ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-loosen-

L UW1 S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: loosen, *loosen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loosen(vi) คลาย, See also: หลวม
loosen(vt) ทำให้หลวม, See also: คลาย, ปลด, ปล่อย, เปลื้อง, แก้, Syn. slacken, relax
loosen(vt) ปลดเปลื้องจากพันธะ
loosen(vt) ลดหย่อน, See also: ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, Syn. relax, Ant. stiffen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loosen(ลู'เซิน) v. แก้, คลาย, ทำให้หลวม, ทำให้หย่อน, ปลดออก, คลายออก, ทำให้หายท้องผูก, ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม, จ่ายไม่อั้น, พูด)

English-Thai: Nontri Dictionary
loosen(vt) ทำให้หลวม, คลาย, ทำให้หย่อน, แก้, เปลื้อง, ถอด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loosenI like to do a few exercises to loosen up before I run.
loosenI loosened my shoelaces.
loosenMr Ito loosened his tie because he felt hot in his office.
loosenWhen will you ever loosen your purse strings?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดละ(v) loosen, See also: slacken, relent, Syn. ผ่อนปรน, Example: หากนักการเมืองลดละเรื่องการแข่งขันทางการเมือง แล้วหันมาจับมือกันพัฒนาประเทศ ก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
คลาย(v) loosen, See also: become loose, unroll, unwind, unravel, slacken, relax, Syn. ขยาย, Ant. รัด, Example: การช่วยผู้ป่วยหมดสติกลางแจ้ง ต้องรีบนำผู้ป่วยเข้าร่มและคลายเครื่องแต่งกายให้หลวม, Thai Definition: ขยายให้หลวม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลดละ[lotla] (v) EN: loosen

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOOSEN L UW1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loosen (v) lˈuːsn (l uu1 s n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loosen \Loos"en\, v. i.
   To become loose; to become less tight, firm, or compact. --S.
   Sharp.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loosen \Loos"en\ (l[=oo]s"'n), v. t. [imp. & p. p. {Loosened}
   (l[=oo]s"'nd); p. pr. & vb. n. {Loosening}.] [See {Loose}, v.
   t.]
   1. To make loose; to free from tightness, tension, firmness,
    or fixedness; to make less dense or compact; as, to loosen
    a string, or a knot; to loosen a rock in the earth.
    [1913 Webster]
 
       After a year's rooting, then shaking doth the tree
       good by loosening of the earth.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from restraint; to set at liberty..
    [1913 Webster]
 
       It loosens his hands, and assists his understanding.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove costiveness from; to facilitate or increase the
    alvine discharges of. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loosen
   v 1: make loose or looser; "loosen the tension on a rope" [syn:
      {loosen}, {loose}] [ant: {stiffen}]
   2: make less severe or strict; "The government relaxed the
     curfew after most of the rebels were caught" [syn: {relax},
     {loosen}]
   3: become less severe or strict; "The rules relaxed after the
     new director arrived" [syn: {relax}, {loosen}]
   4: disentangle and raise the fibers of; "tease wool" [syn:
     {tease}, {tease apart}, {loosen}]
   5: cause to become loose; "undo the shoelace"; "untie the knot";
     "loosen the necktie" [syn: {untie}, {undo}, {loosen}]
   6: make less dense; "loosen the soil"
   7: become loose or looser or less tight; "The noose loosened";
     "the rope relaxed" [syn: {loosen}, {relax}, {loose}] [ant:
     {stiffen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top