ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbind

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbind-, *unbind*, unbin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbind[VT] แก้, See also: ปลดเปลื้อง, คลาย, Syn. unloosen, Ant. fasten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbind(อันไบน์ดฺ') vt. ปล่อย,ปลด,ปลดปล่อย,แก้,คลาย,ทำให้อิสระ, Syn. release,free

English-Thai: Nontri Dictionary
unbind(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดปล่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unbind her Get up!ลุกขึ้น! Spirited Away (2001)
And sometimes, these things in nature, when they bind, they can be hard to unbind.ตามธรรมชาติ เมื่อมันเข้ารวมตัวกับ สิ่งมีชีวิตอื่นแล้ว ยากที่จะเอามันออก Spider-Man 3 (2007)
To unbind the spirits.เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณ The Haunting in Connecticut (2009)
Unbind him, Stayne.ปล่อยเขา สเตย์น Alice in Wonderland (2010)
I can unbind you?ว่าผมปลดปล่อยคุณได้หรอ Two Minutes to Midnight (2010)
So, uh, what's this mysterious talisman we're unbinding?งั้น อืม งั้นนี่คงเป็นผู้ชายลึกลับมีหาง เี่รากำลังแกะอยู่ใช่ไหม By the Light of the Moon (2010)
Now unbind me.ตอนนี้ปล่อยฉันได้แล้ว Meet the New Boss (2011)
If you see my start to lose it, you need to unbind the others right away.ถ้าเธอเห็นฉันเริ่มไม่ดี เธอต้องปลดปล่อยคนอื่นทันทีนะ Flesh and Blood (2012)
Unbind her quickly!ปลดปล่อยคนอื่นเร็ว Flesh and Blood (2012)
Unbinding it would reverse the spell.แก้มันออก ควรท่องคาถาย้อนกลับ Bringing Out the Dead (2012)
No. No way. We can't unbind the circle.ไม่ ไม่มีทาง เราตัดการเชื่อมวงเวทย์ไม่ได้ Family (2012)
What happens to them if we unbind?มันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา ถ้าเราทำลาย Family (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลด[V] untie, See also: unbind, undo, remove, unhitch, Syn. แกะ, เอาออก, แก้, ถอด, Example: ชายหนุ่มปลดเป้สีเขียวคร่ำลงจากหลังอย่างอ่อนล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind   FR: défaire ; détacher
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbind    (v) ˌʌnbˈaɪnd (uh2 n b ai1 n d)
unbinds    (v) ˌʌnbˈaɪndz (uh2 n b ai1 n d z)
unbinding    (v) ˌʌnbˈaɪndɪŋ (uh2 n b ai1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] (n) {comp} abstract-unbind-parameters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unbind \Un*bind"\ ([u^]n*b[imac]nd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Unbound} ([u^]n*bound"); p. pr. & vb. n. {Unbinding}.] [AS.
   unbindan. See {Un-}, and {Bind}.]
   To remove a band from; to set free from shackles or
   fastenings; to untie; to unfasten; to loose; as, unbind your
   fillets; to unbind a prisoner's arms; to unbind a load.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unbind
   v 1: untie or unfasten; "unbind the feet of this poor woman"
      [ant: {bind}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top