同,纲不同 多孔腔虫、水螅虫 Finding Nemo (2003)
There's a lot of holes they could be hiding in.[CN] 有很多孔 他们可能藏匿英寸 Behind the Waterfall (1995)
Floor must be porous enough that the blood is still present.[CN] 地面一定是多孔的 所以仍能展现血迹 Ghosts of the Past (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
多孔[たこう, takou] poroes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top