ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbind

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbind-, *unbind*, unbin
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbind(vt) แก้, See also: ปลดเปลื้อง, คลาย, Syn. unloosen, Ant. fasten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbind(อันไบน์ดฺ') vt. ปล่อย, ปลด, ปลดปล่อย, แก้, คลาย, ทำให้อิสระ, Syn. release, free

English-Thai: Nontri Dictionary
unbind(vt) แก้ออก, คลาย, ปลดปล่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unbind her Get up!ลุกขึ้น! Spirited Away (2001)
To unbind the spirits.เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณ The Haunting in Connecticut (2009)
Unbind him, Stayne.ปล่อยเขา สเตย์น Alice in Wonderland (2010)
I can unbind you?ว่าผมปลดปล่อยคุณได้หรอ Two Minutes to Midnight (2010)
Now unbind me.ตอนนี้ปล่อยฉันได้แล้ว Meet the New Boss (2011)
If you see my start to lose it, you need to unbind the others right away.ถ้าเธอเห็นฉันเริ่มไม่ดี เธอต้องปลดปล่อยคนอื่นทันทีนะ Flesh and Blood (2012)
Unbind her quickly!ปลดปล่อยคนอื่นเร็ว Flesh and Blood (2012)
No. No way. We can't unbind the circle.ไม่ ไม่มีทาง เราตัดการเชื่อมวงเวทย์ไม่ได้ Family (2012)
Ok, is there anything other than death that could unbind the circle?โอเค, มีอะไรอย่างอื่น นอกจากความตาย นี่จะช่วยคลาย วงเวทย์หรอ? Family (2012)
The circle can't be broken unless we all agree to unbind it and now that you've contributed your power?พิธีถูกขัดไม่ได้ ยกเว้นเราจะยอม ให้เลิกทำและเธอมอบ พลังให้กับเราแล้ว Adventures in Fae-bysitting (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลด(v) untie, See also: unbind, undo, remove, unhitch, Syn. แกะ, เอาออก, แก้, ถอด, Example: ชายหนุ่มปลดเป้สีเขียวคร่ำลงจากหลังอย่างอ่อนล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
ปลด[plot] (v) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbind
unbinds
unbinding

Japanese-English: EDICT Dictionary
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] (n) { comp } abstract-unbind-parameters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unbind \Un*bind"\ ([u^]n*b[imac]nd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Unbound} ([u^]n*bound"); p. pr. & vb. n. {Unbinding}.] [AS.
   unbindan. See {Un-}, and {Bind}.]
   To remove a band from; to set free from shackles or
   fastenings; to untie; to unfasten; to loose; as, unbind your
   fillets; to unbind a prisoner's arms; to unbind a load.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unbind
   v 1: untie or unfasten; "unbind the feet of this poor woman"
      [ant: {bind}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top